ÚČINNOSŤ ZMLUVY

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

 ČO JE TO ÚČINNOSŤ ZMLUVY?

Od platného vzniku zmluvy musíme rozlišovať účinnosť zmluvy, t.j. schopnosť zmluvy spôsobovať zmluvnými stranami zamýšľané právne následky. Inak povedané účinnosť zmluvy súvisí s tým, čo chcú zmluvné strany pri jej uzavieraní dosiahnuť (napr. prevod vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve, nájom majetku pri nájomnej zmluve, a pod.).

 KEDY NASTÁVA ÚČINNOSŤ ZMLUVY?

Účinnosť zmluvy spravidla nastáva spolu s jej vznikom , avšak nie je vylúčené, aby účinnosť zmluvy, resp. jej časti nastala až po jej platnom uzavretí. Môže sa tak stať v prípade zmlúv týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, kde účinky prevodu vlastníckeho práva nastávajú až právoplatným rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu, prípadne pri povinne zverejňovaných zmluvách, ktoré nadobúdajú účinnosť až po zverejnení a podobne. Odložiť účinnosť na čas po jej uzavretí možno docieliť aj dohodou zmluvných strán, avšak účinnosť zmluvy nikdy nenastáva pred jej platným vznikom.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si každú zmluvu vypracovať alebo prekontrolovať advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať akúkoľvek zmluvu, ktorú potrebujete, alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať a ušetrite si zbytočné starosti.