ŽIADOSŤ O URČENIE
SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 43 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru žiadosti na udelenie súpisného a orientačného čísla stavby nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby a kedy ju použiť,

- aké sú jej náležitosti, 

- aké prílohy je potrebné predložiť spolu so žiadosťou,

- aká je výška správneho poplatku pri podaní žiadosti na udelenie súpisného a orientačného čísla stavby.

NA ČO SLÚŽI ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY?

Zákon určuje, že každá novopostavená stavba, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, musí mať určené súpisné číslo. Zároveň môže byť stavbe zo strany obce určené aj orientačné číslo, ktoré bližšie identifikuje stavbu alebo jej časť (napríklad vchod). V prípade, ak na určitej stavbe vidíte umiestnené dve čísla oddelené lomkou (napr. 250/10) je súpisným číslom to, ktoré je prvé v poradí (v našom príklade číslo 250) a orientačným číslom to, ktoré nasleduje za lomkou (v našom príklade číslo 10).

Rozhodnutie obce o určení súpisného čísla a orientačného čísla je nevyhnutnou prílohou návrhu na zápis stavby do katastra nehnuteľností. Je preto nevyhnutné, aby každej novopostavenej stavbe (ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností) boli tieto čísla určené, inak totiž stavbu nemožno zapísať do katastra nehnuteľností.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY?

Zákon pre žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla v zásade neurčuje žiadne povinné náležitosti. Zo žiadosti však musí byť zrejmé minimálne to, kto ju podáva a akej stavby sa žiadosť týka. Bez týchto základných informácií by totiž obec nevedela súpisné a orientačné číslo určiť a žiadosti by preto nemohla vyhovieť.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby, aby ste mali istotu, že obsahuje všetky potrebné náležitosti.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, aby ste mali istotu, že obsahuje všetky potrebné náležitosti.

AKÉ PRÍLOHY JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI?

K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby, pre ktorej očíslovanie sa žiadosť podáva.

Výnimkou sú stavby, ktoré boli postavené ešte dávno v minulosti v čase, kedy sa na užívanie stavieb nevyžadovalo vydanie kolaudačného povolenia. V takých prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť doklady preukazujúce to, kedy bola takáto stavba povolená, kto ju postavil a prípadne iné doklady vyžadované príslušnou obcou. Požiadavky obcí sú v týchto prípadoch rôzne, preto je potrebné vždy vopred odkonzultovať s príslušným pracovníkom obce to, aké podklady od Vás obec bude v takomto prípade požadovať.

K žiadosti je tiež potrebné priložiť listinu preukazujúcu vzťah žiadateľa k pozemku, na ktorom sa príslušná stavba nachádza. Pokiaľ je vlastník stavby zároveň aj vlastníkom pozemku pod stavbou, postačí k žiadosti priložiť aktuálny výpis z listu vlastníctva, z ktorého bude zrejmé, že žiadateľ je vlastníkom príslušného pozemku pod stavbou. Ak žiadateľ vlastníkom pozemku nie je, je potrebné predložiť iný titul k pozemku (napríklad nájomnú zmluvu, z ktorej vyplýva právo uskutočniť príslušnú stavbu).

AKÝ SPRÁVNY POPLATOK SA PLATÍ ZA PODANIE ŽIADOSTI?

Za žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby sa neplatí žiadny správny poplatok.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ŽIADOSTI O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma