NÁVRH NA VKLAD
VLASTNÍCKEHO PRÁVA K POZEMKU

Stiahnite si návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 10.11.2021

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K POZEMKU?

Návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku je dokument potrebný pre zápis zmeny vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností v prípade, ak ide o zmenu, ktorá je dôsledkom prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy (napr. kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy). Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že vlastnícke právo k pozemku neprejde na nadobúdateľa podpisom zmluvy, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K POZEMKU?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k pozemku musí obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru

Návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku musí byť vždy adresovaný okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je miestne príslušný na katastrálne konanie v danej veci, tzn. konať bude ten katastrálny odbor, v ktorom okrese sa pozemok nachádza (napr. byt sa nachádza v Jablonici, príslušný na konanie je Okresný úrad Senica, katastrálny odbor).

2. označenie navrhovateľa 

Navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy – kúpnej, darovacej, zámennej a pod.), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pri navrhovateľovi - fyzickej osobe treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť.

Pri navrhovateľovi - právnickej osobe je potrebné uviesť názov, IČO a sídlo.

Postačí, ak návrh na vklad ako navrhovateľ podá aj len niektorý z účastníkov zmluvy, t.j. návrh na vklad nemusia nevyhnutne podávať všetci účastníci zmluvy, ale stačí, ak návrh na vklad podá napr. len jeden z účastníkov zmluvy (napr. v prípade kúpnej zmluvy postačí, ak návrh na vklad podá len predávajúci, bez kupujúceho).

3. identifikáciu nehnuteľnosti 

V prípade pozemku je v identifikácii potrebné uviesť:
- katastrálne územie (odporúčame uviesť, tiež obec a okres), v ktorom sa pozemok nachádza,
- parcela registra C/E
- označenie parcelného čísla pozemku
- výmera
- druh pozemku
- prevádzaný spoluvlastnícky podiel (ak je iný ako 1/1)

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

4. označenie právneho úkonu, ktorým má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať

Tu sa uvedie, že bola uzavretá napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod. a tiež dátum, kedy k uzavretiu zmluvy došlo.

5. potrebné prílohy

- spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia, zámenná a pod.), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach,
- dohoda o splnomocnení, ak návrh na vklad podpisuje osoba odlišná od účastníkov zmluvy (typicky realitný maklér, advokát). Plnomocenstvo sa nevyžaduje na to, aby iná osoba „len odniesla“ návrh na vklad do podateľne katastra,
- oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad – tlačivo, ktoré znamená, že návrh na vklad je v systéme katastra a zo strany pracovníkov katastra nie je potrebné vyhľadávať informácie v zmluve, ale už ich len overiť. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je dobrovoľné – nie je teda nevyhnutné ho katastru doručovať, avšak je vhodné tak spraviť, keďže si tým viete znížiť správny poplatok za vklad.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

6. žiadosť o urýchlené konanie o vklade v prípade, ak navrhovatelia žiadajú o urýchlenie vkladového konania. POZOR! Urýchlenie vkladového konania je spoplatnené vyšším správnym poplatkom za vklad (základný poplatok za návrh na vklad je štandardne v sume 66,- EUR, pričom poplatok za urýchlené konanie je štandardne v sume 266,- EUR).

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis. Alternatívne možno tiež dokumenty, ktoré boli vyhotovené a podpísané v listinnej forme, zaručene konvertovať do elektronickej formy.

SPRÁVNE POPLATKY SPOJENÉ S NÁVRHOM NA VKLAD

Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra je spoplatnené. Za obyčajné podanie návrhu na vklad (zápis by mal byť vykonaný do 30 dní) zaplatíte 66 eur. V prípade, ak by ste chceli, aby bol vklad do katastra zapísaný v urýchlenom konaní do 15 dní od podania návrhu, zaplatíte 266 eur. Pri elektronickom podaní sú správne poplatky polovičné, teda 33 eur pri štandardnom návrhu na vklad a 133 eur pri zrýchlenom vklade. Ak je k návrhu na vklad priložené aj tlačivo - oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, poplatky sa znižujú o ďalších 15 eur. Štandardný návrh na vklad Vás tak môže stáť len 18 eur a zrýchlený vklad len 118 eur.

POZOR! Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy, ktoré boli vyhotovené a podpísané pôvodne v listinnej podobe, zaručene konvertované. Zaručenú konverziu dokumentov môžu vykonávať len notári, advokáti a vybrané pobočky pošty.

V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na našu spolupracujúcu advokátku, ktorá Vám pripraví kvalitnú originálnu zmluvu o prevode vlastníctva k pozemku presne na mieru Vašim potrebám, a to vrátane jej podania na kataster už od 110 eur (cena zahŕňa už aj správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva).

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je upravené najmä v § 22 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU