KONKURENČNÁ DOLOŽKA K PRACOVNEJ ZMLUVE

Vytvorte si Dohodu o konkurenčnej doložke na mieru.
S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

Odporúča už viac než 1000 ľudí


KONKURENČNÁ DOLOŽKA K PRACOVNEJ ZMLUVE – ČO JE TO ?

Konkurenčná doložka k pracovnej zmluve je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať určitú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

AKÉ SÚ PODMIENKY UZATVORENIA KONKURENČNEJ DOLOŽKY?

Konkurenčná doložka môže byť uzatvorená len v prípade, že zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa má možnosť nadobudnúť také informácie alebo znalosti o predmete jeho zárobkovej činnosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich použitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu (materiálnu, morálnu).

AKÉ SÚ PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI KONKURENČNEJ DOLOŽKY?

Všeobecné náležitosti

1. Náležitosti prejavu vôle

–  prejav vôle musí byť jasný, určitý, zrozumiteľný a vážny.
Konkurenčná doložka musí obsahovať jednoznačné určenie zamestnanca a zamestnávateľa a úmysel uzavrieť konkurenčnú doložku k určitej pracovnej zmluve.

Osobitné náležitosti

2. Rozsah obmedzenia

Konkurenčná doložka musí byť primeraná. Môže obmedziť zamestnanca iba v určitom rozsahu – zamestnanec nebude smieť vykonávať činnosti, ktorými by prišlo k ohrozeniu zárobkovej činnosti zamestnávateľa. Ak by bol tento rozsah v konkurenčnej doložke určený ako väčší, t. j. aj na iné činnosti, ktoré nemôžu zamestnávateľa ohroziť, môže súd záväzok zamestnanca nevykonávať takého činnosti obmedziť alebo zrušiť.

3. Výška finančnej kompenzácie

Ak zamestnanec a zamestnávateľ uzatvoria konkurenčnú doložku, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu. Výška peňažnej náhrady je najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca a to za každý mesiac plnenia konkurenčnej doložky.

PEŇAŽNÁ NÁHRADA PRI PORUŠENÍ KONKURENČNEJ DOLOŽKY

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu (v pracovnej zmluve) dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší konkurenčnú doložku.

Suma peňažnej náhrady:

- nesmie presiahnuť celkovú sumu finančnej kompenzácie.
- sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil konkurenčnú doložku len sčasti.

Zaplatením peňažnej náhrady môže zamestnanec začať vykonávať zárobkovú činnosť, konkurenčná doložka tým zaniká.

ODSTÚPENIE/VÝPOVEĎ KONKURENČNEJ DOLOŽKY

Zamestnávateľ môže odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca. Zamestnanec môže vypovedať konkurenčnú doložku, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. Odstúpenie a výpoveď musia byť písomné, inak sú neplatné.

FORMA ZMLUVY

Konkurenčná doložka musí mať písomnú formu a musí byť obsiahnutá v pracovnej zmluve, prípadne dodatku k pracovnej zmluve.

PRÁVNA ÚPRAVA

Právna úprava je obsiahnutá v § 83a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

§ 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

( odsek 1 )

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

( odsek 2 )

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

( odsek 3 )

Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

( odsek 4 )

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

( odsek 5 )

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

( odsek 6 )

Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

( odsek 7 )

Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

( odsek 8 )

Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

( odsek 9 )

V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5.

 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať pracovnú zmluvu s konkurenčnou doložkou advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si na mieru vypracovať pracovnú zmluvu s konkurenčnou doložkou pre svojich zamestnancov alebo skontrolovať predloženú pracovnú zmluvu.


Vytvorte si Dohodu o konkurenčnej doložke na mieru.
S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

Odporúča už viac než 1000 ľudí