OZNÁMENIE O ZAČATÍ VÝKONU
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA POZEMOK

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

NA ČO MI JE OZNÁMENIE O ZAČATÍ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

Pri výkone záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť začatie výkonu záložného práva záložcovi (prípadne aj dlžníkovi ak dlžník nie je totožný s osobou záložcu). V prípade, že ste záložný veriteľ a chcete začať s výkonom záložného práva je preto vzor oznámenia o začatí výkonu záložného práva to čo potrebujete.

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENIA O ZAČATÍ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva by mal záložný veriteľ uviesť:

- identifikačné údaje záložného veriteľa (meno, priezvisko, bydlisko, adresa trvalého pobytu ak ide o FO, obchodné meno, sídlo, IČO ak ide o PO)

- identifikačné údaje záložcu/záložného dlžníka,

- špecifikácia titulu vzniku záložného práva (napr. zmluva),

- špecifikácia predmetu zálohu,

- oznámenie o tom, že záložný veriteľ začína s výkonom záložného práva,

- spôsob akým sa záložný veriteľ uspokojí, alebo bude domáhať uspokojenia zo zálohu (priamym predajom, predajom na dražbe,...).

Ak je záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.

Po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť. Porušenie zákazu nemá účinky voči osobám, ktoré nadobudli záloh od záložcu v bežnom obchodnom styku v rámci predmetu podnikania záložcu okrem prípadu, keď nadobúdateľ vedel alebo vzhľadom na všetky okolnosti mohol vedieť, že sa začal výkon záložného práva.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať oznámenie o začatí výkonu záložného práva advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať oznámenie o začatí výkonu záložného práva na pozemku alebo si dajte poradiť, ako postupovať, ak Vám bolo takéto oznámenie doručené.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať oznámenie o začatí výkonu záložného práva advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať oznámenie o začatí výkonu záložného práva na pozemku alebo si dajte poradiť, ako postupovať, ak Vám bolo takéto oznámenie doručené.

 

Predať záloh spôsobom určeným v zmluve o zriadení záložného práva alebo na dražbe môže záložný veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak je záložné právo registrované v registri záložných práv a deň registrácie začatia výkonu záložného práva v registri záložných práv je neskorší, ako deň oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložcovi a dlžníkovi a ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, 30-dňová lehota začína plynúť odo dňa registrácie začatia výkonu záložného práva v registri záložných práv. 

PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

Právna úprava záložného práva sa nachádza v § 151a – §151me Občianskeho zákonníka. Bližšia úprava práv a povinností záložného veriteľa pri výkone záložného práva sa tak nachádza tiež medzi týmito ustanoveniami, konkrétne v § 151l – §151ma.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU