DOHODA O ZRÁŽKACH
ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 28 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov nájdete tiež užitočné informácie o tom:

-  akú funkciu plní a kedy sa používa dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, 

- aké sú jej náležitosti, 

- kedy zrážky vykonať,

- aká forma sa pri uzatváraní dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov vyžaduje, či

- v ktorom zákone hľadať právnu úpravu tejto dohody.

ČO JE TO DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV?

Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je jednou z možných foriem zabezpečenia peňažného záväzku dlžníka voči svojmu veriteľovi.

Dohoda plní jednak zabezpečovaciu funkciu, ale aj priamo uhradzovaciu funkciu, ak dlžník svoj dlh dobrovoľne nesplní. V praxi to znamená, že zrážky zo mzdy a z iných príjmov nastupujú v prípade, keď dlžník svoj dlh v dohodnutej lehote nesplní.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV SÚ:

1. označenie veriteľa a dlžníka
2. označenie zabezpečovanej pohľadávky – do úvahy prichádza dohodou zabezpečiť len peňažnú pohľadávku, pričom veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť, či sa zabezpečí napríklad len istina pohľadávky, alebo aj jej príslušenstvo.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DOHODE O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

3. výšku zrážok – výška zrážok však nemôže byť dohodnutá ľubovoľne, keďže veriteľ a dlžník sú limitovaní maximálnou možnou výškou zrážok podľa Exekučného poriadku. To znamená, že výška zrážok podľa dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov nesmie byť vykonávaná vo vyššej sume, v akej by boli inak vykonávané zrážky zo mzdy a z iných príjmov v prípadnom exekučnom konaní
4. označenie platiteľa mzdy – je vhodné uviesť platiteľa mzdy, aby veriteľ mal vedomosť o subjekte, ktorému má dohodu predložiť pre vykonávanie zrážok.

Pri uzavieraní uvedenej dohody by ste mali mať na pamäti, že zrážkam podliehajú aj iné príjmy, než mzda z pracovného pomeru. Zrážky môžu byť dlžníkovi vykonávané aj napríklad z dávok sociálneho zabezpečenia (dôchodok, nemocenské dávky, a podobne).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o zrážkach zo mzdy advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o zrážkach zo mzdy alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že je všetko v poriadku.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o zrážkach zo mzdy advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o zrážkach zo mzdy alebo si dohodu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že je všetko v poriadku.

KEDY SA ZAČNÚ VYKONÁVAŤ ZRÁŽKY?

Občiansky zákonník stanovuje, že veriteľ nadobúda právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi mzdy dohoda predložila. Platiteľ mzdy však jednotlivé zrážky môže začať vykonávať až po splatnosti zabezpečovanej pohľadávky, pričom zrazené sumy bude vyplácať priamo veriteľovi.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV?

Písomná forma dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je povinná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV

Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je právne upravená v § 551 Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY A INÝCH PRÍJMOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma