ZÁBEZPEKA V SKRATKE

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ZÁBEZPEKA – ČO JE TO ?

Poskytnutím zábezpeky sa rozumie vedľajší záväzok, na základe ktorého zaviazaná strana poskytne majetkové zabezpečenie na splnenie jestvujúceho alebo budúceho záväzku. Zábezpeka nie je samostatný prostriedok na zabezpečenie záväzku. Má všeobecný charakter a zabezpečuje uplatnenie niektorého z prostriedkov zabezpečenia v konkrétnom prípade (napr. zriadenie záložného práva, ručenie a pod.). Výber konkrétneho prostriedku zabezpečenia záleží od dohody účastníkov záväzkového vzťahu.

Od zábezpeky ako hmotnoprávneho inštitútu je potrebné odlíšiť zábezpeku, ktorá sa poskytuje v rámci dražobného predaja pri exekúcii predajom nehnuteľnosti, resp. zábezpeku poskytovanú v rámci správneho konania (napr. colná zábezpeka).

ZÁBEZPEKA VZNIKÁ PREDOVŠETKÝM NA ZÁKLADE DOHODY ZMLUVNÝCH STRÁN

Povinnosť zložiť zábezpeku zvykne byť spojená so základným záväzkom (zmluva alebo právny predpis), ktorý v určitých prípadoch dáva veriteľovi právo požadovať jej poskytnutie. Záväzok dať zábezpeku vzniká predovšetkým dohodou strán. Strany nemusia ustanoviť, akým spôsobom sa má zábezpeka poskytnúť. Záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä zriadením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi. Pri prvom type dlžník poskytne veriteľovi majetkové plnenie, ktoré v prípade potreby môže použiť na uspokojenie svojej pohľadávky. Druhý typ zábezpeky spočíva v tom, že splnenie dlhu garantuje tretia osoba (napr. ručiteľ). Záväzok dať zábezpeku možno splniť aj inými spôsobmi napr. zabezpečovacím postúpením pohľadávky, uložením určitej peňažnej sumy v banke, u notára alebo odovzdaním vkladnej knižky do úschovy tretej osoby.

ZÁBEZPEKU JE MOŽNÉ SKOMBINOVAŤ VIACERÝMI FORMAMI ZABEZPEČENIA

V rámci zábezpeky je možné kombinovať viaceré formy zabezpečovacích prostriedkov. Záväzok tak v rámci zábezpeky môže byť zabezpečený napríklad záložným právom a zároveň aj ručiteľmi.

HODNOTA ZABEZPEČENIA

Posúdenie dostatočnosti zábezpeky je na úvahe veriteľa, zákon však stanovuje v akom rozsahu sú spôsobilé zabezpečiť záväzok konkrétne veci a práva. Vec alebo právo je spôsobilé byť predmetom zabezpečenia od hodnoty dvoch tretín svojej odhadnej ceny. Vklady v bankách a sporiteľniach a štátne cenné papiere sú spôsobilou zábezpekou do celej svojej výšky.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁBEZPEKY

Základnú právnu úpravu zábezpeky tvoria ustanovenia § 555 až 557 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pričom ustanovenie § 555 Občianskeho zákonníka platí aj pre obchodné záväzkové vzťahy, konkrétne, ide o ustanovenie § 66a ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU