DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

za 6,90 € získate
vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti
alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 25.09.2021

ČO JE DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE?

Dohoda o vykonaní práce je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že sa uzatvára na prácu jednorazového charakteru určenú výsledkom práce. Dohodu o vykonaní práce je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia výkonu práce.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

1. vymedzenie pracovnej úlohy - práce, ktoré je zakázané vykonávať tehotným ženám, matkám do skončenia 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v pracovnom pomere, je zakázané vykonávať aj pri uzavretí dohody o vykonaní práce.

2. dohodnutá odmena za jej vykonanie - odmena za vykonanie pracovnej úlohy je podľa Zákonníka práce splatná po dokončení a odovzdaní práce. Zamestnanec a zamestnávateľ sa však môžu dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Ani v prípade dohody o vykonaní práce nie je možné dohodnúť odmenu nižšiu ako minimálnu mzdu. Pre rok 2021 tak nesmie byť dohodnutá odmena nižšia než 3,58 EUR za hodinu (v hrubom). Na takýchto zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch podľa stupňa náročnosti práce. Patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu, ale nie za sviatok a prácu nadčas. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

3. doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať - pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zároveň, dohoda nesmie byť uzavretá na dlhšiu dobu ako 12 mesiacov.

4. rozsah práce , ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy - rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku (pričom sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o vykonaní práce advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o vykonaní práce pre svojich pracovníkov alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať.

ĎALŠIE VHODNÉ DOJEDNANIA

5. skončenie dohody - Zákonník práce upravuje skončenie dohody o vykonaní práce len uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a odstúpením od zmluvy a) zo strany zamestnávateľa, ak pracovná úloha nie je dokončená v dohodnutej dobe, b) zo strany zamestnanca, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Ak by zmluvné strany chceli dohodnúť iný spôsob skončenia dohody o vykonaní práce, musia ho uviesť priamo v dohode.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE ?

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE

Právna úprava dohody o vykonaní práce je primárne upravená v § 226 a nasl. (223 a nasl.)  Zákonníka práce.


Vytvorte si Dohodu o vykonaní práce na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor dohody o vykonaní práce aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o vykonaní práce advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o vykonaní práce pre svojich pracovníkov alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU