VKLADOVÉ KONANIE

Vzory tlačív pre návrh na vklad do katastra nehnuteľností a užitočné informácie o vkladovom konaní

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 7 minút a 21 sekúnd.

ČO JE TO VKLADOVÉ KONANIE?

Vkladové konanie (alebo aj konanie o povolení vkladu) je jedným z druhov katastrálneho konania, v ktorom sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam. Uvedené práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú v dôsledku právoplatného rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRA?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí obsahovať:

1. označenie navrhovateľa - navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,

2. identifikáciu nehnuteľnosti – návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí obsahovať označenie nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o povolení vkladu týka. Nehnuteľnosť je potrebné identifikovať v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je evidovaná,

3. určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať – do katastra nehnuteľností sa zapisujú údaje o:

a. vlastníckom práve,

b. záložnom práve,

c. vecnom bremene,

d. predkupnom práve (ak má mať účinky vecného práva),

e. právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov,

f. nájomných právach k pozemkom (ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov),

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať návrh na vklad alebo sa dajte zastupovať vo vkladovom konaní advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad alebo sa dajte zastupovať v prerušenom vkladovom konaní, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať návrh na vklad alebo sa dajte zastupovať vo vkladovom konaní advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad alebo sa dajte zastupovať v prerušenom vkladovom konaní, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

 

4. potrebné prílohy, t.j. hlavne spôsobilá zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch vyhotoveniach.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 katastrálneho zákona.

! V prípade, ak sa do katastra nehnuteľností zapisuje prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, prílohou k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je vyhlásenie správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru).

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis.

SPÔSOBILOSŤ ZMLÚV A INÝCH LISTÍN NA ZÁPIS DO KATASTRA

Zápis práv k nehnuteľnostiam vo vkladovom konaní sa vykonáva na podklade spôsobilých zmlúv a iných listín. Písomná zmluva je spôsobilá k vkladu (tzv. vkladuschopná), ak je vyhotovená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade a obsahuje:

1. identifikáciu zmluvných strán v rozsahu:

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzických osobách,

b) názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje (zápis v Obchodnom registri) pri právnických osobách,

2. označenie právneho úkonu – jeho predmet, miesto a čas,

3. identifikáciu nehnuteľnosti podľa príslušného listu vlastníctva, pričom je potrebné uviesť pri:

a) pozemku - katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), parcelné číslo, označenie parcely ako parcela registra "C" alebo parcela registra "E", druhu pozemku a výmeru pozemku, (veľkosť spoluvlastníckeho podielu),

b) dome – katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), súpisné číslo domu, parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, (veľkosť spoluvlastníckeho podielu)

c) byte alebo nebytovom priestore – katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, číslo vchodu, veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisné číslo bytového domu a parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený;

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

4. osvedčené podpisy vybraných zmluvných strán.

Podpis musí mať osvedčený:

- prevodca vlastníckeho práva (napr. predávajúci nehnuteľnosti),

- povinný z predkupného práva,

- povinný v prípade vzniku vecného bremena,

- oprávnený v prípade zániku vecného bremena,

- spoluvlastník, resp. všetci spoluvlastníci na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, a

- manžel, resp. manželia na zmluve o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

ROZHODOVANIE O NÁVRHU NA VKLAD DO KATASTRA

Príslušný okresný úrad katastrálny odbor po podaní návrhu na vklad do katastra preskúma priloženú zmluvu z hľadiska, či:

- obsahuje podstatné náležitosti zmluvy,

- má predpísanú formu,

- prevodca je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,

- prejavy vôle na zmluve sú dostatočne určité a zrozumiteľné,

- zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,

- zmluva neodporuje alebo neobchádza zákon, resp. či sa neprieči dobrým mravom.

! Ak však zmluva o prevode nehnuteľností bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad katastrálny odbor sa obmedzí na posudzovanie zmluvy len z hľadiska jej súladu s katastrálnym operátom , t.j. údajmi katastra nehnuteľnosti.

Ak po preskúmaní uvedených podmienok okresný úrad dospeje k záveru, že podmienky na vklad sú splnené, rozhodne do 30 dní od podania návrhu o povolení vkladu. Nakoľko proti rozhodnutiu o povolení vkladu nemožno podať odvolanie, nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad je kratšia v prípade, ak:

1. zmluva o prevode nehnuteľností bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom – lehota na rozhodnutie je 20 dní, alebo

2. navrhovatelia požadujú urýchlené konanie – po zaplatení správneho poplatku za urýchlené konanie vo výške 266 Eur, okresný úrad rozhodne spravidla do 15 dní.

AKÉ SÚ POPLATKY ZA KONANIE O POVOLENÍ VKLADU DO KATASTRA?

Základný správny poplatok za konanie o povolení vkladu do katastra je 66 Eur. Ak bol návrh na vklad do katastra podaný elektronicky, uvedený správny poplatok sa znižuje na polovicu.

Správny poplatok za urýchlené vkladové konanie je 266 Eur. Ak bol návrh na vklad do katastra podaný elektronicky, uvedený správny poplatok sa znižuje na polovicu. Ak v prípade urýchleného konania okresný úrad nerozhodne o návrhu na vklad v 15-dňovej lehote, rozdiel medzi správnym poplatkom za urýchlené konanie a základným správnym poplatkom vráti navrhovateľovi.

Správny poplatok za podanie návrhu na povolenie vkladu si navrhovateľ môže znížiť o 15 Eur, ak pred podaním návrhu na vklad podá oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia navrhovateľ nepodá návrh na vklad do katastra, uvedenú „zľavu“ stratí. Formulár k podaniu oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad nájdete tu.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností je osobitným druhom správneho konania, ktoré je právne upravené v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU