ZÁMENNÁ ZMLUVA
NA DVA AUTOMOBILY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZÁMENNÁ ZMLUVA?

Definíciu zámennej zmluvy môžeme nájsť v § 611 Občianskeho zákonníka. Podľa tejto definície je zámenná zmluva zmluva pri ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva za predávajúcu a ohľadne veci, ktorú prijíma za kupujúcu stranu. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zámennú zmluvu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZÁMENNEJ ZMLUVY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ?

Nakoľko zákon (Občiansky zákonník) odkazuje pri zámennej zmluve na ustanovenia kúpnej zmluvy náležitosti kúpnej zmluvy sa budú primerane vzťahovať aj na zámennú zmluvu.

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KAŽDEJ ZÁMENNEJ ZMLUVY SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zamieňajúci 1 a kto zamieňajúci 2,

2. Označenie predmetov zámeny - t.j. predmet zámeny 1 a predmet zámeny 2 - v prípade zámennej zmluvy na dva automobily to budú automobily. predmet zámeny je potrebné dostatočne identifikovať tak aby nebol zameniteľný s iným (továrenská značka, typ, farba, VIN číslo, číslo motora, rok výroby,...)

3. Záväzok zamieňajúceho 1 odovzdať zamieňajúcemu 2 predmet zámeny do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 2 prevziať od zamieňajúceho 1 predmet zámeny.

4. Záväzok zamieňajúceho 2 odovzdať zamieňajúcemu 1 predmet zámeny do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 1 prevziať od zamieňajúceho 2 predmet zámeny.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zámennú zmluvu na automobily advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zámennú zmluvu na automobily alebo si pred podpisom a odovzdaním vozidiel dajte zmluvu skontrolovať, aby ste si boli istí, že prepis prebehne v poriadku.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zámennú zmluvu na automobily advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zámennú zmluvu na automobily alebo si pred podpisom a odovzdaním vozidiel dajte zmluvu skontrolovať, aby ste si boli istí, že prepis prebehne v poriadku.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY ZÁMENNÁ ZMLUVA NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Technický stav predmetov zámeny - odporúčame v zmluve uviesť čo najpresnejšie informácie o technickom stave predmetných motorových vozidiel. V prípade ak sa vyskytujú na predmetoch zámeny akékoľvek poruchy či nedostatky o ktorých pôvodný majiteľ vie, je potrebné uviesť ich v zmluve. V opačnom prípade pôvodný majiteľ zodpovedá za vady, ktoré dodatočne vyjdú najavo.

6. V prípade odplatnej zámeny určenie lehoty na zaplatenie dohodnutej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako dohodnutú cenu zaplatiť,

7. Určenie lehoty na odovzdanie predmetov zámeny a miesta ich odovzdania  - t.j. určenie dokedy a kde si majú účastníci predmety zámeny odovzdať ,

8. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - t.j. či prejde na druhého účastníka vlastnícke právo odovzdaním veci, alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý okamih. V prípade prevodu vlastníctva k hnuteľným veciam sa účastník stáva vlastníkom zamenenej veci spravidla v momente jej faktického odovzdania druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany si však okamih prevodu vlastníckeho práva môžu v zmluve upraviť i inak (napr. tak, že v prípade odplatnej zámeny vlastnícke právo prejde na druhého účastníka až v okamihu úplného zaplatenia rozdielu v hodnote zamieňaných vecí),

9. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy - t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie zamenenej veci účastník, ktorý predmet zámeny zámenou získal. Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na nadobúdateľa vozidla nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zámeny, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

10. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy - t.j. za aké nedostatky predmetu zámeny zamieňajúci 1 zamieňajúcemu 2 zodpovedá a aké má v takom prípade zamieňajúci 2 práva a naopak.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZÁMENNEJ ZMLUVY NA AUTOMOBILY?

Zákonom vyžadovaná forma zámennej zmluvy závisí od predmetu zámeny. Ak je predmetom zámeny hnuteľná vec (napríklad aj automobily), postačuje na platné uzavretie zámennej zmluvy dohoda medzi zamieňajúcim 1 a zamieňajúcim 2 v akejkoľvek forme. Zmluvu tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. V záujme väčšej právnej istoty však odporúčame aj pri zámene hnuteľných vecí uzatvárať zámennú zmluvu v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁMENNEJ ZMLUVY

Základná právna úprava zámennej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ustanovenie o zámennej zmluve v Občianskom zákonníku odkazuje v primeranej miere na ustanovenia o kúpnej zmluve, ktorá je v Občianskom zákonníku upravená v § 588 až 627. V prípade ak zámenná zmluva vzniká v súvislosti s podnikateľskou činnosťou zmluvných strán riadi sa podľa Obchodného zákonníka (ako nepomenovaná zmluva) a primerane sa použijú ustanovenia o kúpnej zmluve §409 a nasl. Obchodného zákonníka. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

STIAHNI SI VZOR ZÁMENNEJ ZMLUVY NA AUTOMOBILY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma