PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BYTU
(PREBERACÍ PROTOKOL)

Stiahnite si vzor preberacieho protokolu na byt aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol aktualizovaný 25.01.2022.

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasné vyhlásenie zmluvných strán o stave bytu v čase jeho odovzdania/prevzatia. Zvyčajne preto zvykne tvoriť prílohu zmluvy, ktorou sa prevádza vlastnícke či užívateľské právo k bytu (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy na byt a podobne).

Preberací protokol je dôležitý pre prípad, ak by sa na byte v budúcnosti objavili vady, či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti spojené s jeho prevádzkou (častými sú napríklad spory týkajúce sa zaplatenia energií). Odovzdávajúci ako aj preberajúci tak majú doklad o tom, aký bol reálny stav v čase odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

1. Označenie účastníkov

Treba uviesť, kto je odovzdávajúci a kto preberajúci. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Odovzdávajúcim alebo preberajúcim môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby.

Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby.

2. Označenie titulu odovzdania/prevzatia

Uvedie sa, na základe čoho dochádza k odovzdaniu bytu. Zvyčajne je titulom odovzdania zmluva uzavretá medzi odovzdávajúcim a preberajúcim.

3. Vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí bytu

Treba uviesť tiež vyhlásenie, že odovzdávajúci byt odovzdáva a preberajúci ho preberá. Túto skutočnosť potom obaja potvrdia podpisom protokolu.

4. Označenie odovzdávaného bytu

Pre označenie odovzdávaného bytu je potrebné uviesť aspoň katastrálne územie (odporúčame uviesť aj obec a okres) a tiež:
- súpisné číslo bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, druh stavby (bytový dom, polyfunkčná budova) a parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený,
- číslo bytu, číslo vchodu a číslo poschodia.

5. stav predmetného bytu

Treba uviesť reálny technický stav bytu, to znamená predovšetkým:

a) Stavy a evidenčné čísla meračov:

- studenej vody

- teplej vody

- tepla

- elektrickej energie

- plynu

b) Stav bytu v čase prevzatia – je potrebné uviesť predovšetkým viditeľné vady a nedostatky preberaného bytu ako napríklad vlhké múry, pleseň na stenách, prasklina na stene, poškodené parkety a podobne,

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Preberací protokol na byt vám pripravím alebo skontrolujem, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení. Pri príprave zmluvy získate preberací protokol zadarmo ako bonus. Vy sa môžete venovať zábavnejším veciam.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Preberací protokol na byt vám pripravím alebo skontrolujem, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení. Pri príprave zmluvy získate preberací protokol zadarmo ako bonus. Vy sa môžete venovať zábavnejším veciam.

c) Zariadenie a vybavenie bytu v čase prevzatia - t.j. zariadenie bytu dodávané spolu s bytom. V prípade ak sa byt dodáva spolu so zariadením uveďte inventarizáciu všetkého čo je jeho súčasťou v čase odovzdania (skrine, postele, kuchynská linka a podobne),

d) Súpis odovzdaných kľúčov – nemusí ísť len o kľúče priamo od bytu, ale napríklad aj o kľúče od garáže, schránky, spoločných priestorov, pivnice a podobne,

e) Fotodokumentácia – odporúčame tiež doplniť preberací protokol fotodokumentáciou, ktorá poslúži na presnejšie dokladovanie reálneho stavu bytu v čase odovzdania (prevzatia).

6. dátum odovzdania/prevzatia

Je potrebné uviesť, k akému dňu bol preberací protokol podpísaný. Uvedenie dátumu je nevyhnutné na to, aby bolo možné preukázať, že k uvedenému dátumu bol byt v určitom stave.

7. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov

Bez podpisu odovzdávajúceho a preberajúceho má preberací protokol nižšiu dôkaznú silu ako podklad pre prepis odberateľa služieb (napr. elektriky, plynu a pod.) aj ako dôkaz napríklad v prípade súdneho konania. Pokiaľ odovzdávajúci alebo preberajúci odmietne protokol podpísať, je potrebné to v protokole uviesť, najlepšie aj s podpismi nezávislých svedkov (napr. susedov).

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor preberacieho protokolu na byt aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma