DOHODA O ZAPOČÍTANÍ
VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ?

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok je osobitným druhom zmluvy, ktorou si veriteľ a dlžník započítavajú vzájomné pohľadávky, v dôsledku čoho tieto pohľadávky zaniknú v rozsahu, v akom sa navzájom kryjú. Inak povedané, predmetnou dohodou sa veriteľ a dlžník dohodnú na tom, že ich vzájomné pohľadávky zaniknú bez toho, aby si ich museli navzájom reálne plniť (avšak len vo výške, v ktorej sa kryjú).

Pre platné započítanie pohľadávok dohodou musia byť splnené nasledovné podmienky:

- pohľadávky musia byť vzájomné – t.j. pohľadávky musia mať voči sebe navzájom tie osoby, ktoré si ich chcú dohodou započítať (osoba A má pohľadávku voči osobe B a naopak osoba B má pohľadávku voči osobe A)

- pohľadávky musia byť rovnakého druhu – t.j. všetky započítavané pohľadávky musia znieť na rovnaký druh plnenia (napr. peňažnú pohľadávku možno započítať len voči peňažnej pohľadávke)

- započítanie pohľadávok nesmie byť zo zákona vylúčené – v tomto smere platí, že dohodou možno započítať v zásade akékoľvek pohľadávky okrem tých, pri ktorých to vylučujú osobitné predpisy. Zo zákona je vylúčené napr. započítanie pohľadávok na výživné pre maloleté deti (§97 ods. 2 Zákona o rodine).

Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok je potrebné odlišovať od jednostranného započítania vzájomných pohľadávok. Jednostranné započítanie nie je zmluvou, ale iba jednostranným adresovaným právnym úkonom, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany. Jednostranným započítaním nie je možné započítať viaceré druhy vzájomných pohľadávok, ktorých započítanie je v prípade dohody o započítaní možné.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK ?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI DOHODY O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK:

1 . Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie osôb, ktoré si navzájom započítavajú pohľadávky)

2. Identifikácia vzájomných pohľadávok, ktoré sú predmetom započítania (t.j. presné označenie pohľadávok, ich výšky a splatnosti)

3. Prejav vôle zmluvných strán započítať svoje vzájomné pohľadávky

V dohode o započítaní sa zmluvné strany môžu, prirodzene, dohodnúť aj na iných vedľajších dojednaniach ako sú napr. odkladacia či rozväzovacia podmienka účinnosti zápočtu a podobne.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o započítaní pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o započítaní pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK ?

Na platné uzatvorenie dohody o započítaní vzájomných pohľadávok sa nevyžaduje jej písomná forma. Dohodu tak možno uzavrieť i v ústnej forme. V záujme väčšej právnej istoty by však zmluvné strany mali uzatvárať dohodu o započítaní v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok je v príslušných právnych predpisoch upravená veľmi stručne. V Občianskom zákonníku je dohoda o započítaní upravená v rámci všeobecnej úpravy započítania pohľadávok obsiahnutej v ustanoveniach § 580 až 581 (konkrétne v ust. § 581 ods. 3). Určité osobitosti započítavania pohľadávok v obchodnoprávnych vzťahoch sú potom upravené v ustanoveniach § 358 až 364 Obchodného zákonníka (dohoda o započítaní je výslovne spomenutá v ust. § 364).

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR DOHODY O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma