ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA V SKRATKE

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA – ČO JE TO ?

Zabezpečovací prevod práva je jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky veriteľa. Dlžník alebo tretia osoba odlišná od dlžníka prevedie prostredníctvom zmluvy na veriteľa svoje právo s tým, že prevod práva trvá dovtedy, kým nebude zabezpečený záväzok dlžníka splnený. Prevodca svoje právo prevádza podmienečne, a teda pokiaľ dôjde k splneniu zabezpečeného záväzku dlžníka, nadobudne prevodca svoje prevedené právo späť. Ak dlžník zabezpečený záväzok nesplní, veriteľovi nezostane prevedené právo natrvalo (nemôže si právo "ponechať"), veriteľ však môže pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva (napr. jeho predajom na dražbe).

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA NIE JE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

Tento inštitút je podobný so záložným právom, nejde však o totožné inštitúty. Hlavný rozdiel je v tom, že pokým pri zriadení záložného práva je k predmetu záložného práva (zálohu) patriacemu záložcovi zriadená ťarcha v prospech záložného veriteľa, pričom však samotný záloh zostáva záložcovi, pri zabezpečovacom prevode práva dochádza priamo k prevodu príslušného práva v prospech veriteľa, a teda na predmete zabezpečovacieho prevodu neviazne ťarcha, ale samotné právo sa prevádza dočasne na veriteľa. Počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva tak prevodca nemôže s právom disponovať (napr. ho scudziť), keďže predmetné právo počas tohto obdobia nemá (je dočasne prevedené na veriteľa). Oproti záložnému právu môže k určitému právu, veci alebo inej majetkovej hodnote vzniknúť iba jeden zabezpečovací prevod práva (viac o záložnom práve nájdete v článku Záložné právo v skratke).

ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM PREVODU PRÁVA ?

Predmetom zabezpečovacieho prevodu práva môže byť každé právo, ktoré má majetkovú hodnotu, dá sa previesť a patrí prevodcovi. Prevodca môže na veriteľa teda previesť napr. vlastnícke právo k hnuteľnej i nehnuteľnej veci, či právo k cennému papieru. Ďalej to môže byť právo duševného vlastníctva (ochranná známka, patent) alebo právo k iným majetkovým hodnotám (obchodný podiel, akcie). V prípade niektorých prevádzaných práv sa informácia o tomto prevode zapisuje do osobitného registra (napr. pri nehnuteľnostiach do katastra nehnuteľností, pri obchodnom podiele do obchodného registra a pod.).

Zo zákona je však zakázané dojednať zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu akéhokoľvek práva.

ČO OBSAHUJE ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE PRÁVA ?

Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí zo zákona vždy obsahovať tieto náležitosti:

1. Vymedzenie zabezpečeného záväzku a označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa (napr. identifikácia nehnuteľnosti),

2. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva,

3. Ocenenie práva v peniazoch (napr. akú má hodnotu prevádzaný patent),

4. Spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva a najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby (ako môže veriteľ toto právo speňažiť),

5. Ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka, zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí obsahovať aj označenie dlžníka.

Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí mať vždy písomnú formu. Možno ju uzavrieť aj formou notárskej zápisnice.

ZÁNIK ZABEZPEČOVACIEHO PREVODU PRÁVA

Zabezpečovací prevod práva zaniká zánikom záväzku, ktorý bol takto zabezpečený. Teda ak dlžník zaplatí svoj dlh veriteľovi aj zabezpečovací prevod práva zanikne. Právo v tomto prípade prechádza späť na dlžníka. Veriteľ je potom povinný tiež vydať prírastky a úžitky, pokiaľ sa s dlžníkom nedohodli inak. V prípade, ak dlžník zabezpečený záväzok nesplnil a veriteľ pristúpil k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva, má veriteľ právo aj na náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva. Ak sa zabezpečovací prevod práva týkal vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v katastri nehnuteľností je potrebné znovu vyznačiť prevodcu ako vlastníka a vymazať poznámku o dočasnom prevode. Obdobne to platí aj v prípade práv z duševného vlastníctva.

PRÁVNA ÚPRAVA ZABEZPEČOVACIEHO PREVODU PRÁVA

Právnu úpravu zabezpečovacieho prevodu tvoria ustanovenia § 553 až § 553e zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Primerane sa tiež aplikujú niektoré ustanovenia o záložnom práve vymenované v § 553e Občianskeho zákonníka. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník neobsahuje právnu úpravu zabezpečovacieho prevodu práva. V obchodných záväzkových vzťahoch preto použijeme uvedené ustanovenia Občianskeho zákonníka.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.