SPÔSOBY UKONČENIA ZMLUVY

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ZMLUVNÉ VZŤAHY MÔŽU SKONČIŤ VIACERÝMI SPÔSOBMI, PRIČOM V ĎALŠOM TEXTE SI POVIEME NIEČO VIAC O TÝCH NAJČASTEJŠÍCH:

VÝPOVEĎ ZMLUVY

VYTVORIŤ VÝPOVEĎ NA MIERU

Výpoveď je jednostranný právny úkon spôsobujúci zánik zmluvy. Účastníci zmluvy sa pri jej uzavieraní môžu dohodnúť na spôsobe výpovede. V niektorých prípadoch zákon predpisuje pre výpoveď povinnú písomnú formu (napr. písomná výpoveď nájmu bytu).

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a súčasne osobitné ustanovenia zákona neustanovujú pre konkrétny zmluvný typ niečo iné, vypovedať možno každú zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť , a to v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

Ako sme už spomínali, zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť rôzne aspekty výpovede zmluvy, ako napríklad dôvody výpovede, dĺžku výpovednej doby, formu výpovede a pod., avšak len v prípade, ak spôsob výpovede nie je limitovaný kogentnou právnou úpravou. Typickým príkladom je nájom bytu, ktorý požíva zvýšenú právnu ochranu čo sa prejavuje v početnosti kogentných ustanovení týkajúcich sa výpovede zmluvy o nájme bytu.

SPLNENIE DLHU

Takmer pre všetky zmluvné vzťahy je typická vzájomnosť práv a povinností zmluvných strán. V praxi to znamená, že oprávneniu jednej zmluvnej strany zodpovedá povinnosť tej druhej a zmluvné strany majú voči sebe vzájomný dlh. Napríklad pri kúpnej zmluve je predávajúci oprávnený dostať kúpnu cenu od kupujúceho, ktorý je povinný ju zaplatiť v dohodnutej výške. Keď si zmluvné strany splnia všetky povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy, zmluvný vzťah medzi nimi zanikne.

Splnenie dlhu zo zmluvy predstavuje najčastejší spôsob zániku zmluvného vzťahu.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať výpoveď, dohodu alebo odstúpenie od zmluvy advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať výpoveď zmluvy, dohodu o ukončení zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy alebo sa poraďte, ako postupovať, ak ste takéto dokumenty dostali od svojich zmluvných partnerov.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať výpoveď, dohodu alebo odstúpenie od zmluvy advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať výpoveď zmluvy, dohodu o ukončení zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy alebo sa poraďte, ako postupovať, ak ste takéto dokumenty dostali od svojich zmluvných partnerov.

 

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN

Dohodou zmluvných strán možno nie len uzavrieť zmluvu, ale aj zmluvu skončiť. Zmluva zaniká okamihom, keď sa zhodné prejavy vôle smerujúce k skončeniu zmluvného vzťahu stretnú. Zákon pre dohodu o skončení zmluvného vzťahu neustanovuje písomnú formu, okrem prípadu, ak zrušená zmluva bola uzavretá písomne. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na zrušení len časti zmluvy.

V prípade vzájomných práv a povinností zmluvných strán platí pravidlo, že ak z písomnej dohody o zrušení záväzku nevyplýva niečo iné, zaniká súčasne aj záväzok druhej strany. Ak bol záväzok druhej zmluvnej strany už splnený (t. z. druhá zmluvná strana už plnila), má táto zmluvná strana nárok na vrátenie poskytnutého plnenia, a to pri peňažnom plnení spolu s úrokmi. Uvedené pravidlo má dispozitívny charakter, čo znamená, že sa zmluvné strany v dohode o skončení zmluvného vzťahu môžu dohodnúť inak.

Príklad: Dohodou ste ukončili nájomný vzťah na byt k 31.12.2013, avšak omylom ste zaplatili nájom za mesiac január 2014, máte právo na vrátenie nájomného spolu s primeraným úrokom.

UPLYNUTIE ČASU

Tento spôsob skončenia zmlúv je možný pri zmluvách uzavretých na určitú dobu. Uplynutím dojednanej doby zaniká zmluvný vzťah.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorým sa končí zmluvný vzťah v okamihu, keď tento právny úkon dôjde druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku pokiaľ právny predpis alebo dohoda strán neustanovuje inak.

Odstúpiť od zmluvy možno len v prípade, ak sa zmluvné strany na možnosti odstúpiť od zmluvy dohodli alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon (napr. v prípade omeškania dlžníka podľa § 517 Občianskeho zákonníka).

Dohoda zmluvných strán o možnosti odstúpiť od platnej uzavretej zmluvy môže byť viazaná na povinnosť zaplatiť odstupné. Kto však zmluvu splní aspoň sčasti alebo prijme hoci len čiastočné plnenie, nemôže už od zmluvy odstúpiť, ani keď poskytne odstupné.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU