DAROVACIA ZMLUVA 
NA AUTOMOBIL

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DAROVACIU ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA AUTOMOBIL?

Darovacia zmluva na auto je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným, ktorého účelom je bezplatný prevod vlastníckeho práva k automobilu. Ide o obojstranný právny vzťah, v ktorom obe strany musia prejaviť svoju vôľu smerujúcu k vzniku tohto zmluvného vzťahu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA AUTOMOBIL?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA AUTOMOBIL SÚ:

1. označenie zmluvných strán – kto je darca a  kto obdarovaný,
2. označenie daru – v prípade darovacej zmluvy na auto to bude automobil, môže však ísť aj o inú hnuteľnú vec, nehnuteľnú vec, cenné papiere, a pod., 
V prípade, že je obdarovaných viac, je fajn vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Tie si môžeš pozrieť nižšie (Darovacia zmluva a manželia). 
3. vymedzenie právneho úkonu - právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma. 
4. bezodplatnosť – darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu,
5. dobrovoľnosť – darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA AUTOMOBIL MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. podmienky vrátenia daru (t.j. určenie za akých podmienok je obdarovaný oprávnený vrátiť dar naspäť darcovi),
7. podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru,
8. V zmluve je v niektorých prípadoch vhodné dojednať tiež náležitosti odovzdania veci, napr. miesto a čas odovzdania. V prípade darovacej zmluvy na auto sa jedná o hnuteľnú vec a vo všeobecnosti platí, že obdarovaný sa stáva vlastníkom daru v momente jeho faktického odovzdania.
!!! Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené. 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na automobil alebo si pred podpisom a prevzatím vozidla dajte zmluvu skontrolovať, aby ste si boli istí, že prepis prebehne v poriadku.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na automobil alebo si pred podpisom a prevzatím vozidla dajte zmluvu skontrolovať, aby ste si boli istí, že prepis prebehne v poriadku.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny spôsobom, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný len jednému z manželov stáva sa tento výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA AUTOMOBIL?

Forma darovacej zmluvy závisí od predmetu darovania. Ak je darom hnuteľná vec (napríklad aj automobil), postačuje na platné uzavretie darovacej zmluvy ústna dohoda medzi darcom a obdarovaným, ak sa samozrejme pred jej uzavretím nedohodli inak. V záujme väčšej právnej istoty však odporúčame aby zmluvné strany aj pri darovaní hnuteľných vecí uzatvárali darovaciu zmluvu v písomnej forme. UPOZORNENIE: V prípade ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní zákon vyžaduje písomnú formu tiež pri hnuteľnej veci.

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY NA AUTOMOBIL

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor darovacej zmluvy na automobil bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma