PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOMU
(PREBERACÍ PROTOKOL)

Stiahnite si vzor preberacieho protokolu na dom aktuálny pre rok 2021

Stiahnuť vzor zdarma

Publikované 24.10.2021

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA DOM

Preberací protokol na dom je doklad o odovzdaní/prevzatí domu a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave domu v čase jeho odovzdania/prevzatia. Obyčajne preto zvykne tvoriť prílohu zmluvy, ktorou sa prevádza vlastnícke či užívateľské právo k domu (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy na dom,...). Preberací protokol je dôležitý napr. pre prípad, že by sa na predmetnom dome v budúcnosti objavili vady či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti spojené s jeho prevádzkou (častými sú napríklad spory týkajúce sa zaplatenia energií). Odovzdávajúci ako aj preberajúci subjekt tak majú doklad o tom, aký bol reálny stav domu v čase odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA DOM

1. identifikácia účastníkov - kto je odovzdávajúci a kto preberajúci,

2. identifikácia titulu odovzdania/prevzatia (obyčajne zmluva),

3. vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí domu,

4. špecifikácia predmetného domu - súpisné číslo domu, označenie registra (C/E), parcelné číslo, druh pozemku a výmera  parcely, na ktorej je dom postavený, číslo listu vlastníctva, katastrálne územie (obec, okres), označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru,

5. reálny technický stav predmetného domu, to znamená predovšetkým:

a) stavy a evidenčné čísla meračov:

- studenej vody

- teplej vody

- tepla

- elektrickej energie

- plynu

b) stav domu v čase prevzatia – tu je potrebné uviesť predovšetkým viditeľné vady a nedostatky preberaného bytu ako napríklad vlhké múry, pleseň na stenách, prasklina na stene, poškodené parkety,....

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na dom alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na dom alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

c) Zariadenie a vybavenie domu v čase prevzatia - t.j. zariadenie domu odovzdávané spolu s domom. V prípade, ak sa dom odovzdáva spolu so zariadením, uveďte inventarizáciu všetkého, čo je jeho súčasťou v čase prevodu (skrine, postele, kuchynská linka a podobne),

d) Súpis odovzdaných kľúčov – nemusí ísť len o kľúče priamo od domu, ale napríklad aj o kľúče od garáže, schránky, brány, pivnice a podobne,

e) Fotodokumentácia – odporúčame doplniť preberací protokol fotodokumentáciou, ktorá poslúži na presnejšie dokladovanie reálneho stavu domu v čase odovzdania (prevzatia).

6. dátum odovzdania/prevzatia,

7. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU