OSOBITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA AUTO
OD 01.01.2016

alebo odhlásenie auta po novom a ako sa vyhnúť problémom pri predaji vozidla

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE - ODHLASOVANIE VOZIDLA PO NOVOM

Od 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne nenápadná novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorá však môže spôsobiť veľké problémy pri predaji Vášho jazdeného auta alebo motorky.

Pribudla nová podmienka

Predmetná novela totiž v ust. § 116 ods. 4 zákona o cestnej premávke zaviedla novú podmienku, v zmysle ktorej na to, aby predávajúci odhlásil predané vozidlo v evidencii vozidiel na kupujúceho, už nestačí len samotné predloženie uzatvorenej kúpnej zmluvy (ako dôkaz o tom, že predávajúci vozidlo kupujúcemu skutočne predal), ale na odhlásenie vozidla z vlastníctva a držby predávajúceho na kupujúceho sa vyžaduje osobná prítomnosť kupujúceho na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Výnimkou je prípad, kedy kupujúci predávajúcemu vystaví písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom kupujúceho, v zmysle ktorého kupujúci splnomocní predávajúceho na to, aby predávajúci vozidlo odhlásil na kupujúceho.

Ďalšou výnimkou, kedy sa na odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel z predávajúceho na kupujúceho nevyžaduje osobná prítomnosť kupujúceho na dopravnom inšpektoráte je prípad, kedy je podpis kupujúceho na uzatvorenej kúpnej zmluve úradne osvedčený.

Povinnosť predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom kupujúceho alebo kúpnu zmluvu s osvedčeným podpisom kupujúceho sa tiež nevyžaduje v prípade, ak predávajúci predal vozidlo jemu blízkej osobe (najmä príbuznému v priamom rade, súrodencovi či manželovi), alebo ak kupujúci zaslal na dopravný inšpektorát plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Odhlásenie vozidla - zhrnutie

Ak si to teda zhrnieme, predávajúci od 01.01.2016 môže v evidencii vozidiel odhlásiť predané vozidlo na kupujúceho len v prípade, ak:

a) sa spolu s predávajúcim dostaví na dopravný inšpektorát osobne aj kupujúci, ktorý vyjadrí súhlas s odhlásením vozidla na jeho meno, alebo

b) kupujúci vystaví predávajúcemu plnomocenstvo na odhlásenie vozidla na meno kupujúceho, pričom podpis kupujúceho na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, alebo

c) na kúpnej zmluve, ktorou došlo k predaju vozidla, je podpis kupujúceho úradne osvedčený (a predávajúci túto zmluvu predloží na dopravnom inšpektoráte), alebo

d) ide o predaj vozidla na blízku osobu predávajúceho, alebo kupujúci zaslal na príslušný dopravný inšpektorát plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na automobil alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na automobil advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na automobil alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

PREČO SA TAKÁTO ÚPRAVA PRIJALA?

Účelom prijatia predmetnej novely (podľa dôvodovej správy) malo byť zabránenie uskutočňovania tzv. fiktívnych odhlasovaní vozidiel. Fiktívne odhlasovanie prakticky znamená, že vlastníci vozidiel odhlasovali vozidlá na tretie osoby bez ich vedomia a súhlasu a tiež bez toho, aby príslušné vozidlá týmto tretím osobám aj skutočne predali. Často sa tak stávalo, že nič netušiace osoby jedného dňa zistili, že na ne boli odhlásené desiatky cudzích áut. Tieto autá však nikdy nekúpili a ich vlastníkov tiež nepoznali. Vlastníci vozidiel sa takýmito fiktívnymi odhlasovaniami vozidiel snažili vyhýbať plneniu ich zákonných povinností (napr. povinnosti platiť PZP za vozidlo, povinnosti zabezpečovať kontroly STK pre vozidlo a pod.), a to  najmä pri starých bezcenných vozidlách.

Úmysel zákonodarcu pri prijatí predmetnej novely bol teda dobrý. Problematickým sa však stalo samotné vykonanie tejto legislatívnej zmeny ktoré sa ukázalo ako nedomyslené a vytvorilo priestor na špekulácie pri predaji vozidla zo strany nepoctivých kupujúcich.

V ČOM JE VLASTNE PROBLÉM?

Predstavte si prípad, kedy sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na predaji určitého auta alebo motorky. Kupujúci si auto riadne obzrie a vyskúša, predávajúci kupujúceho oboznámi so stavom auta, auto nemá ani skryté vady, ktoré by sa prejavili neskôr. Predávajúci s kupujúcim sa dohodnú na kúpnej cene a podpíšu písomnú kúpnu zmluvu, ktorou kupujúci od predávajúceho predmetné auto kúpi. Kupujúci predávajúcemu na mieste zaplatí kúpnu cenu a prevezme si predmetné auto, čím sa stane jeho novým vlastníkom. Podpis kupujúceho na kúpnej zmluve účastníci úradne neosvedčia, či už preto, že si vzájomne dôverujú, alebo preto, že ku kúpe dôjde cez víkend alebo sviatok, kedy to objektívne nie je možné (keďže všetky notárske i mestské a obecné úrady sú zatvorené).

V nasledujúcich dňoch po predaji auta chce predávajúci predané auto odhlásiť v evidencii vozidiel na kupujúceho ako nového vlastníka, ten sa však nečakane rozhodne, že auto už nechce nakoľko  v inzercii našiel inú, podľa neho výhodnejšiu ponuku. Predané auto nie je vadné, kupujúci bol s jeho stavom pri kúpe oboznámený a nemá preto zákonný (ani zmluvne dohodnutý) dôvod od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. Napriek tomu kupujúci predávajúcemu odmietne poskytnúť súčinnosť pri odhlásení auta na dopravnom inšpektoráte a bezdôvodne žiada zrušenie uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Predávajúci so zrušením kúpnej zmluvy, prirodzene, nesúhlasí. Kupujúceho pri predaji žiadnym spôsobom nezavádzal a auto mu predal presne v takom stave, ako sa s ním kupujúci oboznámil. Na cene sa taktiež obaja dohodli a predaj prebehol riadne v súlade so zákonom.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKUParadoxná situácia s náročným riešením

Vyššie uvedeným postupom vznikne paradoxná a v praxi takmer neriešiteľná situácia. Predávajúci s kupujúcim uzatvoria platnú kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa kupujúci stane vlastníkom auta. Kupujúci ako nový vlastník auta má toto auto v držbe a môže ho používať. Napriek týmto skutočnostia však auto zostane evidované na predávajúceho. Aj keď predávajúci už auto nevlastní a ani ho fyzicky nemá, nemôže bez súčinnosti kupujúceho auto odhlásiť z evidencie vozidiel. Predávajúci je tak v tejto evidencii stále vedený ako vlastník a držiteľ auta (hoci ním už v skutočnosti nie je).

Napriek tomu, že kupujúci neodstúpil a ani nemôže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy (keďže na to nemá zákonný ani zmluvný dôvod) a je vlastníkom a držiteľom kúpeného auta, ak odmietne predávajúcemu umožniť odhlásenie vozidla v evidencii vozidiel na kupujúceho, ako vlastník vozidla zostane evidovaný stále predávajúci, ktorý tento stav nevie bez súčinnosti kupujúceho zmeniť.

Predávajúci, ktorý už nie je vlastníkom predaného auta a auto už ani fyzicky nemá, je ako osoba evidovaná v evidencii vozidiel ako vlastník a držiteľ auta pritom zo zákona povinný napr. platiť za vozidlo ďalej povinné zmluvné poistenie či zabezpečovať, aby vozidlo malo v zákonných termínoch vykonané kontroly STK a EK, za nesplnenie čoho mu hrozí vysoká pokuta. Predávajúci tiež na základe inštitútu objektívnej zodpovednosti zodpovedá za spáchanie niektorých typov dopravných priestupkov (napr. rýchla jazda), pri ktorých by bolo použité predmetné vozidlo (za predpokladu, že priestupok nebol vyriešený v blokovom konaní na mieste jeho spáchania).

Čo na to zákon?

S takouto situáciou zákon prakticky vôbec nepočíta a predávajúcemu ako bývalému vlastníkovi nedáva žiadnu možnosť, ako sa voči neserióznemu či špekulatívnemu správaniu kupujúceho (nového vlastníka) brániť. Kupujúci nemá v zákone výslovne uvedenú povinnosť poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri odhlasovaní vozidiel a aj keby takúto povinnosť mal, zákon ho za neposkytnutie súčinnosti žiadnym spôsobom netrestá. Ak si teda kupujúci po kúpe vozidla bezdôvodne rozmyslí, že kúpené vozidlo nechce (lebo napr. našiel výhodnejšiu ponuku v inzercii), alebo z iného dôvodu odmietne poskytnúť súčinnosť pri odhlásení vozidla (napr. svoju súčinnosť podmieni poskytnutím dodatočnej zľavy z kúpnej ceny), predávajúci nie je voči takémuto konaniu žiadnym spôsobom chránený.

Nejde pritom o žiadne vymyslené či nereálne situácie. Mnohí kupujúci túto medzeru v zákone už v praxi začínajú využívať a vyskytuje sa čím ďalej, tým viac prípadov, kedy predávajúci síce platne predali svoje vozidlo, ale nevedia sa domôcť toho, aby došlo aj k jeho odhláseniu (a následnému prehláseniu) na kupujúceho.

AKO SA VYŠŠIE OPÍSANÝM PROBLÉMOM VYHNÚŤ?

Osvedčenie podpisu kupujúceho

Jednoznačne najjednoduchším riešením je osvedčenie podpisu kupujúceho na uzatvorenej kúpnej zmluve na predávané vozidlo. V takom prípade sa tak ďalšia súčinnosť kupujúceho na odhlásenie vozidla nevyžaduje a predávajúci vie zabezpečiť odhlásenie vozidla na kupujúceho ako nového vlastníka aj sám.

Čo však v prípade, ak osvedčenie podpisu kupujúceho na kúpnej zmluve nie je v čase predaja vozidla možné? Množstvo vozidiel (možno väčšina) sa totiž predáva cez víkendy, kedy väčšina ľudí nie je v práci, pretože práve vtedy majú čas venovať sa záležitostiam ako sú kúpa či predaj auta alebo motorky. Cez víkendy (či cez sviatky) sú pritom notárske úrady ako aj obecné či mestské úrady zatvorené a podpis kupujúceho tak nie je možné úradne osvedčiť. Ako sa tak vyhnúť tomu, aby kupujúci následne po uzatvorení kúpnej zmluvy začal "špekulovať"?

Zmluvne zakotvená povinnosť súčinnosti + zmluvná pokuta

Riešením takejto situácie môže byť kvalitná kúpna zmluva, ktorá bude obsahovať jednoznačne vymedzenú povinnosť kupujúceho poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť za účelom odhlásenia predaného vozidla z evidencie vozidiel na kupujúceho ako nového vlastníka. Túto povinnosť je pritom vhodné v zmluve zabezpečiť napríklad zmluvnou pokutou. Ak by tak kupujúci svoju povinnosť porušil a súčinnosť potrebnú na odhlásenie vozidla by odmietol poskytnúť (napr. by sa odmietol dostaviť spolu s predávajúcim osobne na dopravný inšpektorát), vznikla by kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu. Táto môže byť dohodnutá tak aby postupne narastala až dovtedy, kým si túto povinnosť kupujúci nesplní a súčinnosť neposkytne.

Kupujúci by tak bol motivovaný hroziacou peňažnou sankciou, aby si svoju povinnosť splnil a umožnil predávajúcemu odhlásiť predané vozidlo na kupujúceho tak, ako sa na tom dohodli pri predaji vozidla.

Ako správne sformulovať kúpnu zmluvu?

Vyššie uvedené informácie a princípy Vám odporúčame brať do úvahy pri formulácií ustanovení Vašej kúpnej zmluvy. Formuláciu ustanovení kúpnej zmluvy si môžte vytvoriť sami, alebo si môžte pomôcť zmluvným vzorom, ktorý sme pre Vás pripravili. Tento vzor obsahuje ustanovenia, ktoré Vás chránia pred nekalými praktikami špekulantov a to aj v prípade ak by ste pri predaji svojho auta alebo motorky v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy nemali možnosť dať podpis kupujúceho úradne osvedčiť.

Vzor kúpnej zmluvy na automobil si môžte stiahnuť na tomto linku:

Kúpna zmluva na automobil 

V prípade ak sa jedná o vozidlo dovezené zo zahraničia pozrite tiež:

Kúpna zmluva na automobil - vozidlo dovezené zo zahraničia