PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ
MOTOROVÉHO VOZIDLA (PREBERACÍ PROTOKOL)

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúta a 53 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru preberacieho protokolu na motorové vozidlo nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži preberací protokol na motorové vozidlo a kedy ho použiť,

- čo by mal preberací protokol na motorové vozidlo obsahovať, 

 

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA MOTOROVÉ VOZIDLO

Preberací protokol na motorové vozidlo je dokladom o odovzdaní/prevzatí motorového vozidla a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave tohto motorového vozidla v čase jeho odovzdania/prevzatia. Obyčajne preto zvykne tvoriť (a mal by tvoriť) prílohu zmluvy, ktorou sa odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu predmetné motorové vozidlo (napr. kúpna zmluva na automobil, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zámenná zmluva na auto, darovacia zmluva na automobil,...). Preberací protokol je dôležitý pre prípad, že by sa na predmetnom motorovom vozidle v budúcnosti objavili vady či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti s ním spojené. Kvalitne vypracovaný preberací protokol v podstate pomáha predchádzať možným nepríjemnostiam a konfliktom o tom v akom stave preberajúci vozidlo prevzal, nakoľko odovzdávajúci ako aj preberajúci subjekt majú doklad o tom, aký bol reálny stav diela v čase jeho odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA MOTOROVÉ VOZIDLO

1. identifikácia účastníkov - kto je odovzdávajúci a kto preberajúci,

2. identifikácia titulu odovzdania/prevzatia (obyčajne zmluva),

3. vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí motorového vozidla,

4. špecifikácia predmetného motorového vozidla – uveďte opis predmetného motorového vozidla podľa zmluvy,

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na motorové vozidlo alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na motorové vozidlo alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

5. špecifikácia stavu predmetného motorového vozidla – uveďte či stav motorového vozidla zodpovedá uzavretej zmluve, prípadne stručne popíšte viditeľné vady a nedostatky preberaného vozidla. Pre presnejšie dokladovanie stavu motorového vozidla v čase jeho odovzdania/prevzatia odporúčame doplniť preberací protokol aj o fotodokumentáciu,

6. doklady, ktoré preberajúci preberá spolu s motorovým vozidlom – napr. osvedčenie o evidencii, doklad o technickej kontrole, doklad o emisnej kontrole, doklad o povinnom zmluvnom poistení,...

7. ostatné veci, ktoré preberajúci spolu s motorovým vozidlom preberá – napr. počet kľúčov od motorového vozidla,...

8. dátum odovzdania/prevzatia,

9. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU NA MOTOROVÉ VOZIDLO

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma