JEDNOSTRANNÝ ZÁPOČET
VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO JEDNOSTRANNÝ ZÁPOČET POHĽADÁVOK ?

Jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok je jednostranným právnym úkonom, ktorým veriteľ aj bez súhlasu dlžníka môže zrušiť (tzv. kompenzovať) vzájomné pohľadávky, ktoré voči sebe veriteľ a dlžník navzájom majú. Dôsledkom jednostranného zápočtu vzájomných pohľadávok je tak zánik započítaných pohľadávok v rozsahu, v akom sa navzájom kryjú. Inak povedané, uskutočnením jednostranného zápočtu vzájomných pohľadávok tieto pohľadávky zaniknú bez toho, aby si ich veriteľ a dlžník museli navzájom reálne plniť (avšak len vo výške, v ktorej sa kryjú).

PODMIENKY JEDNOSTRANNÉHO ZAPOČÍTANIA POHĽADÁVOK

Pre platné jednostranné započítanie pohľadávok musia byť splnené nasledovné podmienky:

- pohľadávky musia byť vzájomné

znamená to, že pohľadávky musia mať voči sebe navzájom osoba uskutočňujúca jednostranný zápočet a osoba, ktorej je tento zápočet adresovaný (osoba A, ktorá robí jednostranný zápočet má pohľadávku voči osobe B, ktorej tento zápočet adresuje a naopak osoba B má pohľadávku voči osobe A),

- pohľadávky musia byť rovnakého druhu

všetky započítavané pohľadávky musia znieť na rovnaký druh plnenia (napr. peňažnú pohľadávku možno započítať len voči peňažnej pohľadávke),

- pohľadávky musia byť splatné

proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná,

- započítanie pohľadávok nesmie byť zo zákona vylúčené

Občiansky zákonník výslovne určuje, ktoré pohľadávky nemožno započítať jednostranným zápočtom (§ 581 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka). Započítanie určitých druhov pohľadávok zároveň vylučujú aj niektoré osobitné právne predpisy (napr. započítanie pohľadávok na výživné pre maloleté deti je v zmysle § 97 ods. 2 Zákona o rodine vylúčené ako jednostranným zápočtom, tak i dohodou).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať jednostranný zápočet pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok alebo si nechajte poradiť, čo robiť v prípade, ak Vám bol jednostranný zápočet pohľadávok doručený.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať jednostranný zápočet pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok alebo si nechajte poradiť, čo robiť v prípade, ak Vám bol jednostranný zápočet pohľadávok doručený.

JEDNOSTRANNÝ ZÁPOČET POHĽADÁVOK VS. DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

Jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok je potrebné odlišovať od dohody o započítaní vzájomných pohľadávok. Základný rozdiel spočíva v tom, že jednostranné započítanie nie je zmluvou, ale iba jednostranným adresovaným právnym úkonom, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany. Jednostranné započítanie pohľadávok je tak účinné od okamihu, kedy prejav vôle započítať vzájomné pohľadávky dôjde do sféry poznania (dispozície) adresáta tohto úkonu, a to bez ohľadu na to, či s takýmto započítaním adresát súhlasí alebo nie.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI JEDNOSTRANNÉHO ZAPOČÍTANIA VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK ?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

1. Identifikácia osôb, ktorých vzájomné pohľadávky sa započítavajú (t.j. označenie osoby uskutočňujúcej jednostranný zápočet a osoby, ktorej je tento zápočet adresovaný)

2. Identifikácia vzájomných pohľadávok, ktoré sú predmetom započítania (t.j. presné označenie pohľadávok, ich výšky a splatnosti)

3. Jednostranný prejav vôle konajúcej osoby započítať vzájomné pohľadávky identifikované v zápočte

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA JEDNOSTRANNÉHO ZAPOČÍTANIA VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK ?

Na platné započítanie vzájomných pohľadávok sa nevyžaduje uskutočnenie tohto úkonu v písomnej forme, ale postačí, ak konajúca osoba urobí voči druhej osobe (adresátovi) akýkoľvek prejav smerujúci k započítaniu. Zápočet tak možno uskutočniť i v ústnej (či konkludentnej) forme. V záujme väčšej právnej istoty by však konajúca osoba mala jednostranný zápočet uskutočniť vždy v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA JEDNOSTRANNÉHO ZAPOČÍTANIA VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

Započítanie vzájomných pohľadávok je v príslušných právnych predpisoch upravené pomerne stručne. V Občianskom zákonníku je všeobecná úprava započítania vzájomných pohľadávok obsiahnutá v ustanoveniach § 580 až 581. Určité osobitosti započítavania pohľadávok v obchodnoprávnych vzťahoch sú potom upravené v ustanoveniach § 358 až 364 Obchodného zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

STIAHNI SI VZOR JEDNOSTRANNÉHO ZÁPOČTU VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma