Podmienky používania portálu OnlineZmluvy.sk

1. Prevádzkovateľ portálu OnlineZmluvy.sk:

Názov: Mgr. Tomáš Ďurovič
Ulica a číslo: Akademická 349/24
Mesto a PSČ: Banská Štiavnica, 969 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 46 717 811
DIČ: 108 512 0960
Zapísaný v živnostenskom registri OU Žiar nad Hronom, č. reg. 680-17036
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Portál OnlineZmluvy.sk neposkytuje právne poradenstvo ani iné právne služby. Vzory dokumentov dostupné na portáli OnlineZmluvy.sk majú povahu všeobecne formulovaných vzorov, ktoré používatelia portálu OnlineZmluvy.sk (ďalej len „Používatelia“ alebo v jednotnom čísle „Používateľ“) môžu dobrovoľne využiť pri tvorbe vlastnej zmluvy alebo iného požadovaného právneho dokumentu. Používatelia berú na vedomie, že vzory dokumentov dostupné na portáli OnlineZmluvy.sk nemajú povahu finálnych právnych dokumentov použiteľných pre konkrétne právne vzťahy a že tieto vzory majú len odporúčací charakter. Vzory dokumentov nie sú prispôsobené osobitným požiadavkám Používateľov a ich právnych vzťahom, ktoré môžu v praxi nastať. Vzory dokumentov slúžia len ako informatívny nástroj k vytvoreniu individuálnych právnych dokumentov, ktorých tvorbu si zabezpečujú sami Používatelia a za ktorých obsah i spôsob použitia zodpovedajú Používatelia.

3. Používatelia berú na vedomie, že chyba pri vyplnení vzorových dokumentov alebo ich použitie v nevhodnej situácii môže spôsobiť riziko neplatnosti nimi požadovaného právneho úkonu. Používatelia berú na vedomie, že vzory dokumentov vychádzajú z právnej úpravy platnej a účinnej v čase vytvorenia vzorového dokumentu, ktorá sa mohla ku dňu použitia vzorového dokumentu zmeniť a že pred každým použitím vzorového dokumentu je zo strany Používateľov potrebné preveriť, či nedošlo ku zmene právnej úpravy relevantnej pre tvorbu požadovaného právneho dokumentu.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla Používateľom v súvislosti s právnymi úkonmi, pri ktorých tvorbe alebo uskutočnení Používatelia použili vzorové dokumenty z portálu OnlineZmluvy.sk.

5. Obsah portálu je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva Prevádzkovateľ.

6. Prevádzkovateľ v závislosti od konkrétneho vzorového dokumentu poskytuje Používateľom bezplatne, alebo za podmienky zaplatenia odmeny v zmysle sadzieb uverejnených na portáli, nevýhradné právo používať obsah sprístupneného vzorového dokumentu výlučne pre osobnú potrebu Používateľov a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu sprístupneného vzorového dokumentu ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie vzorového dokumentu, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím. Súhlas sa poskytuje na územie Slovenskej republiky na dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

Používatelia sú oprávnení sprístupnený obsah vzorových dokumentov meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek Používateľov.

Akékoľvek iné použitie chráneného obsahu portálu OnlineZmluvy.sk bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

7. Sprístupnením vzoru dokumentu dostupného na portáli OnlineZmluvy.sk v elektronickej forme na základe požiadavky Používateľa dochádza medzi Prevádzkovateľom a Používateľom k uzatvoreniu zmluvy, ktorej predmetom je sprístupnenie elektronického vzoru dokumentu Používateľovi (ďalej len „Zmluva“). Sprístupnením sa na účely Zmluvy rozumie možnosť Používateľa stiahnuť si požadovaný vzor dokumentu z portálu OnlineZmluvy.sk (tzv. download) v elektronickej forme vo formáte .doc, .docx, alebo .rtf. Požiadavkou Používateľa sa na účely Zmluvy rozumie akýkoľvek úkon Používateľa smerujúci k možnosti stiahnutia požadovaného vzoru dokumentu z portálu OnlineZmluvy.sk, najmä kliknutie na odkaz obsahujúci slovo „stiahnuť“. V závislosti od druhu požadovaného vzoru dokumentu je služba sprístupnenia vzoru dokumentu odplatná alebo bezodplatná. V prípade, ak je služba sprístupnenia vzoru dokumentu odplatná, je o tejto skutočnosti Používateľ informovaný vopred, a to uvedením celkovej výšky odplaty za sprístupnenie vzoru dokumentu na príslušnej podstránke portálu OnlineZmluvy.sk, na ktorej sa nachádza možnosť požiadať o sprístupnenie predmetného vzoru dokumentu pre Používateľa.

8. Služby na základe Zmluvy poskytuje Používateľom Prevádzkovateľ.

9. Telefónne číslo Prevádzkovateľa je nasledovné: 0902 346 614 , e-mailová adresa Prevádzkovateľa je nasledovná: info@onlinezmluvy.sk

10. Celková cena služby podľa Zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty je uvedená na portáli OnlineZmluvy.sk, a to vždy na príslušnej podstránke portálu OnlineZmluvy.sk, na ktorej sa nachádza možnosť požiadať o sprístupnenie vzoru dokumentu, ktorého sprístupnenie je spoplatnené.

11. Prevádzkovateľ používa na účely úhrady ceny za služby podľa Zmluvy prostriedky diaľkovej komunikácie so zvýšenou tarifou. Cena zvýšenej tarify je zahrnutá v cene za službu, o ktorej celkovej výške je Používateľ informovaný vopred na príslušnej podstránke portálu OnlineZmluvy.sk, na ktorej sa nachádza možnosť požiadať o sprístupnenie vzoru dokumentu, ktorého sprístupnenie je spoplatnené. Používateľ okrem ceny za službu neuhrádza Prevádzkovateľovi žiadne ďalšie poplatky.

12. Používateľ môže uhradiť cenu za službu podľa Zmluvy formou zaslania osobitne spoplatnenej SMS správy. SMS správu zašle Používateľ v tvare a na telefónne číslo podľa pokynov, ktoré sa mu zobrazia po jeho požiadavke na sprístupnenie konkrétneho vzoru dokumentu. Odoslanie SMS správy je spoplatnené vo výške ceny za službu, o ktorej je Používateľ informovaný na príslušnej podstránke portálu OnlineZmluvy.sk, na ktorej sa nachádza možnosť požiadať o sprístupnenie vzoru dokumentu. K sprístupneniu požadovaného vzoru dokumentu dôjde až po uhradení ceny za službu formou odoslania spoplatnenej SMS správy.

13. Prevádzkovateľ sprístupní Používateľovi ním požadovaný vzor dokumentu v elektronickej forme (t.j. poskytne službu podľa Zmluvy) bezodkladne po uhradení ceny za službu (t.j. bezodkladne po odoslaní spoplatnenej SMS správy Používateľom podľa pokynov na portáli OnlineZmluvy.sk). Prevádzkovateľ nezodpovedá za poplatky, ktoré budú Používateľovi účtované v prípade, ak SMS správu Používateľ pošle na iné telefónne číslo alebo v inom tvare ako podľa pokynov, ktoré sa Používateľovi zobrazia po jeho požiadavke na sprístupnenie konkrétneho vzoru dokumentu na portáli OnlineZmluvy.sk.

14. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť reklamáciu, sťažnosť alebo podnet osobne písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa uvedenej v týchto podmienkach používania portálu OnlineZmluvy.sk. Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

15. Spotrebiteľ má v prípade spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie služby podľa zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa ihneď po uzatvorení zmluvy a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, v ktorej urobil vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety, spotrebiteľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, v ktorej uskutočnil vyhlásenie podľa druhej vety tohto bodu týchto podmienok, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby podľa zmluvy.

16. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby sa poskytovanie služby podľa Zmluvy začalo ihneď po uzatvorení Zmluvy (resp. súčasne s uzatvorením Zmluvy) a že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Používateľ týmto dáva Prevádzkovateľovi výslovný súhlas, aby začal s poskytovaním služby ihneď po uzavretí Zmluvy, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

17. Používateľ berie na vedomie, že k úplnému poskytnutiu služby podľa Zmluvy dochádza okamihom sprístupnenia vzoru dokumentu v elektronickej forme Používateľovi.

18. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak Prevádzkovateľovi márne uplynie lehota na vybavenie reklamácie Používateľa.

19. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru, znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade odstúpenia od tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

20. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady dodaného plnenia podľa ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade dodania chybného vzoru dokumentu Prevádzkovateľ na vlastné náklady bezodkladne zabezpečí jeho opravu a opakované zaslanie na e-mailovú adresu Používateľa, ktorú si Používateľ za týmto účelom určí. Za chybný dokument sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s platnou a účinnou legislatívou z dôvodu zmien prijatých po vytvorení vzoru dokumentu.

21. Používateľ nemá povinnosť poskytnúť Prevádzkovateľovi podľa Zmluvy žiadnu finančnú zábezpeku. Používateľ berie na vedomie platobné podmienky podľa bodu 12 týchto podmienok.

22. Záväzky Používateľa trvajú minimálne počas trvania platnosti Zmluvy. Záväzky Používateľa zanikajú ich splnením.

23. Akékoľvek svoje práva a nároky si Používateľ v postavení spotrebiteľa môže voči Prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle a za podmienok zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na riešenie alternatívneho riešenia sporu s Prevádzkovateľom aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú zabezpečuje Európska komisia, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Sťažnosť môže spotrebiteľ podať prostredníctvom platformy riešenia sporov online. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov môže Používateľ kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@onlinezmluvy.sk.

25. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžte stiahnuť po kliknutí na nižšie uvedený odkaz:

STIAHNUŤ FORMULÁR

 

Využívanie obsahu tretích strán

Na stránkach OnlineZmluvy.sk sa môžete stretnúť s odkazmi na partnerské weby, iné webové stránky  či aplikácie ponúkajúce platené i neplatené produkty alebo služby. V takýchto prípadoch za obsah jednotlivých webových stránok, prípadne aplikácií tretích strán, zodpovedá prevádzkovateľ danej webovej stránky či aplikácie a nie prevádzkovateľ OnlineZmluvy.sk. Rovnako to platí v prípade použitia tzv. iframe technológie tretích strán a technológií založených na podobnom princípe, ktoré sú umiestnené na webe OnlineZmluvy.sk.