ZÁLOŽNÁ ZMLUVA NA BYT

Vytvorte si záložnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 46 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru záložnej zmluvy na byt nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži zmluva o zriadení práva a kedy záložné právo k bytu vzniká,

- aké sú špecifiká tejto zmluvy,

- aké náležitosti má zmluva obsahovať,

- aká forma sa pri uzatváraní záložnej zmluvy na byt vyžaduje, či

- v ktorom zákone hľadať právnu úpravu tejto zmluvy.

NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K BYTU NÁJDEŠ TU

NA ČO SLÚŽI ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA?

Zmluvou o zriadení záložného práva sa zabezpečuje veriteľova pohľadávka. Zriadením záložného práva na nehnuteľnosť vzniká záložnému veriteľovi právo uspokojiť sa predajom zálohu v prípade, ak záložný dlžník nesplní svoj dlh riadne a včas.

Záložný dlžník (t.j. ten, kto je povinný splniť svoj dlh voči veriteľovi) a záložca (t.j. ten, koho vec sa zaťažuje záložným právom) nemusia byť tie isté osoby. Je napríklad možné, aby zmluvu o pôžičke uzatvoril ako dlžník syn a pohľadávka na vrátenie pôžičky bola zabezpečené záložným právom na byt otca. V takom prípade je záložný dlžník syn, záložca (ktorý uzatvorí zmluvu o zriadení záložného práva) je však otec.

Záložné právo k bytu, rovnako ako záložné právo k akejkoľvek nehnuteľnosti, vzniká, ak zákon neustanovuje inak, zápisom do katastra nehnuteľností na základe návrhu na vklad.

AKÉ SÚ ŠPECIFIKÁ ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT?

Osobitosťou zmluvy o zriadení záložného práva na byt je to, že predmetom zálohu musí byť v takom prípade nie len samotný byt, ale aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu prislúchajúci k bytu a spoluvlastnícky podiel na zastavanom a priľahlom pozemku prislúchajúci k bytu. V záložnej zmluve tak musí byť ako záloh vždy opísaný nie len samotný byt, ale aj k nemu prislúchajúce spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemkoch patriacich k domu.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať záložnú zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať záložnú zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať záložnú zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať záložnú zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA?

1. určenie zmluvných strán - v prípade bytu je okrem mena priezviska, bydliska potrebné vymedziť ich aj rodným priezviskom, dátumom narodenia a rodným číslom z dôvodu zavkladovania do katastra nehnuteľností (návrh na vklad nájdeš tu), 
2. určenie pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriaďuje,
3. vymedzenie zálohu - záloh je potrebné vymedziť tak, aby bol kedykoľvek počas trvania záložného práva dostatočne určiteľný,
4. určenie najvyššej hodnoty istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT?

Pre platné uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva na byt Občiansky zákonník vyžaduje písomnú formu.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT

Právna úprava zmluvy o zriadení záložného práva je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 151b.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si záložnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o zriadení záložného práva na byt bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma