OZNÁMENIE O ZÁNIKU PZP

pri zániku PZP predajom motorového vozidla

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 51 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

Po odhlásení vozidla zaniká PZP a poisťovňa je povinná vrátiť zaplatené poistné za obdobie, kedy už nie ste vlastníkom a držiteľom vozidla (a nie ste tak ani evidovaný v evidencii vozidiel). Za týmto účelom je potrebné zaslať poisťovni oznámenie o ukončení PZP (vzor oznámenia možno stiahnuť na tejto stránke) spolu s prílohami.

Prílohy k oznámeniu o ukončení PZP:

a) kópia osvedčenia o evidencii vozidla s vyznačeným odhlásením na nového držiteľa,

b) posledné aktuálne potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. biela karta),

c) posledná aktuálna medzinárodná automobilová poisťovacia karta (tzv. zelená karta).

V AKOM PRÍPADE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ VZOR OZNÁMENIA O ZÁNIKU PZP?

Povinné zmluvné poistenie vozidla podľa zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zaniká okrem iného aj v prípade, kedy dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla v evidencii vozidiel. Povedané ľudskou rečou, ak predáte auto či motorku a následne toto vozidlo odhlásite na dopravnom inšpektoráte na nového vlastníka (v osvedčení o evidencii Vám vyznačia odhlásenie na nového držiteľa vozidla), Vaše povinné zmluvné poistenie na predmetné vozidlo zo zákona automaticky zanikne.

Znamená to, že pri predaji vozidla nemusíte príslušné PZP na predané vozidlo vypovedať. Toto PZP automaticky zaniká, a to v okamihu, kedy vozidlo odhlásite na dopravnom inšpektoráte na nového vlastníka. Dajte si však pozor, túto skutočnosť je potrebné Vašej poisťovni oznámiť. Ak tak neurobíte poisťovňa sa nemá odkiaľ dozvedieť, že došlo k predaju príslušného poisteného vozidla. Právne na tento účel slúži predmetný vzor oznámenia, ktorým poisťovňu informujete o tom, že už nie ste držiteľom vozidla, a že zo zákona došlo k zániku Vášho poistenia na predmetné vozidlo.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

AKO POISŤOVNI PREUKÁŽETE, ŽE SKUTOČNE DOŠLO K PREVODU VOZIDLA NA NOVÉHO DRŽITEĽA?

Na to, aby poisťovňa Vaše oznámenie o zániku poistenia brala vážne je potrebné poisťovni preukázať, že skutočne došlo k zmene držby vozidla (a zaevidovaniu tejto skutočnosti v evidencii vozidiel). Preto je potrebné k predmetnému oznámeniu pripojiť ako prílohu kópiu osvedčenia o evidencii – časť II, v ktorom bude vyznačené odhlásenie vozidla na nového vlastníka a držiteľa. Týmto dokladom (resp. kópiou dokladu) poisťovni jednoznačne dokážete, že Vaše oznámenie je pravdivé, a že skutočne došlo k zániku Vášho PZP na predmetné vozidlo.

ČO POISŤOVŇA SPRAVÍ S UŽ ZAPLATENÝM POISTNÝM ZA POISTNÉ OBDOBIE PO PREDAJI VOZIDLA?

Po oznámení zániku poistenia na vozidlo je poisťovňa zo zákona povinná vrátiť Vám zaplatené poistné, ktoré pripadá na poistné obdobie po predaji (a prevode držby) vozidla. To znamená, že ak bolo Vaše poistné obdobie, za ktoré ste zaplatili poistné napr. od 01.01.2017 do 31.12.2017 a Vy ste dňa 31.05.2017 vozidlo predali a odhlásili v evidencii vozidiel na nového vlastníka, poisťovňa je povinná vrátiť Vám zaplatené poistné za obdobie od 01.06.2017 do 31.12.2017, t.j. za obdobie, kedy už nie ste vlastníkom a držiteľom vozidla (a nie ste tak ani evidovaný v evidencii vozidiel). Oznámiť poisťovni to, že ste vozidlo predali (a poistenie preto zaniklo) sa tak skutočne oplatí.

AKÉ ĎALŠIE POVINNOSTI MÁTE VOČI POISŤOVNI PO SKONČENÍ POISTENIA?

Po ukončení poistenia by ste mali poisťovni vrátiť posledné aktuálne potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. bielu kartu) a medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (tzv. zelenú kartu). Ak tak neurobíte, poisťovňa môže odmietnuť vydať Vám doklad o škodovom priebehu Vášho poistenia, a to až do okamihu, kedy jej predmetné doklady vrátite.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR OZNÁMENIA O ZÁNIKU PZP

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma