DAROVACIA ZMLUVA NA STAVBU

Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na stavbu

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA STAVBU?

Darovacia zmluva na stavbu je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným, ktorého účelom je bezplatný prevod vlastníckeho práva k stavbe. Ide o obojstranný právny vzťah, v ktorom obe strany musia prejaviť svoju vôľu smerujúcu k vzniku tohto zmluvného vzťahu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA STAVBU?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA STAVBU SÚ:

1. označenie zmluvných strán – kto je darca a  kto obdarovaný,
2. označenie daru – v prípade darovacej zmluvy na stavbu to bude stavba (dom), môže však ísť aj o inú nehnuteľnú vec, hnuteľnú vec, cenné papiere, a pod., 
V prípade, že je obdarovaných viac, je fajn vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Tie si môžeš pozrieť nižšie (Darovacia zmluva a manželia). 
3. vymedzenie právneho úkonu - právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma. 
4. bezodplatnosť – darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu,
5. dobrovoľnosť – darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA STAVBU MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. podmienky vrátenia daru (t.j. určenie za akých podmienok je obdarovaný oprávnený vrátiť dar naspäť darcovi),
7. podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru,
8. iné podmienky darovania (napr. darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve darcu doživotne užívať predmet daru, a pod.).

!!! Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (napríklad aj k stavbe) z darcu na obdarovaného, nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

!!! Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na stavbu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na stavbu alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na stavbu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na stavbu alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný len jednému z manželov stáva sa tento výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA STAVBU ?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (byt, dom či pozemok), a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k domu si môžeš stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na stavbu

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma