KÚPNA ZMLUVA
NA AUTOMOBIL

VYTVORIŤ KÚPNU ZMLUVU

za 6,90 € získate
vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti
alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Postačuje vzor zmluvy bez garancie od advokáta? Kliknite sem 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA?

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy (v tomto prípade auto) a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto predmetu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata každej kúpnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA AUTO ?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA AUTO SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci),

2. Označenie predmetu kúpy (v prípade kúpnej zmluvy na auto to bude automobil - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať, tak aby nebol zameniteľný s iným predmetom),

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva,

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu,

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY KÚPNA ZMLUVA NA AUTO OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (t.j. určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť),

6. Určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (t.j. určenie dokedy a kde má predávajúci automobil kupujúcemu odovzdať),

7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (t.j. či prejde na kupujúceho vlastnícke právo k automobilu odovzdaním veci, alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý okamih) - Okamih prevodu vlastníckeho práva k hnuteľnej veci (tzn. aj k autu) nastáva spravidla v momente jej faktického odovzdania, zmluvné strany si však okamih prevodu vlastníckeho práva môžu v zmluve upraviť aj inak (napr. tak, že vlastnícke právo prejde na kupujúceho až v okamihu zaplatenia celej dohodnutej kúpnej ceny),

8. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci),

9. Úpravu zodpovednosti za vady automobilu (t.j. za aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva).

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na automobil alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na automobil alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA AUTO ?

Zákonom vyžadovaná forma kúpnej zmluvy závisí od predmetu kúpy. Ak je predmetom kúpy hnuteľná vec (tzn. aj automobil), postačuje na platné uzavretie kúpnej zmluvy dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim v akejkoľvek forme. Zmluvu tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. V záujme väčšej právnej istoty by však zmluvné strany aj pri predaji auta mali uzatvárať kúpnu zmluvu v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY

Základná právna úprava kúpnej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

- v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627) a

- v Obchodnom zákonníku (§ 409 až 475).

Konkrétna kúpna zmluva na auto môže byť uzavretá v režime podľa Občianskeho zákonníka, alebo podľa Obchodného zákonníka, pričom každý režim má svoje špecifiká. Vo všeobecnosti platí, že zmluvy medzi fyzickými osobami, prípadne spotrebiteľské zmluvy medzi fyzickou osobou a podnikateľom by mali byť uzatvárané v režime Občianskeho zákonníka. Naopak kúpne zmluvy uzatvárané medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti by mali byť uzatvárané v režime Obchodného zákonníka. 

AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI KÚPNOU ZMLUVOU UZAVRETOU PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A KÚPNOU ZMLUVOU PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA ?

Základné rozdiely sú nasledovné :

- kúpnou zmluvou podľa Obchodného zákonníka možno predať iba hnuteľnú vec. V prípade nehnuteľností sa kúpna zmluva vždy uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, a to aj keď ide o zmluvu uzatvorenú medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti

- v kúpnej zmluve podľa Obchodného zákonníka nemusí byť uvedená kúpna cena (ak sa strany výslovne dohodnú, že zmluvu chcú uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny). Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať dohodu o kúpnej cene, inak je neplatná.

- v kúpnej zmluve podľa Obchodného zákonníka sa zmluvné strany môžu dohodnúť, že predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy, prípadne že zodpovedá len za určité vady. V kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka zodpovedá predávajúci za vady predmetu kúpy zo zákona a zmluvné strany túto zodpovednosť nemôžu dohodou vylúčiť alebo zúžiť. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady sú v prípade oboch zákonov upravené odlišne.

- v prípade kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka platí, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci aj v prípade, ak predávajúci nebol vlastníkom predmetu kúpy. Toto však platí len v prípade, že kupujúci o tom, že predávajúci nie je vlastníkom, v čase kúpy nevedel.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si Kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor kúpnej zmluvy na auto bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma