SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA - ČO TO JE?

Úvod do problematiky spotrebiteľských zmlúv. Objasnenie pojmov spotrebiteľská zmluva, dodávateľ a spotrebiteľ.

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 3 minúty a 21 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku sa dočítate čo je to SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA, kto je DODÁVATEĽ a kto je SPOTREBITEĽ.

So spotrebiteľskými zmluvami, v rôznych formách, ktoré viac či menej ovplyvňujú náš každodenný život sa stretávame prakticky každý deň, či už sa jedná o nakupovanie v potravinách, internetovom obchode, poskytnutie úveru, paušál na mobilný telefón alebo akýkoľvek iný vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom.  Spotrebiteľské zmluvy majú oproti iným zmluvám svoje špecifiká a to čo bežne platí  v iných zmluvných vzťahoch v spotrebiteľských často krát môže byť úplne inak. V sérii článkov o spotrebiteľských zmluvách postupne objasníme tieto špecifiká.

V tomto článku objasníme základné pojmy a povieme viac o tom, čo je to spotrebiteľská zmluva a kto je to dodávateľ a spotrebiteľ.

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Z aktuálnej zákonnej definície spotrebiteľskej zmluvy uvedenej v Občianskom zákonníku (§52 ods.1) sa môžeme dozvedieť, že spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Táto definícia je veľmi jednoduchá a v podstate hovorí, že všetky zmluvy, ktoré medzi sebou uzatvorí dodávateľ a spotrebiteľ sú považované za spotrebiteľské. Forma spotrebiteľskej zmluvy pritom nie je určujúca. Znamená to, že spotrebiteľská zmluva môže byť uzatvorená písomne, ústne, ale nie je vylúčená ani konkludentná forma (t.j. mlčky - napríklad podaním ruky) uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy. Zákon teda vo všeobecnosti neurčuje formu spotrebiteľskej zmluvy a tiež neustanovuje ani náležitosti, ktoré by mala každá spotrebiteľská zmluva obsahovať. V prípade, že sa však jedná o konkrétny typ spotrebiteľskej zmluvy pre ktorý zákon ukladá písomnú formu, prípadne stanovuje konkrétne obsahové náležitosti musia byť forma a základné náležitosti dodržané. Konkrétnym typom spotrebiteľskej zmluvy môže byť napríklad kúpna zmluva, zmluva o  spotrebiteľskom úvere a podobne.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu uzatváranú so spotrebiteľom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu so spotrebiteľom alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu uzatváranú so spotrebiteľom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu so spotrebiteľom alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

DODÁVATEĽ

Prvou vecou v ktorej musíte mať jasno je, kto je to dodávateľ. Občiansky zákonník v § 52 ods. 3 definuje dodávateľa ako osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Čo to znamená? Zjednodušene možno povedať, že za dodávateľa bude pre tieto prípady považovaný každý podnikateľ. V prípade ak osoba v spotrebiteľskom zmluvnom vzťahu bude konať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti bude považovaná za dodávateľa. Dodávateľom môže byť tak právnická osoba ako aj fyzická osoba, teda tak veľká korporácia ako aj živnostník. Obchodný zákonník (§ 261 ods. 2) vychádza z toho, že zabezpečovanie verejných potrieb, alebo vlastnej prevádzky má rovnaký obchodnoprávny charakter ako výkon podnikateľskej činnosti u podnikateľov. Znamená to, okrem iného tiež to, že aj subjekt verejného práva môže voči spotrebiteľovi vystupovať ako dodávateľ.

Mimochodom: Ak máte radi „slovíčkarenie“ dajte si pozor na definíciu pojmu „dodávateľ“. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa dodávateľ znamená niečo iné ako podľa Občianskeho zákonníka. Zákon o ochrane spotrebiteľa ako synonymum s pojmom dodávateľ (podľa Občianskeho zákonníka) používa pojem „predávajúci“.

SPOTREBITEĽ

Dodávateľa by sme teda v skratke mali pochopeného. Poďme však ďalej a objasnime si kto je to spotrebiteľ. Občiansky zákonník spotrebiteľa vymedzuje ako fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Z tejto zákonnej poučky teda vieme usúdiť, že spotrebiteľom môže byť len fyzická osoba, to znamená človek. Spotrebiteľom tak podľa aktuálnej právnej úpravy nebude žiadna firma či organizácia ale musí sa jednať o človeka. Tento človek však na to aby bol považovaný za spotrebiteľa nesmie konať v rámci predmetu svojej podnikateľskej či inej obchodnej činnosti. Pre istotu aby nedošlo k nedorozumeniu - spotrebiteľom môže byť samozrejme aj taký človek, ktorý má zriadenú živnosť a podniká. Aby bol však považovaný za spotrebiteľa nemôže v konkrétnom zmluvnom vzťahu vystupovať ako podnikateľ.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU