PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BYTU
(PREBERACÍ PROTOKOL)

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave bytu v čase jeho odovzdania/prevzatia. Obyčajne preto zvykne tvoriť (a mal by tvoriť) prílohu zmluvy, ktorou sa prevádza vlastnícke či užívateľské právo k bytu (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy na byt,...). Preberací protokol je dôležitý pre prípad, že by sa na predmetnom byte v budúcnosti objavili vady či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti spojené s jeho prevádzkou (častými sú napríklad spory ohľadom zaplatenia energií). Odovzdávajúci ako aj preberajúci subjekt tak majú doklad o tom, aký bol reálny stav v čase odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

1. identifikácia účastníkov - kto je odovzdávajúci a kto preberajúci,

2. identifikácia titulu odovzdania/prevzatia (obyčajne zmluva),

3. vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí bytu,

4. špecifikácia predmetného bytu - mesto, ulica, číslo bytu, číslo vchodu, poschodie, súpisné číslo bytového domu, číslo listu vlastníctva, katastrálne územie (obec, okres), označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru,

5. reálny technický stav predmetného bytu, to znamená predovšetkým:

a) Stavy a evidenčné čísla meračov:

- studenej vody

- teplej vody

- tepla

- elektrickej energie

- plynu

b) Stav bytu v čase prevzatia – tu uviesť predovšetkým viditeľné vady a nedostatky preberaného bytu ako napríklad (vlhké múry, pleseň na stenách, prasklina na stene, poškodené parkety,....),

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na byt alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na byt alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

c) Zariadenie a vybavenie bytu v čase prevzatia - t.j. zariadenie bytu dodávané spolu s bytom. V prípade ak sa byt dodáva spolu so zariadením uveďte inventarizáciu všetkého čo je jeho súčasťou v čase prevodu (skrine, postele, kuchynská linka a podobne),

d) Súpis odovzdaných kľúčov – pričom sa nemusí jednať len o kľúče priamo od bytu, ale napríklad aj o kľúče od garáže, schránky, spoločných priestorov, pivnice a podobne,

e) Fotodokumentácia – odporúčame tiež doplniť preberací protokol fotodokumentáciou, ktorá poslúži na presnejšie dokladovanie reálneho stavu bytu v čase odovzdania (prevzatia).

6. dátum odovzdania/prevzatia,

7. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU