ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA V ZMLUVÁCH

 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

 ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA – ČO JE TO?

Rozhodcovská doložka je druhom rozhodcovskej zmluvy a upravuje, kto bude rozhodovať spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi zmluvnými stranami. V prípade ak si zmluvné strany dohodnú rozhodcovskú doložku, spory z takto uzatvorenej zmluvy nebude riešiť súd ale rozhodca v rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovská doložka je súčasťou zmluvy (často upravená ako samostatný článok alebo bod zmluvy) a v praxi vyzerá približne takto:

„Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené pred Rozhodcovským súdom ................. , podľa jeho štatútu a rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.“

ČO OBSAHUJE ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA ?

Rozhodcovská doložka by mala obsahovať:
1. dohodu zmluvných strán o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodovať o týchto sporoch bude podľa dohody zmluvných strán stály rozhodcovský súd, rozhodca, alebo viacerí rozhodcovia,
2. Identifikácia rozhodcu/rozhodcov alebo rozhodcovského súdu ktorý bude rozhodovať spory zo zmluvy,
3. Záväzok zmluvných strán, že sa podriadia rozhodcovskému rozhodnutiu.

PÍSOMNÁ FORMA ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY JE POVINNÁ

Rozhodcovská doložka musí mať vždy písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma zostane zachovaná aj vtedy ak je obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácií strán, alebo bola uzatvorená elektronickými prostriedkami. Okrem toho nedodržanie písomnej formy rozhodcovskej zmluvy možno nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom o podrobení sa právomoci rozhodcovského súdu. Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu s rozhodcovskou doložkou advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu s rozhodcovskou doložkou alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu s rozhodcovskou doložkou advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu s rozhodcovskou doložkou alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

ZRUŠENIE ZMLUVY NEZNAMENÁ AUTOMATICKY AJ ZRUŠENIE ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY

Ak je zrušená hlavná zmluva, neznamená to automaticky, že je zrušená aj rozhodcovská doložka. Rozhodcovská doložka musí byť zrušená vždy samostatne. Ak je zmluva neplatná, tak rozhodcovská doložka neplatí iba vtedy, ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy sa toto odstúpenie týka aj rozhodcovskej doložky iba pre prípad, že sa na tom zmluvné strany dohodli. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na prejednávaní sporov podľa právneho poriadku iného štátu. V tomto prípade sa posudzuje platnosť rozhodcovskej doložky podľa právneho poriadku, podľa ktorého sa uzavrela.

SPOTREBITEĽSKÁ ALEBO NESPOTREBITEĽSKÁ ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA

Pre úplnosť je potrebné odlíšiť dva druhy rozhodcovských zmlúv, a to spotrebiteľské rozhodcovské zmluvy a nespotrebiteľské rozhodcovské zmluvy. Spotrebiteľské rozhodcovské zmluvy uzatvára spotrebiteľ a dodávateľ (viac o tom, kto to je v článku Spotrebiteľská zmluva - Čo to je?). Tieto musia mať vždy formu samostatného dokumentu. Nespotrebiteľské rozhodcovské zmluvy uzatvárajú zmluvné strany, ktoré nie sú vo vzťahu spotrebiteľ – dodávateľ, napr. dvaja podnikatelia.

PRÁVNA ÚPRAVA ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY

Právnu úpravu tvoria ustanovenia § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a pre spotrebiteľské rozhodcovské zmluvy je to ustanovenie § 3 a súv. zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU