ZMLUVA A JEJ UZATVORENIE

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA

Zmluva je dvoj- alebo viacstranný právny úkon, ktorý spôsobuje vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán. Zmluva teda predstavuje súhlasný prejav vôle aspoň dvoch subjektov, ktorý zakladá konkrétny zmluvný vzťah medzi nimi.

UZATVORENIE ZMLUVY

Uzatvorenie zmluvy je proces, ktorý sa spravidla končí podpisom zmluvy. Zmluvu však možno uzavrieť aj iným spôsobom.

Zmluva ako sme už uviedli predstavuje súhlasný prejav vôľe minimálne dvoch zmluvných strán. Tento prejav vôle môže byť výslovný alebo nevýslovný (konkludentný).

Pri výslovnom prejave vôle sa ako vyjadrovací prostriedok používa reč . Môže ísť o reč hovorenú, posunkovú, prípadne reč písanú. Na platnosť písomnej zmluvy sa vyžaduje, aby bola podpísaná zmluvnými stranami, pričom ak právny predpis neustanovuje niečo iné, platnosť písomného úkonu je zachovaná aj vtedy, ak sa jednotlivé podpisy nenachádzajú na tej istej listine (zmluve). V záujme predchádzania prípadných sporov však odporúčame, aby sa podpisy zmluvných strán vždy nachádzali na tej istej listine.

Nevýslovným (konkludentným) prejavom vôle sa rozumie prejav vôle zmluvnej strany urobený inak ako výslovne (napr. konaním, nečinnosťou), avšak bez pochybností o obsahu tohto prejavu. Typickým príkladom je uzavretie poistnej zmluvy tým, že zaplatíte poistné. V praxi sa však častejšie vyskytujú prípady uzavretia zmluvy výslovným prejavom vôle zmluvných strán.

Na rozdiel od ľudového porekadla “kto mlčí, ten svedčí”, mlčanie alebo nečinnosť v procese uzatvárania zmluvy samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu na uzavretie zmluvy.

Viac sa o procese uzatvárania zmlúv v občianskoprávnych vzťahoch dozviete v § 43a – 47 Občianskeho zákonníka a v obchodnoprávnych vzťahoch v § 269 – 275 Obchodného zákonníka.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si každú zmluvu vypracovať alebo prekontrolovať advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať akúkoľvek zmluvu, ktorú potrebujete, alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať a ušetrite si zbytočné starosti.