NÁVRH NA VKLAD
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA - POZEMOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POZEMKU?

V skratke - návrh na vklad záložného práva k pozemku, je tlačivo, ktoré budete potrebovať na zápis záložného práva k pozemku. Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že záložné právo k pozemku vznikne nie podpisom zmluvy o zriadení záložného práva ale až „zavkladovaním“ do katastra nehnuteľností.  Nižšie si v skratke povieme čo by mal takýto návrh obsahovať a kde ho podať.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POZEMKU?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu záložného práva k pozemku musí obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru ktorému je návrh na vklad adresovaný tzn. v pôsobnosti, ktorého sa nachádza predmetný pozemok.

2. označenie navrhovateľa- navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy o zriadení záložného práva), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,

3. identifikáciu nehnuteľnosti– t.j. označenie nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o povolení vkladu týka. Nehnuteľnosť je potrebné identifikovať v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je evidovaná,

V prípade pozemku je k identifikácii potrebné uviesť:

- katastrálne územie, (odporúčame uviesť, tiež obec a okres) kde sa pozemok nachádza,

- číslo LV (listu vlastníctva) na ktorom je pozemok zapísaný,

- parcela registra C/E,

- označenie parcelného čísla pozemku,

- výmera,

- druh pozemku,

- postihnutý spoluvlastnícky podiel, (hlavne ak je iný ako 1/1).

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad záložného práva k pozemku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad záložného práva k pozemku alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad záložného práva k pozemku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad záložného práva k pozemku alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

4. určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať– t.j. v tomto prípade záložné právo

5. potrebné prílohy, t.j. hlavne

-spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach,

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je právne upravené v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR NÁVRHU NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POZEMKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma