NÁJOMNÁ ZMLUVA 
NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA?

Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi určitú vec za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov z predmetu nájomnej zmluvy a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške.

V ČOM SA LÍŠI KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU OD BEŽNÉHO NÁJMU BYTU?

Bežný (t.j. nie krátkodobý) nájom bytu, ktorý vznikol na základe nájomnej zmluvy na byt uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka má zo zákona povahu tzv. „chráneného“ nájmu, v rámci ktorého je nájomca bytu ako „slabšia“ zmluvná strana vo viacerých smeroch osobitne chránený (zvýhodnený). Medzi najvýznamnejšie zákonné ustanovenia chrániace nájomcu patria napr. ustanovenia o tzv. bytových náhradách (§ 712 a nasl. Občianskeho zákonníka), v zmysle ktorých má nájomca pri výpovedi nájomnej zmluvy po splnení zákonných podmienok právo na poskytnutie bytovej náhrady.

Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu uzavretá v zmysle zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu je osobitným (špeciálnym) druhom nájomnej zmluvy na byt, pri ktorej je ochrana nájomcu ako tzv. „slabšej“ strany oproti bežnej nájomnej zmluve na byt podstatne zmenšená. Inak povedané, krátkodobý nájom bytu má oproti bežnému (dlhodobejšiemu) nájmu bytu povahu menej „chráneného“ nájmu. Príkladom môžu byť už spomenuté bytové náhrady, ktoré sa v prípade výpovede krátkodobého nájmu bytu bývalému nájomcovi neposkytujú.

Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu môže byť uzavretá len na dobu určitú, a to najdlhšie na obdobie 2 rokov. Po uplynutí tejto doby možno krátkodobý nájom opätovne predĺžiť najdlhšie na 2 ďalšie roky, a to dvakrát (t.j. krátkodobý nájom vrátane jeho predĺžení nemôže trvať dlhšie ako 6 rokov).

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. kto je nájomca nájomca a prenajímateľ (identifikácia musí obsahovať minimálne meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať)

2. Označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu

3. Určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva

4. Opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
5. Určenie doby nájmu

6. Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu

POZOR ! Prenajímateľ je povinný zaregistrovať vznik nájomného vzťahu na príslušnom daňovom úrade v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo ku vzniku nájomného vzťahu (ust. § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). V prípade ak si túto povinnosť prenajímateľ nesplní, bude sa otázka skončenia nájomného vzťahu riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§711 ods. 1, 3 a 6) a nie ustanoveniami zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ MÔŽE NÁJOMNÁ ZMLUVA NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU OBSAHOVAŤ AJ ĎALŠIE DOJEDNANIA, AKO NAPRÍKLAD:

7. Dohodu o zložení a použití peňažnej zábezpeky (tzv. depozitu)

8. Určenie jednotlivých práv a povinností nájomcu a prenajímateľa (napr. právo nájomcu dať predmet nájmu do podnájmu)

9. Dohodu o možných spôsoboch skončenia nájomného vzťahu (na rozdiel od bežnej nájomnej zmluvy na byt sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na iných výpovedných dôvodoch ako tých, ktoré sú uvedené v zákone)

10. Uvedenie stavu meračov - vrelo odporúčame nezabudnúť pri podpise zmluvy na zápis stavu meračov energií (voda, plyn, elektrina,...). V prípade ak budú zmluvné strany podpisovať preberací protokol, postačuje ak stav meračov bude uvedený v preberacom protokole.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY?

Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme. Zmluvné strany sú si navzájom povinné poskytnúť najmenej jedno jej vyhotovenie. Podpisy zmluvných strán na zmluve nemusia byť úradne osvedčené.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU

Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu je upravená predovšetkým v zákone č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Na ostatné otázky, ktoré predmetným zákonom nie sú upravené, sa vťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 – 719). V tejto súvislosti je však potrebné dodať, že zákon č. 98/2014 Z.z. v ust. § 10 ods. 2 výslovne upravuje, ktoré ustanovenia Občianskeho zákonníka sa na krátkodobý nájom nevzťahujú. Ide o nasledujúce ustanovenia: § 663, § 666 ods. 1, § 671, § 672 ods. 2 druhej vety, § 676, 677, 679, § 680 ods. 1, § 685, 686, § 687 ods. 3, § 696, § 703 ods. 2, § 704 ods. 2, § 705 ods. 2, § 706, § 707 ods. 2, § 709, 710, § 711 ods. 1, 3 až 6, § 712, 712a, 712c až 714 a § 717 až 719 Občianskeho zákonníka ak zákon č. 98/2014 Z.z. v § 3 ods. 5 neustanovuje inak.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

STIAHNI SI VZOR NÁJOMNEJ ZMLUVY NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma