NÁJOMNÁ ZMLUVA 
NA HNUTEĽNOSŤ

Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA NA HNUTEĽNÚ VEC?

Nájomná zmluva na hnuteľnosť je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého prenajímateľ (vlastník hnuteľnej veci) prenecháva nájomcovi do užívania konkrétnu hnuteľnú vec (napr. vŕtačku, hudobný nástroj, šaty atď.), pričom nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať dohodnutú odplatu – nájomné a po uplynutí stanovenej doby nájmu vrátiť prenajímateľovi túto hnuteľnú vec.

Nájom hnuteľnej veci je podobný podnikateľskému nájmu hnuteľnej veci (§ 721 – 723 Občianskeho zákonníka), ktorý je osobitným druhom nájmu, v rámci ktorého prenajímateľ v postavení podnikateľa prenecháva nájomcovi hnuteľnú vec za odplatu. V praxi ide o rôzne podnikateľské prevádzky, ktoré sú chybne označené ako požičovne (napr. požičovňa náradia, požičovňa kostýmov). Na rozdiel od podnikateľského nájmu hnuteľných vecí štandardná zmluva o nájme hnuteľnej veci je uzatváraná medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA HNUTEĽNOSŤ?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA HNUTEĽNÚ VEC SÚ:

1. označenie zmluvných strán

Zadefinovanie, kto je prenajímateľ a kto nájomca.

2. označenie predmetu nájmu

Definícia hnuteľnej veci, ktorá sa prenajíma. Predmetom nájomnej zmluvy na hnuteľnosť je konkrétna hnuteľná vec, ktorou môže byť napríklad hudobný nástroj, pracovné náradie a podobne.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať nájomnú zmluvu na hnuteľnosť advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je hnuteľná vec, alebo si pred podpisom dajte zmluvu skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať nájomnú zmluvu na hnuteľnosť advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je hnuteľná vec, alebo si pred podpisom dajte zmluvu skontrolovať.

3. nájomné

Výška, splatnosť a spôsob úhrady,

4. trvanie nájmu  

Určitá alebo neurčitá doba. Charakteristikou nájomnej zmluvy na hnuteľnú vec je dočasnosť nájmu. To znamená, že prenajímateľ prenecháva hnuteľnú vec nájomcovi na dočasné užívanie, pričom po uplynutí doby nájmu nájomca túto vec vráti prenajímateľovi. Dočasnosť nájmu však nezabraňuje zmluvu uzavrieť aj na dobu neurčitú, nakoľko vôľa zmluvných strán aj v takomto prípade smeruje k tomu, že hnuteľná vec bude po skončení nájmu vrátená prenajímateľovi.

PRENAJÍMATEĽ A NÁJOMCA SA MÔŽU DOHODNÚŤ NAPRÍKLAD AJ NA NASLEDOVNÝCH NÁLEŽITOSTIACH ZMLUVY O NÁJME HNUTEĽNEJ HNUTEĽNEJ VECI:

5. úprava zodpovednosti za vykonanie opráv na predmete nájmu

Určenie za akých podmienok prenajímateľ, resp. nájomca je povinný vykonať potrebné opravy na predmete nájmu.

6. vylúčenie oprávnenia dať hnuteľnosť do podnájmu.

Nájomca je zo zákona oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Zmluvné strany tak môžu oprávnenie nájomcu dať hnuteľnú vec do podnájmu dohodou vylúčiť . 

Uvedený výpočet nepodstatných náležitostí zmluvy je len ilustratívny a zmluvné vzťahy si môžu svoje práva a povinnosti upraviť v zmluve tak povediac „na mieru“.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O NÁJME HNUTEĽNOSTI?

Zmluva o nájme hnuteľnej veci nemusí byť uzavretá v písomnej forme, postačuje aj ústna dohoda.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O NÁJME HNUTEĽNEJ VECI

Právnu úpravu zmluvy o nájme hnuteľnej veci nájdete v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne vo všeobecných ustanoveniach upravujúcich nájom. Ide o ustanovenia § 663 – 684 Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor nájomnej zmluvy na hnuteľnú vec bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma