ÚROKY Z OMEŠKANIA

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO SÚ ÚROKY Z OMEŠKANIA

Úroky z omeškania sú sankciou za omeškanie dlžníka so splnením záväzku a uplatňujú sa automaticky zo zákona bez toho, že by sa pre ich aplikáciu vyžadovala povinnosť ich zmluvného dojednania. Omeškaním teda zo zákona nastáva zmena obsahu právneho vzťahu, ktorá spočíva v tom, že zároveň s trvajúcou povinnosťou splniť záväzok vznikajú aj ďalšie práva a povinnosti, bez ohľadu na to, či dlžník omeškanie zavinil alebo nie.

AKO SA PLATIA ÚROKY Z OMEŠKANIA

Úroky z omeškania sa platia popri samotnom dlžnom plnení stanoveným percentom a to z tej časti dlhu, ktorú dlžník ešte nezaplatil.

AKÁ JE VÝŠKA ÚROKOV Z OMEŠKANIA

Občianskoprávne vzťahy

V občianskoprávnych vzťahoch je maximálna výška úrokov z omeškania stanovená Nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ku dnešnému dňu (29.11.2016) je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
 

Obchodnoprávne vzťahy 

V obchodnoprávnych vzťahoch je výška úrokov z omeškania upravená v Nariadení vlády č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Ku dnešnému dňu (29.11.2016) sa výška úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov.
 

Prehľad sadzieb úrokov z omeškania

Nižšie si môžete pozrieť prehľad sadzieb úrokov z omeškania pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy od 15.1.2009 až po súčasnosť (t.j. 29.11.2016).
 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Potrebujete uplatniť úroky z omeškania alebo si niekto úroky z omeškania pýta od Vás?

Využite online služby advokáta a uplatnite svoj nárok na úroky z omeškania jednoducho alebo si nechajte poradiť, ako postupovať, ak si niekto uplatňuje úroky z omeškania voči Vám.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Potrebujete uplatniť úroky z omeškania alebo si niekto úroky z omeškania pýta od Vás?

Využite online služby advokáta a uplatnite svoj nárok na úroky z omeškania jednoducho alebo si nechajte poradiť, ako postupovať, ak si niekto uplatňuje úroky z omeškania voči Vám.

Prehľad sadzieb úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch

od 1.2.2013 po súčasnosť (29.11.2016)

 

Vznik omeškania od - doSadzba úrokov z omeškania v právnych vzťahoch vzniknutých do 31.1.2013Sadzba úrokov z omeškania v právnych vzťahoch vzniknutých po 1.2.2013 - vrátane
16.3.2016 - súčasnosť8,00 %5,00 %
10.9.2014 - 15.3.20168,05 %5,05 %
11.6.2014 - 9.9.20148,15 %5,15 %
13.11.2013 - 10.6.20148.25 %5,25 %
8.5.2013 - 12.11.20138,50 %5,50 %
1.2.2013 - 7.5.20138,75 %5,75 %

* Uvedené úrokové sadzby sú ročné

 

Prehľad sadzieb úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy

od 1.2.2013 po súčasnosť (29.11.2016)

 

Vznik omeškania od - doSadzba úrokov z omeškania v právnych vzťahoch vzniknutých do 31.1.2013Sadzba úrokov z omeškania v právnych vzťahoch vzniknutých po 1.2.2013 - vrátane
16.3.2016 - súčasnosť8,00 %9,00 %
10.9.2014 - 15.3.20168,05 %9,05 %
11.6.2014 - 9.9.20148,15 %9,15 %
13.11.2013 - 10.6.20148.25 %9,25 %
8.5.2013 - 12.11.20138,50 %9,50 %
1.2.2013  - 7.5.20138,75 %9,75 %

*Uvedené úrokové sadzby sú ročné

 

Prehľad sadzieb úrokov z omeškania pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy

od 15.1.2009 do 31.1.2013

 

Platná odPlatná dosadzba zákonných úrokov z omeškania
11.7.201231.1.20138,75 %
14.12.201110.7.20129,00 %
9.11.201113.12.20119,25 %
13.7.2011 8.11.20119,50 %
13.4.2011 12.7.2011 9,25 %
13.5.200912.4.20119,00 %
8.4.200912.5.20099,25 %
11.3.20097.4.20099,50 %
21.1.200910.3.200910,00 %
15.1.200920.1.200910,50 %

* Uvedené úrokové sadzby sú ročné

** Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.

 

AKÝ JE ROZDIEL V ÚROKOCH Z OMEŠKANIA PODĽA OBČIANSKEHO A PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Slovenská právna úprava  v súvislosti s úrokmi z omeškania rozlišuje medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vecami. Základné rozdiely medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou úpravou úrokov z omeškania spočívajú predovšetkým v týchto znakoch:

- v občianskoprávnych vzťahoch predstavuje zákonom stanovená výška úrokov z omeškania najvyššiu prípustnú hranicu. Znamená to, že zmluvné strany sa nemôžu dohodnúť na úrokoch z omeškania vyšších ako je zákonom stanovená výška. V prípade, že by sa tak stalo takáto dohoda je neplatná a úroky z omeškania sa budú uplatňovať len vo výške stanovenej zákonom. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na nižšej sadzbe úrokov z omeškania.

- v obchodnoprávnych vzťahoch sa na rozdiel od občianskoprávnej úpravy uprednostňuje dohoda podnikateľov o výške z úrokov z omeškania. Zákonom stanovená výška úrokov z omeškania sa uplatňuje vtedy, ak sa zmluvné strany vzájomne nedohodli na niečom inom.

Od januára 2009 do februára 2013 sa výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch zjednotila. Od 1. 2. 2013 sa však opäť pristúpilo k dualizmu sadzieb a odvtedy sú stanovené odlišné sadzby úrokov z omeškania pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy.

PRÁVNA ÚPRAVA ÚROKOV Z OMEŠKANIA

Úroky z omeškania sú pre občianskoprávne vzťahy upravené v § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý sa odvoláva na vykonávací predpis, ktorý ustanovuje výšku úroku z omeškania. Týmto vykonávacím predpisom je Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Úroky z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy sú upravené v § 369 (§ 369a) Obchodného zákonníka, ktorý sa v ods. 2 odvoláva na Nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU