KÚPNA ZMLUVA NA DOM

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na dom aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 16.07.2021

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA DOM?

Kúpnou zmluvou na dom sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy (v tomto prípade dom) a previesť naňho vlastnícke právo k domu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata každej kúpnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci) - ak ide o fyzickú osobu, treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo,

2. Označenie predmetu kúpy (v tomto prípade to bude dom - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať, tak aby nebol zameniteľný s iným predmetom) - nehnuteľnosti vo všeobecnosti treba opísať podľa katastrálneho územia, pri pozemku podľa parcelného čísla pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, pri stavbe podľa súpisného čísla stavby, druhu stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dom do vlastníctva

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ, ABY KÚPNA ZMLUVA NA DOM OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie, dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k domu do katastra nehnuteľností a to tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

6. Určenie lehoty na odovzdanie domu - t.j. určenie, dokedy má predávajúci dom kupujúcemu odovzdať,

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na dom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na dom alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na dom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na dom alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa pre prehľadnosť v kúpnej zmluve na dom spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k domu i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

8. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy - t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci,

9. Úpravu zodpovednosti za vady na predmetnom dome - t.j. za aké nedostatky predmetu kúpy predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva.

10. Vyhlásenie zmluvných strán o technickom stave domu - aby sme sa vyhli zbytočným sporom, je dobré si stav domu skontrolovať. V kúpnej zmluve potom strany vyhlásia, že stav domu poznajú, príp. ho stručne opíšu. Odporúčame podpísať aj odovzdávací a preberací protokol (a uviesť aj stavy na meračoch energií).

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM?

Písomná forma kúpnej zmluvy na dom je povinná, keďže je predmetom predaja nehnuteľnosť. Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo obecným / mestským úradom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j.m aby sa kupujúci stal novým vlastníkom nehnuteľnosti, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM

Základná právna úprava kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dom, je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

  • v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627) a
  • v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Uvedenými zákonmi sa prevod vlastníckeho práva k domu riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa inak riadia Obchodným zákonníkom.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na dom

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma