VÝPOVEĎ Z PRÁCE
DANÁ ZAMESTNANCOM

Stiahnite si vzor výpovede z práce zo strany zamestnanca aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 35 sekúnd.

Aktualizované 27.09.2021

Zákonník práce zamestnancovi ponúka niekoľko možností ako ukončiť pracovný pomer. Jednou z nich je podanie výpovede. V tomto článku sa bližšie pozrieme, ako výpoveď podať a s čím by ste mali počítať, pokiaľ sa pre túto možnosť rozhodnete.

KEDY MÔŽEM PODAŤ VÝPOVEĎ?

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek a v možnosti dať výpoveď nie je nijakým spôsobom obmedzený. Výpoveď môže dať z akéhokoľvek dôvodu alebo dokonca aj bez uvedenia dôvodu, to znamená, že záleží výlučne na zamestnancovi, či sa rozhodne vo výpovedi uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru alebo nie. Výpoveď môže dať zamestnanec aj vtedy, ak je v ochrannej dobe (tzn. zamestnanec je práceneschopný, zamestnankyňa je tehotná a pod.).

AKÁ DLHÁ JE VÝPOVEDNÁ DOBA?

Zákonník práce uvádza, že pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je:

  • najmenej 1 mesiac – ak pracovný pomer trval menej než 1 rok
  • najmenej 2 mesiace – ak pracovný pomer trval 1 rok a viac.
    Dlhšia výpovedná doba však môže byť upravená v kolektívnej zmluve.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať výpoveď zo strany zamestnanca alebo poradiť, čo spraviť, ak zamestnanec podal výpoveď, advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať výpoveď zo strany zamestnanca alebo poradiť, aké ďalšie kroky musí zamestnávateľ vykonať, ak zamestnanec podal výpoveď.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať výpoveď zo strany zamestnanca alebo poradiť, čo spraviť, ak zamestnanec podal výpoveď, advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať výpoveď zo strany zamestnanca alebo poradiť, aké ďalšie kroky musí zamestnávateľ vykonať, ak zamestnanec podal výpoveď.

PLYNUTIE VÝPOVEDNEJ DOBY

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak Zákonník práce neustanovuje inak.

Príklad:
Zamestnanec doručil zamestnávateľovi výpoveď 09.05.2021.
Výpovedná doba je 2 mesiace.
Výpovedná doba začína plynúť 01.06.2021 a končí 31.07.2021.

POZOR! Po podaní výpovede zamestnanec musí zamestnanec pracovať u zamestnávateľa počas celej výpovednej doby. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby (napr. 1000 eur x 2 mesiace), ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

MÔŽEM ODVOLAŤ PODANÚ VÝPOVEĎ?

Ak zamestnanec po doručení výpovede zamestnávateľovi chce zostať pracovať u doterajšieho zamestnávateľa, môže výpoveď odvolať, a to až do skončenia výpovednej doby. S odvolaním výpovede však musí súhlasiť aj zamestnávateľ. Odvolanie výpovede a súhlas s odvolaním výpovede treba urobiť písomne.

NÁROK ZAMESTNANCA NA ODSTUPNÉ A ODCHODNÉ

Zamestnancovi, ktorý dá výpoveď, štandardne nepatrí odstupné. Odstupné zamestnancovi patrí len pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou, ak sa pracovný pomer končí z organizačných dôvodov alebo preto, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Výnimkou je odchodné, ktoré patrí zamestnancovi, ktorému v čase podania výpovede už vznikol nárok na odchod do starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku. Takému zamestnancovi patrí odchodné aj v prípade, ak bol pracovný pomer skončený výpoveďou zamestnanca.

ČO AK ZAMESTNÁVATEĽ S PODANOU VÝPOVEĎOU NESÚHLASÍ

Na platnosť výpovede zamestnanca sa nevyžaduje súhlas zamestnávateľa. Zamestnanec tak vie výpoveďou ukončiť pracovný pomer aj napriek tomu, že zamestnávateľ so skončením pracovného pomeru nesúhlasí.

Ak by však výpoveď z práce daná zamestnancom bola podaná v rozpore so zákonom (napr. by nebola dodržaná zákonná forma výpovede), zamestnávateľ môže napadnúť neplatnosť skončenia pracovného pomeru žalobou na súde do 2 mesiacov, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť.

Ak dá zamestnanec neplatnú výpoveď a zamestnávateľ mu oznámi, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, pracovný pomer sa nekončí. Ak zamestnanec aj napriek tomu nevykonáva prácu, zamestnávateľ sa môže domáhať náhrady škody, ktorá mu tým vznikla.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA VÝPOVEDE?

Na to, aby výpoveď z práce daná zamestnancom bola platná, Zákonník práce vyžaduje, aby bola písomná a zamestnanec ju doručil zamestnávateľovi spôsobom upraveným Zákonníkom práce.

PRÁVNA ÚPRAVA

Výpoveď daná zamestnancom je upravená v § 61, 62 a 67 Zákonníka práce. Odstupné je upravené v § 76 a odchodné v §76a Zákonníka práce. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru upravuje § 77 a 78 Zákonníka práce.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor výpovede z práce zo strany zamestnanca aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma