AKO ZAPÍSAŤ DOKONČENÚ NOVOSTAVBU
DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

 

>> Návrh na zápis dokončenej novostavby do katastra nájdete tu <<

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 53 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

Článok rieši problematiku zápisu novostavby do katastra nehnuteľností a radí ako postupovať a aké dokumenty je potrebné predložiť okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ak sa rozhodnete takýto zápis realizovať.

Doklady potrebné pre zápis novostavby do katastra:

- Rozhodnutie obce o určení súpisného a orientačného čísla stavby,

- Geometrický plán pre účely zakreslenia do katastrálnej mapy (ak novostavba ešte nie je zakreslená v katastrálnej mape),

- Písomný návrh so žiadosťou o zápis novostavby do katastra nehnuteľností.

Za návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok.

ZÁPIS NOVOSTAVBY DO KATASTRA - AKO NA TO

Každý rodinný dom, chata či napríklad murovaná garáž podlieha v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností povinnej evidencii na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Ak sa preto napríklad pri výbere nového bývania rozhodnete, že si namiesto staršieho rodinného domu postavíte novostavbu podľa Vašich predstáv, skôr či neskôr budete musieť riešiť aj otázku, ako predmetnú novostavbu zapíšete do katastra nehnuteľností.

Nezúfajte, nie je to nič zložité. Na to, aby ste určitú dokončenú stavbu úspešne zapísali do katastra nehnuteľností potrebujete len správne doklady a jednoduchý návrh.

AKÉ DOKLADY BUDETE POTREBOVAŤ K ZÁPISU NOVOSTAVBY DO KATASTRA 

Základným dokladom nevyhnutným pre zápis novostavby do katastra je rozhodnutie príslušnej obce, v katastrálnom území ktorej sa stavba nachádza, o určení súpisného a orientačného čísla stavby. Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla Vám obec vydá na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe.

Ak novostavba ešte nie je zakreslená v katastrálnej mape (ako rozostavaná stavba), je ďalej potrebné dať si vyhotoviť aj geometrický plán, ktorým sa novostavba zameria pre účely jej zakreslenia do katastrálnej mapy.

Následne už stačí len podať na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) v pôsobnosti ktorého sa stavba nachádza, jednoduchý písomný návrh, v ktorom uvediete, že žiadate zapísať novostavbu do evidencie katastra nehnuteľností. K návrhu priložíte rozhodnutie obce o určení súpisného a orientačného čísla novostavby a geometrický plán so zameraním novostavby. V návrhu je potrebné uviesť aj rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá sa má zapísať ako vlastník novostavby – táto osoba musí byť totožná s osobou, ktorá je uvedená v rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla.

Za návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vybaviť zápis dokončenej stavby do katastra advokátom alebo sa poraďte, aké podmienky musíte splniť, aby ste mali istotu, že Vám kataster dokončenú stavbu zapíše.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU