VÝPOVEĎ PZP

výpoveď poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla ku koncu poistného obdobia

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

KEDY JE MOŽNÉ POUŽIŤ TÚTO VÝPOVEĎ POISTNEJ ZMLUVY? 

Podľa ust. § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka je možné každú poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla vypovedať ku koncu poistného obdobia. Poistným obdobím je spravidla jeden rok.

Výpoveď musí byť doručená príslušnej poisťovni najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, inak bude poistná zmluva platiť aj naďalej počas ďalšieho poistného obdobia (ďalšieho roku).

Napríklad, ak je poistným obdobím v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, výpoveď je potrebné doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom roka 2017, inak bude poistná zmluva platiť aj naďalej v roku 2018.

KEDY ZAČAŤ ZISŤOVAŤ, ČI JE PRE VÁS UZATVORENÁ POISTNÁ ZMLUVA EŠTE VÝHODNÁ? 

Každá poisťovňa je pritom v zmysle zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení povinná najmenej 8 týždňov pred koncom poistného obdobia oznámiť poistníkovi (poistenej osobe) výšku poistného pre nadchádzajúce poistné obdobie.

Na základe tejto informácie (o výške poistného na ďalší rok) si viete v dostatočnom časovom predstihu zistiť, či je pre Vás príslušná poistná zmluva ešte stále výhodná, alebo či sú na trhu už aj lepšie ponuky od iných poisťovní. Ak nájdete lepšiu ponuku, môžete uzatvorenú poistnú zmluvu vypovedať a uzatvoriť novú zmluvu s inou poisťovňou, ktorá bude pre Vás výhodnejšia.

KEDY SA PRI VÝPOVEDI PZP SKONČÍ POISTNÁ ZMLUVA?

Vždy je dôležité mať na pamäti, že v prípade, ak sa rozhodnete vypovedať poistnú zmluvu, táto poistná zmluva sa skončí až uplynutím poistného obdobia, nie doručením výpovede. Napríklad, ak je poistným obdobím obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a vy vypovedáte poistnú zmluvu dňa 01.10.2017 (t.j. viac ako 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia), k ukončeniu poistnej zmluvy dôjde až ku dňu 31.12.2017, t.j. ku koncu poistného obdobia.

Preto v prípade, ak meníte poisťovňu, je na túto skutočnosť potrebné myslieť a nové poistenie uzatvoriť až na obdobie po skončení starého poistenia (v našom príklade až od 01.01.2018). V opačnom prípade by ste mali počas určitého obdobia uzatvorené zbytočne dve poistenia a zbytočne by ste platili poistné za to isté obdobie dva krát.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

Poisťovňa je v zmysle zákona zároveň povinná vystaviť Vám po ukončení poistenia doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu.

Po ukončení poistenia by ste mali poisťovni vrátiť posledné aktuálne potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. bielu kartu) a medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (tzv. zelenú kartu). Ak tak neurobíte, poisťovňa môže odmietnuť vydať Vám doklad o škodovom priebehu Vášho poistenia, a to až do okamihu, kedy jej predmetné doklady vrátite.

AKÝM SPÔSOBOM POSLAŤ POISŤOVNI VÝPOVEĎ PZP?

Výpoveď je najlepšie poisťovni poslať poštou, a to ako doporučenú zásielku. Niektoré poisťovne totiž majú vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach uvedené, že iný spôsob doručovania písomností neuznávajú. Takou poisťovňou je napr. Kooperativa, ktorá výslovne vyžaduje, aby jej výpoveď bola doručená doporučenou zásielkou.

Pred odoslaním výpovede vo všeobecnosti nikdy nezaškodí otvoriť si všeobecné obchodné podmienky príslušnej poisťovne a zistiť, či Vami zvolený spôsob doručenia výpovede príslušná poisťovňa akceptuje. Budete mať tak istotu, že poistnú zmluvu vypoviete platne. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR VÝPOVEDE PZP

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma