PRACOVNÁ ZMLUVA

Stiahnite si vzor pracovnej zmluvy aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 21.09.2021

ČO JE PRACOVNÁ ZMLUVA?

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá zakladá pracovný pomer. Mnohé bežné inštitúty pracovného práva sú platné, len ak sú zahrnuté v pracovnej zmluve (napríklad skúšobná doba).

AKÉ NÁLEŽITOSTI MÁ PRACOVNÁ ZMLUVA OBSAHOVAŤ?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY:

1. Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika - podrobnejšia náplň práce nemusí byť obsahom pracovnej zmluvy, ale je vhodné, aby bola aspoň jej prílohou,

2. Miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) – ide o miesto, kde zamestnanec trávi prevažnú časť svojej pracovnej doby. Miestom výkonu práce môže byť sídlo alebo prevádzka zamestnávateľa, bydlisko zamestnanca, ale napríklad aj celý kraj alebo celý štát, či niekoľko štátov. V prípade, ak zamestnávateľ príležitostne vysiela zamestnanca na pracovnú cestu, neuvádza v pracovnej zmluve všetky miesta, kam ho vyšle, ale len to miesto, kde je zamestnanec po väčšinu času (zväčša v konkrétnej prevádzkarni).

3. Deň nástupu do práce - ide o deň vzniku pracovného pomeru, môže ísť o neskorší deň ako deň podpísania pracovnej zmluvy,

4. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve - v prípade, ak sa zamestnanec prijíma na plný 40-hodinový úväzok (za týždeň), nemožno dohodnúť mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu podľa zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálne mzde. Pre rok 2021 teda platí, že vo vyššie uvedenom prípade nemožno dohodnúť mzdu nižšiu ako 623 eur mesačne (v hrubom), resp. 3,58 eur na hodinu. Zohľadniť tiež treba minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce.

DÔLEŽITÉ JE, ABY V PRACOVNEJ ZMLUVE BOLI DOHODNUTÉ TIEŽ ĎALŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY AKO SÚ:

5. Výplatné termíny - ak nie je dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve inak, mzda sa vypláca mesačne pozadu, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca (teda mzdu za marec 2021 zamestnávateľ musí vyplatiť najneskôr do 30. apríla 2021).

6. Pracovný čas - pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Pokiaľ zamestnanec pracuje striedavo v zmenách v dvojzmennej prevádzke, pracovný čas je najviac 38 a ¾ hodiny týždenne a ak pracuje vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke, pracovný čas je najviac 37 a ½ hodiny. Mladiství do 16 rokov môžu pracovať najviac 30 hodín týždenne a mladiství nad 16 rokov maximálne 37 a ½ hodiny týždenne, aj keby mali viacerých zamestnávateľov.

7. Výmeru dovolenky - základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne, u zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 33 rokov, je výmera dovolenky najmenej 5 týždňov.

8. Dĺžka výpovednej doby - výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. V prípade, ak dá zamestnávateľ výpoveď z organizačných dôvodov zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval: a) aspoň rok a menej ako päť rokov, je výpovedná doba najmenej 2 mesiace, b) viac ako päť rokov, je výpovedná doba najmenej 3 mesiace. Ak je zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako rok, daná výpoveď z iných ako organizačných dôvodov, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace. Ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracoval aspoň rok, je výpovedná doba najmenej 2 mesiace. V pracovnej zmluve možno dohodnúť dlhšie výpovedné doby, ale nie kratšie.

(ak sú podmienky podľa bodov 4-8 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy)

POZOR! V prípade, že je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie:

9. dobu výkonu práce v cudzine,

10. menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,

11. ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,

12. prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny

PRACOVNÁ ZMLUVA MÔŽE OBSAHOVAŤ AJ INÉ DOJEDNANIA:

13. Skúšobná doba - skúšobná doba musí byť uvedená v pracovnej zmluve, inak neplynie. Skúšobná doba je najviac tri mesiace (pri špecifickom type pracovníkov najviac šesť mesiacov) a nesmie sa predlžovať.

14. Dohoda o mlčanlivosti- zamestnávateľ môže zaviazať zamestnanca zachovávať mlčanlivosť napríklad o zákazníkoch zamestnávateľa, výrobnom procese a pod., avšak dohoda o mlčanlivosti, obsahom ktorej by bola povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach (vrátane mzdových podmienok) a podmienkach zamestnávania, by bola neplatná.

15. Ďalšie podmienky - najmä hmotné výhody pre zamestnanca, ale napr. aj povinnosť zamestnanca zaplatiť zamestnávateľovi peňažnú náhradu v prípade, ak by po podaní výpovede z pracovného pomeru nezotrval v práci počas dohodnutej výpovednej doby.

JUDr. Jana Fajnorová – advokátka

www.fajnorova.sk

Vypracovanie a kontrola pracovnej zmluvy advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si na mieru vypracovať pracovnú zmluvu pre svojich zamestnancov alebo skontrolovať predloženú pracovnú zmluvu.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať pracovnú zmluvu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si na mieru vypracovať pracovnú zmluvu pre svojich zamestnancov alebo skontrolovať predloženú pracovnú zmluvu.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA PRACOVNEJ ZMLUVY?

Zákon vyžaduje, aby pracovná zmluva bola uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie písomnej formy nemá za následok neplatnosť pracovnej zmluvy. Ústne dohodnutá pracovná zmluva tiež zakladá pracovný pomer. V tomto prípade však ide o porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľa, za ktoré mu môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. V tomto prípade platí, že pracovná zmluva uzatvorená bez písomnej formy zakladá pracovný pomer na dobu neurčitú, bez skúšobnej doby.

PRÁVNA ÚPRAVA PRACOVNEJ ZMLUVY

Právna úprava pracovnej zmluvy je obsiahnutá v § 42 a nasl. Zákonníka práce.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor pracovnej zmluvy aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma