KÚPNA ZMLUVA NA DOM

Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ KÚPNU ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA DOM?

Kúpnou zmluvou na dom sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy (v tomto prípade dom) a previesť naň vlastnícke právo k tomuto predmetu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata každej kúpnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)

2. Označenie predmetu kúpy (v tomto prípade to bude dom - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať, tak aby nebol zameniteľný s iným predmetom).

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dom do vlastníctva

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY KÚPNA ZMLUVA NA DOM OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k domu do katastra nehnuteľností a to tak aby nevznikli pochybnosti o tom kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

6. Určenie lehoty na odovzdanie domu - t.j. určenie dokedy má predávajúci dom kupujúcemu odovzdať,

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa pre prehľadnosť v kúpnej zmluve na dom spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k domu i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

8. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy - t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci,

9. Úpravu zodpovednosti za vady na predmetnom dome - t.j. za aké nedostatky predmetu kúpy predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva.

10. Uvedenie stavu meračov - vrelo odporúčame pri podpise kúpnej zmluvy na dom nezabudnúť na zápis stavu meračov energií prislúchajúcich k predmetnému bytu v času prevodu vlastníckeho práva. V prípade ak budú zmluvné strany podpisovať preberací protokol, postačuje ak stav meračov bude uvedený v preberacom protokole.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM?

Kúpna zmluva na dom musí byť vždy uzatvorená písomne. Písomná forma kúpnej zmluvy je povinná, ak je predmetom predaja nehnuteľnosť (byt, stavba či pozemok). Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom nehnuteľnosti je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA DOM

Základná právna úprava kúpnej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

- v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627) a

- v Obchodnom zákonníku (§ 409 až 475).

Ak je však predmetom kúpy nehnuteľnosť, kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len podľa Občianskeho zákonníka.

Ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, relevantné ustanovenia pre právnu úpravu kúpnej zmluvy nájdeme aj v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

ka platí, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci aj v prípade, ak predávajúci nebol vlastníkom predmetu kúpy. Toto však platí len v prípade, že kupujúci o tom, že predávajúci nie je vlastníkom, v čase kúpy nevedel.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor kúpnej zmluvy na dom bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma