DODATOK K ZMLUVE

 

VYTVORIŤ DODATOK ZMLUVY

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DODATOK K ZMLUVE A NA ČO SLÚŽI?

Počas trvania zmluvného vzťahu môže nastať situácia, že zmluvné strany si chcú svoj existujúci zmluvný vzťah upraviť. Práve na tento účel slúžia dodatky k zmluvám.

Dodatky k zmluvám svojim charakterom v podstate nie sú nič iné ako zmluvy. Dodatky predstavujú súhlasný prejav vôle (dohodu) zmluvných strán o tom, že medzi nimi založený zmluvný vzťah sa zmení. Dodatkami k zmluvám možno upraviť predovšetkým:

· vznik nových, resp. zmenu či zánik existujúcich práv a povinností zmluvných strán (napr. zmena nájomnej zmluvy spočívajúca vo vzniku oprávnenia nájomcu dať predmet nájmu do podnájmu, a pod.),

· iné zmluvne významné skutočnosti (napr. predĺženie platnosti zmluvy, zmena výšky nájomného, a pod.).

Zmluvné strany sú pri určovaní obsahu dodatkov k zmluvám, podobne ako pri samotných zmluvách, limitované kogentnou právnou úpravou, od ktorej sa nemôžu odchýliť.

NA ČO PAMÄTAŤ PRI UZAVIERANÍ DODATKOV?

Každý platne uzavretý dodatok by mal obsahovať:

1. identifikáciu zmluvy , na ktorú sa dodatok vzťahuje,

2. identifikáciu strán dodatku – zmluvnými stranami dodatku sú vždy zmluvné strany zmluvy, na ktorú sa dodatok vzťahuje,

3. predmet dodatku - vymedzenie navrhovaných zmien zmluvy,

4. dátum a miesto jeho podpisu ,

5. podpisy zmluvných strán .

Ak je predpoklad, že k zmluve bude prijatých časom viacero dodatkov, v rámci zachovania prehľadnosti by dodatky mali byť číslované (tzn. napr. Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 a pod.).

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dodatok k zmluve advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dodatok k zmluve alebo si dodatok k zmluve dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dodatok k zmluve advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dodatok k zmluve alebo si dodatok k zmluve dajte pred podpisom skontrolovať.

 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DODATKOV?

Forma dodatku k zmluve závisí od formy zmluvy, ktorá sa má dodatkom zmeniť. V prípade, ak zmluva bola uzavretá písomne, dodatky k tejto zmluve môžu byť uzavreté tiež len v písomnej forme. Avšak na druhej strane nie je vylúčené, aby k ústne uzavretej zmluve zmluvné strany uzavreli písomný dodatok.

Forma dodatku je teda ponechaná na vôli zmluvných strán a dodatok k zmluve možno uzavrieť aj ústne, okrem prípadu, keď:

- zmluva, ktorá sa má dodatkom zmeniť, bola uzavretá písomne,

- dohoda zmluvných strán alebo zákon povinne ustanovuje písomnú formu dodatku.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU