NÁVRH NA VKLAD
VLASTNÍCKEHO PRÁVA - DOM

Stiahnite si vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva k domu aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 07.11.2021

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K DOMU?

Návrh na vklad vlastníckeho práva k domu do katastra nehnuteľností, je dokument potrebný pre zápis zmeny vlastníckeho práva k domu do katastra nehnuteľností v prípade, ak ide o zmenu, ktorá je dôsledkom prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy (napr. kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy). Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že vlastnícke právo k domu neprejde na nadobúdateľa (kupujúceho, obdarovaného a pod.) podpisom zmluvy, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K DOMU?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k domu musí obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru 

Návrh na vklad vlastníckeho práva k domu musí byť vždy adresovaný okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je miestne príslušný na katastrálne konanie v danej veci, tzn. konať bude ten katastrálny odbor, v ktorom okrese sa dom nachádza (napr. dom sa nachádza vo Východnej, príslušný na konanie je Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor).

2. označenie navrhovateľa 

Navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy – kúpnej, darovacej, zámennej a pod.), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,

Pri navrhovateľovi - fyzickej osobe treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť.

Pri navrhovateľovi - právnickej osobe je potrebné uviesť názov, IČO, sídlo.

Postačí, ak návrh na vklad ako navrhovateľ podá aj len niektorý z účastníkov zmluvy, t.j. návrh na vklad nemusia nevyhnutne podávať všetci účastníci zmluvy, ale stačí, ak návrh na vklad podá napr. len jeden z účastníkov zmluvy (napr. v prípade kúpnej zmluvy postačí, ak návrh na vklad podá len predávajúci, bez kupujúceho).

3. identifikáciu nehnuteľnosti 

V prípade domu je v identifikácii potrebné uviesť:
- katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), kde sa dom nachádza,
- súpisné číslo domu,
- označenie parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený,
- spoluvlastnícky podiel, ktorý sa prevádza (ak je iný ako 1/1).

V prípade, že sa spolu s domom prevádza vlastníctvo tiež k pozemku pod domom, je potrebné uviesť v návrhu na vklad vlastníckeho práva tiež:
- identifikáciu parcely – t.j. parcela registra C/E, parcelné číslo, výmera, druh pozemku, veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu k parcele.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k domu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k domu alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k domu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k domu alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

4. označenie právneho úkonu, ktorým má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať

Tu sa uvedie, že bola uzavretá napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod. a tiež dátum, kedy k uzavretiu zmluvy došlo.

5. potrebné prílohy

Prílohami k návrhu na vklad vlastníckeho práva k domu budú najmä:- spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach,
- dohoda o splnomocnení, ak návrh na vklad podpisuje osoba odlišná od účastníkov zmluvy (typicky realitný maklér, advokát). Plnomocenstvo sa nevyžaduje na to, aby iná osoba „len odniesla“ návrh na vklad do podateľne katastra,
- oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad – tlačivo, ktoré znamená, že návrh na vklad je v systéme katastra a zo strany pracovníkov katastra nie je potrebné vyhľadávať informácie v zmluve, ale už ich len overiť. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je dobrovoľné – nie je teda nevyhnutné ho katastru doručovať, avšak je vhodné tak spraviť, keďže si tým viete znížiť správny poplatok za vklad.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad, závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

6. žiadosť o urýchlené konanie o vklade v prípade, ak navrhovatelia žiadajú o urýchlenie vkladového konania. POZOR! Urýchlenie vkladového konania je spoplatnené vyšším správnym poplatkom za vklad (základný poplatok za návrh na vklad je štandardne v sume 66,- EUR, pričom poplatok za urýchlené konanie je štandardne v sume 266,- EUR).

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis. Alternatívne možno tiež dokumenty, ktoré boli vyhotovené a podpísané v listinnej forme, zaručene konvertovať do elektronickej formy.

SPRÁVNE POPLATKY SPOJENÉ S NÁVRHOM NA VKLAD 

Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra je spoplatnené. Za obyčajné podanie návrhu na vklad (zápis by mal byť vykonaný do 30 dní) zaplatíte 66 eur. V prípade, ak by ste chceli, aby bol vklad do katastra zapísaný v urýchlenom konaní do 15 dní od podania návrhu, zaplatíte 266 eur. Pri elektronickom podaní sú správne poplatky polovičné, teda 33 eur pri štandardnom návrhu na vklad a 133 eur pri zrýchlenom vklade. Ak je k návrhu na vklad priložené aj tlačivo - oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, poplatky sa znižujú o ďalších 15 eur. Štandardný návrh na vklad Vás tak môže stáť len 18 eur a zrýchlený vklad len 118 eur.

POZOR! Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy, ktoré boli vyhotovené a podpísané pôvodne v listinnej podobe, zaručene konvertované. Zaručenú konverziu dokumentov môžu vykonávať len notári, advokáti a vybrané pobočky pošty.

V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na našu spolupracujúcu advokátku, ktorá Vám pripraví kvalitnú originálnu zmluvu o prevode vlastníctva k domu presne na mieru Vašim potrebám, a to vrátane jej podania na kataster a úhrady správneho poplatku, už od 110 eur.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je upravené najmä v § 22 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU