VÝPOČET ZRÁŽOK ZO MZDY

ako si vypočítať výšku zrážok zo mzdy

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

VÝŠKA ZRÁŽOK ZO MZDY

Pri výkone zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov platí pravidlo, že zrážky nesmú byť vyššie ako ustanovuje Exekučný poriadok a súvisiace predpisy, a to bez ohľadu na to, či ide o zrážky, ktoré sú vykonávané v exekučnom konaní alebo zrážky realizované na základe dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov. Samozrejme, v dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov je možné medzi veriteľom a dlžníkom dohodnúť výšku jednotlivých zrážok, ktorá bude nižšia, než výška zrážok určená všeobecnými právnymi predpismi (vyššiu mieru zrážok zo mzdy nie je možné platne dohodnúť). Platiteľ mzdy je povinný túto dohodu pri výkone zrážok rešpektovať.

Platiteľ mzdy pri určení rozsahu zrážok zo mzdy postupuje v súlade s ustanoveniami § 68 až 71 Exekučného poriadku v spojení s nariadením vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

1. ZÁKLADNÁ NEPOSTIHNUTEĽNÁ SUMA

Pred vykonaním zrážky platiteľ mzdy z hrubej mzdy zamestnanca - dlžníka odpočíta daňové povinnosti a povinné plnenia vyplývajúce zo zdravotného či sociálneho poistenia. Následne od čistej mzdy dlžníka platiteľ mzdy odpočíta sumu, ktorá sa dlžníkovi nezráža - tzv. základnú sumu, ktorá v danej chvíli podľa vyššie citovaného nariadenia vlády predstavuje 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Ak má dlžník, z ktorého mzdy sa zráža manžela alebo inú osobu, voči ktorej má dlžník vyživovaciu povinnosť (spravidla ide o neplnoleté dieťa), základná suma sa navýši o ďalších 25 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, a to za každú takúto osobu (nezapočítava sa na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného).

Zrážky zo mzdy u poberateľa dôchodkových dávok

V prípade zrážok zo mzdy u poberateľa dôchodkových dávok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, a pod.) sa základná suma 100 % životného mimina sa u daného dlžníka zvyšuje o 50 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu, ak má tento dlžník manžela alebo osobu, voči ktorej si plní vyživovaciu povinnosť v posudzovanom mesiaci (nezapočítava sa na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného).

Zrážky na vymoženie pohľadávky na výživnom na maloleté dieťa

V prípade, že zrážky sú vykonávané na vymoženie pohľadávky na výživnom na maloleté dieťa sa základná suma znižuje na 60 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci. Pri výživnom sa osoba, v prospech ktorej sa vykonáva zrážka, nepripočíta k počtu vyživovaných osôb.

Zrážky pri vymáhaní pokút

Pri vymáhaní pokút zrážkami zo mzdy je základná suma len 50 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci.

2. TRETINOVÝ SYSTÉM

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v Exekučnom poriadku sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi.

Vyššie uvedený tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci. Nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

TABUĽKOVÝ PREHĽAD ZÁKLADNEJ NEPOSTIHNUTEĽNEJ SUMY

Základná suma vyjadrená v číslach aktuálne predstavuje:

na povinného198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu49,52 Eur (25 % životného minima)

Ak dlžník je poberateľ dôchodku, základné nepostihnuteľné sumy sú:

na povinného:198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu:99,04 Eur (50 % životného minima)

Pri pokutách základné sumy sú:

na povinného:99,04 Eur (50 % životného minima)
na vyživovanú osobu:49,52 Eur (25 % životného minima)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

na povinného:118,85 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu:49,52 Eur (25 % životného minima)

PRAKTICKÝ PRÍKLAD

Výpočet zrážok zo mzdy si ukážeme na nasledovnom prípade:

Zamestnanec Jozef je ženatý a s manželkou majú sedemročného syna. Jozefovmu zamestnávateľovi bol doručený exekučný príkaz na vymoženie pohľadávky na úhradu spotrebného úveru banky. Čistá mzda zamestnanca je 600 €.

Zamestnávateľ u Jozefa najprv určí základnú sumu, t. j. sumu, ktorá sa Jozefovi nemôže z čistej mzdy zraziť a ktorej výška sa odvíja od životného minima a počtu vyživovaných osôb. Sumu životného minima stanovená zákonom v súčasnosti pre plnoletú fyzickú osobu predstavuje 198,09 Eur mesačne. Pre výpočet sa vždy uplatňuje mesačná suma životného minima stanovená pre plnoletú fyzickú osobu.
U Jozefa tak základná suma predstavuje 100 % životného minima na jeho osobu, 25 % životného minima na manželku a ďalších 25 % životného minima na syna. V súčte teda 198,09 + 49,52 + 49,52 = 297,13 Eur. Jozefova základná suma je vo výške 297,13 Eur.

Po odpočítaní základnej sumy od čistej mzdy (600 Eur – 297,13 Eur) je zrážkami postihnuteľná suma 302,87 Eur. Do 297,13 Eur (150 % sumy životného minima) platiteľ mzdy postupuje tretinovým systémom. Keďže sa jedná o neprednostnú pohľadávku, na úhradu dlhu bude v prospech veriteľa zrazených 99,04 Eur (1/3 z 297,13 Eur). K uvedenej sume sa pripočíta čiastka prevyšujúca 150 % sumy životného minima, ktorá sa zráža bez obmedzení (bez použitia tretinového systému). V našom prípade ide o čiastku 5,74 Eur.

Zhrnutie:

Čistá mzda: 600,- Eur
Základná suma: 297,13 Eur (198,09 + 49,52 + 49,52)
Tretinový systém: 99,04 Eur (1/3 z 297,13 Eur) – neprednostná pohľadávka
Zrážky bez obmedzenia: 5,74 Eur
Dlžníkovi ostane: 495,22 Eur
Veriteľ dostane: 104,78 Eur

V nasledujúcich článkoch sa budeme ďalej venovať tejto problematike, pričom si priblížime napríklad rozdiely medzi vykonávaním zrážok na základe dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov alebo na základe exekučného príkazu.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte advokáta vyriešiť výšku zrážok zo mzdy Vašich zamestnancov

Využite online služby advokáta a jedným e-mailom vyriešte v akej výške môžete uskutočňovať zrážky zo mzdy Vašich zamestnancov. Jednoduché? Presvedčte sa sami.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU