RUČENIE V SKRATKE

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

RUČENIE – ČO JE TO ?

Ručenie je záväzok ručiteľa uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí sám dlžník. Inými slovami ak dlžník sám nezaplatí svoj dlh veriteľovi, zaplatí ho zaňho ručiteľ. Ručiteľ sa stáva akoby náhradným dlžníkom. Ručením vzniká vzťah medzi ručiteľom, veriteľom a dlžníkom.

KEDY VZNIKÁ RUČENIE ?

Ručenie alebo záväzok ručiteľa zaplatiť dlh vzniká za týchto predpokladov:
1. existencia platného hlavného záväzku, ktorý sa ručením zabezpečuje napr. zmluva o pôžičke,
2. písomné vyhlásenie ručiteľa, ktorým berie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku,
3. veriteľov súhlas, ktorý môže byť písomný, ústny alebo aj konkludentný (napr. veriteľ nič nenamieta).

Na vznik ručenia nie je potrebný súhlas dlžníka!

PRÁVA A POVINNOSTI VERITEĽA A RUČITEĽA

VERITEĽ má niekoľko práv a povinností v rámci ručiteľského záväzku:

- právo požadovať plnenie od ručiteľa,
- povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky (tzv. informačná povinnosť veriteľa),
- povinnosť zachovať všetky právne prostriedky na uplatnenie nároku ručiteľa voči dlžníkovi napr. dlžobné úpisy, notársku zápisnicu a pod.,
- povinnosť svoju pohľadávku vymáhať riadne a včas.

RUČITEĽ má tiež niekoľko práv a povinností v rámci ručiteľského záväzku:

- právo uplatniť voči veriteľovi všetky námietky, ktoré má aj dlžník napr. námietku premlčania dlhu,
- právo, po zaplatení dlhu veriteľovi, požadovať od dlžníka to, čo za neho plnil,
- povinnosť splniť dlh veriteľovi ak ho nezaplatil dlžník,
- povinnosť plniť to, čo je predmetom veriteľovej pohľadávky napr. dlh 1000 € podľa zmluvy o pôžičke.

ZÁNIK RUČENIA

Ručenie zaniká:

- zánikom hlavného zabezpečovaného záväzku (napr. zaplatením pôžičky);

- plnením zo strany ručiteľa v prospech veriteľa alebo odoprením plniť zo strany ručiteľa;

- uplynutím doby, na ktorú bolo ručenie obmedzené;

- dohodou veriteľa a ručiteľa;

- vzdaním sa práva zo strany veriteľa voči ručiteľovi;

- odpustením plnenia dlhu zo strany veriteľa;

- smrťou ručiteľa ak za jeho života nevznikla povinnosť plniť namiesto dlžníka.

ROZDIELY ÚPRAVY RUČENIA PODĽA OBČIANSKEHO A OBCHODNÉHO PRÁVA

AKÝ ZÁVÄZOK JE MOŽNÉ RUČENÍM ZABEZPEČIŤ

Obchodný zákonník ( § 304 )

Ručením možno zabezpečiť len platný záväzok dlžníka alebo jeho časť. Vzniku ručenia však nebráni, ak záväzok dlžníka je neplatný len pre nedostatok spôsobilosti dlžníka brať na seba záväzky, o ktorom ručiteľ v čase svojho vyhlásenia o ručení vedel. Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky.

Občiansky zákonník

Podľa Občianskeho zákonníka možno zabezpečiť len existujúcu, platnú a určitú pohľadávku.

PRÁVO RUČITEĽA NA VRÁTENIE PLNENIA

Obchodný zákonník ( § 308 )

Ručiteľ, ktorý splní záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa a je oprávnený požadovať všetky doklady a pomôcky, ktoré má veriteľ a ktoré sú potrebné na uplatnenie nároku voči dlžníkovi.

Jedná sa o tzv. subrogáciu (získanie veriteľských práv).

Občiansky zákonník ( § 550 )

Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi.

V tomto prípade sa nejedná o subrogáciu ale o regres (požadovanie toho, čo ručiteľ zaplatil za dlžníka).

POTREBA SÚHLASU VERITEĽA

Obchodný zákonník

Na vznik ručenia stačí jednostranné, písomné vyhlásenie ručiteľa veriteľovi. Súhlas veriteľa sa nevyžaduje.

Občiansky zákonník

Na vznik ručenia je potrebný aj súhlas veriteľa.

PREDCHÁDZAJÚCA VÝZVA DLŽNÍKOVI

Obchodný zákonník

Ak je zrejmé, že dlžník nebude plniť svoj dlh (napr. pri vyhlásení konkurzu), nie je potrebná predchádzajúca výzva.

Občiansky zákonník

Písomná výzva je potrebná v každom prípade,

ZÁNIK RUČENIA

Obchodný zákonník

Ručenie zaniká zánikom hlavného záväzku, to však neplatí ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dlžníka a je splniteľný ručiteľom alebo z dôvodu zániku právnickej osoby ako dlžníka.

Občiansky zákonník

Takúto úpravu nemá.

SOLIDARITA

Obchodný zákonník

V prípade, ak je viac ručiteľov každý z nich ručí za celý záväzok pokiaľ niektorý z nich neobmedzil rozsah ručenia v písomnom vyhlásení. Ak ručiteľ plní, viacerí ručitelia sú v postavení solidárnych ručiteľov, ich solidarita platí len medzi sebou navzájom – a nie voči dlžníkovi. Dohodnúť však možno aj solidaritu s dlžníkom.

Občiansky zákonník

V prípade, že existuje viac ručiteľov, je rozhodujúce, akým spôsobom je koncipovaný záväzok v zmluve, či sa zaviazali spoločne a nerozdielne alebo nie. Ak si to strany výslovne neupravili, každý zo spoluručiteľov zodpovedá iba za pomernú časť dlhu.

PRÁVNA ÚPRAVA RUČENIA

Právnu úpravu ručenia pre občianske záväzkové vzťahy tvorí ustanovenie § 546 až 550 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pre obchodné záväzkové vzťahy tvorí právnu úpravu ručenia ustanovenia § 303 až 312 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Okrem toho v Obchodnom zákonníku je ručenie upravené napr. aj v častiach o ručení spoločníkov v obchodných spoločnostiach. Vtedy vzniká priamo zo zákona, a nie zo zmlúv.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.