Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 30 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru návrhu na zápis dokončenej novostavby do katastra nehnuteľností nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži návrh na zápis dokončenej novostavby do katastra a kedy ho použiť,

- aké sú jeho náležitosti, 

- aké prílohy je potrebné predložiť spolu s návrhom,

- aká je výška správneho poplatku pri podaní návrhu na zápis dokončenej novostavby do katastra.

NA ČO SLÚŽI NÁVRH NA ZÁPIS DOKONČENEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Návrh na zápis dokončenej stavby do katastra nehnuteľností slúži na to, aby došlo k zápisu novopostavenej (a skolaudovanej) nehnuteľnosti do evidencie nehnuteľností Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností.

Každý rodinný dom, bytovka, murovaná garáž či chata musí byť v zmysle zákona evidovaná v katastri nehnuteľností. Pokiaľ by ste postavili stavbu a túto by ste nedali zapísať od katastra nehnuteľností, jedným z následkov porušenia tejto povinnosti by bolo napríklad aj to, že takúto stavbu by ste nikdy nemohli predať, či darovať (resp. inak previesť vlastnícke právo na inú osobu). Vlastníctvo k nehnuteľnostiam sa totiž v prípade ich prevodu (napr. predajom, či darovaním) nadobúda až okamihom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Pokiaľ teda určitá stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností (hoci by tam evidovaná byť mala), nie je možné s takouto stavbou z právneho hľadiska disponovať, a teda nie je ani možné prevádzať k takejto stavbe vlastnícke právo na iné osoby.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZÁPIS DOKONČENEJ NOVOSTAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Zákon pre návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností v zásade neurčuje žiadne povinné náležitosti. Na to, aby sa však kataster mohol návrhom zaoberať a uskutočniť na jeho základe zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností musí byť z návrhu minimálne zrejmé to, kto ho podáva a akej stavby sa návrh týka. Bez týchto základných informácií by totiž kataster nevedel zápis vykonať a návrhu by preto nemohol vyhovieť.

V návrhu musí byť uvedené rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá návrh podáva (vlastníka zapisovanej stavby).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom alebo sa poraďte, aké podmienky musíte splniť, aby ste mali istotu, že Vám kataster dokončenú stavbu zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom alebo sa poraďte, aké podmienky musíte splniť, aby ste mali istotu, že Vám kataster dokončenú stavbu zapíše.

AKÉ PRÍLOHY JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K NÁVRHU?

K návrhu je potrebné priložiť vždy rozhodnutie príslušnej obce o udelení súpisného a orientačného čísla zapisovanej stavby.

Pokiaľ stavba nie je ešte evidovaná v katastrálnej mape (nebola napr. zapísaná do katastra už ako rozostavaná stavba), je potrebné k návrhu priložiť tiež geometrický plán, ktorým bola zameraná stavba a pozemok pod stavbou. Tento geometrický plán musí byť úradne osvedčený zo strany príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru (úradu, na ktorý sa podáva predmetný návrh na zápis stavby do katastra nehnuteľností).

AKÝ SPRÁVNY POPLATOK SA PLATÍ ZA PODANIE NÁVRHU?

Za návrh na zápis dokončenej novostavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok.

 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR NÁVRHU NA ZÁPIS DOKONČENEJ NOVOSTAVBY DO KATASTRA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma