NEPRIJATEĽNÉ PODMIENKY
V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH

alebo nie všetko čo je napísané v zmluve platí

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 32 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V spotrebiteľských zmluvách (viac o tom čo je to spotrebiteľská zmluva nájdeš TU) sa v porovnaní s ostatnými zmluvami uplatňujú rôzne špecifiká. Jedným z týchto špecifík, ktoré je zároveň pravdepodobne aj najvýznamnejším,  sú neprijateľné podmienky, ktorým sa budeme venovať v tomto článku. Dočítate sa čo sú to neprijateľné zmluvné podmienky a prečo sa na ne neprihliada aj keď sú dohodnuté v zmluve.

Nakoľko sa prišlo na to, že v mnohých prípadoch dodávatelia zneužívali svoje, v porovnaní so spotrebiteľom, silnejšie vyjednávacie postavenie a znalosti v odbore vo svoj prospech, vymyslel sa mechanizmus spotrebiteľskej ochrany, ktorý mal takýmto postupom zabrániť. Významnou súčasťou tohto mechanizmu spotrebiteľskej ochrany je okrem iného aj právna úprava neprijateľných podmienok.

Občiansky zákonník špecifikuje neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách dvoma spôsobmi. Prvým je tzv. generálna klauzula a druhým výpočet neprijateľných podmienokPoďme sa teda pozrieť na to, čo všetko zákon považuje za neprijateľnú podmienku.

GENERÁLNA KLAUZULA

Tzv. generálna klauzula (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka) hovorí, že spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Inak povedané neprijateľná zmluvná podmienka je ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu medzi dodávateľom a spotrebiteľom, v neprospech slabšej strany – za ktorú sa považuje spotrebiteľ.

DEMONŠTRATÍVNY VÝPOČET NEPRIJATEĽNÝCH PODMIENOK

Druhým spôsobom ako Občiansky zákonník špecifikuje neprijateľné podmienky je tzv. demonštratívny výpočet neprijateľných zmluvných podmienok (§ 53 ods. 4). Možno to znie komplikovane, ale v podstate to znamená, že zákon presne vypočítava najčastejšie sa vyskytujúce prípady neprijateľných podmienok. Všetky takto vymenované neprijateľné zmluvné podmienky spadajú zároveň aj pod generálnu klauzulu, nakoľko sa však vyskytovali vo zvýšenej miere zákonodarca sa rozhodol výslovne ich uviesť priamo do zákona. Neznamená to však, že iba prípady výslovne takto v zákone uvedené sa budú považovať za neprijateľnú podmienku. Ak sa stane, že konkrétna zmluvná podmienka nie je uvedená v zákonnom výpočte, no napriek tomu spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, bude sa táto posudzovať ako neprijateľná v zmysle generálnej klauzuly.

NEPRIJATEĽNÉ PODMIENKY V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH SÚ NEPLATNÉ A PRIHLIADA SA NA NE AKOBY DOHODNUTÉ NEBOLI

Neprijateľné zmluvné podmienky, či už sú posúdené ako neprijateľné podľa demonštratívneho výpočtu, alebo podľa generálnej klauzuly, nesmú byť v spotrebiteľských zmluvách obsiahnuté. V prípade že by sa takýto prípad vyskytol považuje sa takáto neprijateľná zmluvná podmienka za neplatnú. To znamená, že na zmluvu sa prihliada tak, akoby v nej daná zmluvná klauzula obsahujúca neprijateľnú zmluvnú podmienku nebola. V určitých prípadoch môžu neprijateľné podmienky dokonca spôsobiť aj neplatnosť celej zmluvy.

V ďalších článkoch sa budeme ďalej venovať tejto problematike. Uvedieme si viac o konkrétnych neprijateľných podmienkach a tiež o výnimkách z uplatňovania  neprijateľných zmluvných podmienok.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu uzatváranú so spotrebiteľom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu so spotrebiteľom alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že nebude obsahovať žiadne neprijateľné podmienky.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU