MANDÁTNA ZMLUVA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO MANDÁTNA ZMLUVA?

Mandátna zmluva je zmluva uzavretá medzi mandantom a mandatárom, ktorou sa mandatár zaväzuje obstarať určité obchodné záležitosti pre mandanta v jeho mene a na jeho účet, za čo sa mandant zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu.

KDE MOŽNO VYUŽIŤ MANDÁTNU ZMLUVU?

Mandátna zmluva je základným typom tzv. obstarávateľských zmlúv (okrem mandátnej zmluvy medzi ne patrí komisionárska zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a zmluva o inkase) a má pomerne široké využitie, a to najmä:

- medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti,

- v rámci obchodných spoločností, a to v prípade, že medzi členmi štatutárneho orgánu, resp. dozorného orgánu a spoločnosťou nie je uzatvorená osobitná zmluva o výkone funkcie.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI MANDÁTNEJ ZMLUVY?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI MANDÁTNEJ ZMLUVY:

1. označenie zmluvných strán – mandant a mandatár,

2. špecifikácia obchodnej záležitosti , ktorá má byť pre mandanta uskutočnená,

3. spôsob zariadenia obchodnej záležitosti – uskutočnenie právnych úkon mandatára v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti mandatára, ktorá nemá náležitosti právneho úkonu,

4. dojednanie o odplate – postačuje dojednanie zmluvných strán o tom, že mandatárovi za uskutočnenie obchodnej záležitosti pre mandanta patrí odmena, pričom ani výška ani splatnosť nemusí byť špecifikovaná (v takomto prípade mandatárovi patrí obvyklá odmena, ktorá je splatná po vykonaní obchodnej záležitosti). ! Výslovné dojednanie zmluvných strán o odmene mandatára za obstaranie obchodných záležitostí pre mandanta nie je potrebné v prípade, ak zariadenie obchodnej činnosti je predmetom podnikania mandatára.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať mandátnu zmluvu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať mandátnu zmluvu alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať mandátnu zmluvu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať mandátnu zmluvu alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY MANDÁTNA ZMLUVA MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ:

5. dohodu zmluvných strán o (ne)možnosti mandatára odchýliť sa od pokynov mandanta (t.j. vymedzenie prípadov, kedy sa mandatár smie, resp. nesmie odchýliť od pokynov mandanta),

6. dohodu zmluvných strán o tom, či mandatár je povinný vykonať obchodnú záležitosť osobne alebo prostredníctvom tretích osôb,

7. úpravu vzájomnej oznamovacej povinnosti (t.j. úprava spôsobu, akým si zmluvné strany poskytujú informácie dôležité na plnenie zmluvy),

8. určenie povinnosti mandanta vystaviť mandatárovi osobitné plnomocenstvo ak je to potrebné na zariadenie obchodnej záležitosti,

9. dohodu o nákladoch súvisiacich s obstaraním obchodnej záležitosti (t.j. dohodu zmluvných strán o tom, či sú nevyhnutne a účelne vynaložené mandatárove náklady súvisiace s obstaraním záležitosti pre mandanta súčasťou jeho odmeny alebo nie), a

10. úpravu zodpovednosti mandatára za porušenie záväzku zo strany tretej osoby v prípade, ak mandatár v rámci vykonania obchodnej záležitosti pre mandanta uzavrie v jeho mene zmluvu s treťou osobou.

V mandátnej zmluve možno samozrejme dohodnúť aj iné práva a povinnosti zmluvných strán, nakoľko právna úprava mandátnej zmluvy je zväčša dispozitívna.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA MANDÁTNEJ ZMLUVY?

Na platné uzavretie mandátnej zmluvy sa písomná forma nevyžaduje, a preto postačuje ústna dohoda zmluvných strán o jej podstatných náležitostiach.

PRÁVNA ÚPRAVA MANDÁTNEJ ZMLUVY

Mandátna zmluva je ako zmluvný typ komplexne upravená v § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. Ako sme už spomenuli, mandátna zmluva je základným typom obstarávateľských zmlúv, a preto na vybrané ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu odkazuje právna úprava ostatných zmluvných typov obstarávateľských zmlúv – konkrétne komisionárska zmluva (§ 576), zmluva o obchodnom zastúpení (§ 654 ods. 2) a zmluva o inkase (§ 699). Okrem toho sa právna úprava mandátnej zmluvy primerane použije na vzťahy účastníkov bankovej záruky (§ 322 ods. 2).

Mandátna zmluva svojou povahou je predovšetkým určená podnikateľom (jej účelom je vykonanie obchodnej záležitosti). Fyzické osoby nepodnikatelia však nemusia byť sklamaní, nakoľko príkazná zmluva v Občianskom formuluje takmer totožný predmet záväzku.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR MANDÁTNEJ ZMLUVY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma