ZMLUVA O NÁJME
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

Zmluvou o nájme nebytových priestorov spravidla vlastník nebytového priestoru ako prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi nebytový priestor na vopred dohodnutý účel.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV SÚ:

1. označenie zmluvných strán – kto je prenajímateľ a nájomca,

2. označenie predmetu nájmu – definícia nebytového priestoru podľa príslušného listu vlastníctva,

3. účel nájmu - účel nájmu závisí od vôle zmluvných strán. V praxi sa zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvára spravidla za účelom zriadenia obchodných priestorov (napr. prevádzka pohostinstva, kaderníctva, predajňa textilu a pod.),

4. nájomné – výška, splatnosť a spôsob úhrady,

5. trvanie nájmu – určitá alebo neurčitá doba.

PRENAJÍMATEĽ A NÁJOMCA SA MÔŽU V RÁMCI NÁJOMNEJ ZMLUVY DOHODNÚŤ AJ NA ĎALŠÍCH PODMIENKACH NÁJOMNÉHO VZŤAHU, A TO PREDOVŠETKÝM:

6. úprava zodpovednosti za vykonanie opráv na predmete nájmu - t.j. určenie za akých podmienok prenajímateľ, resp. nájomca je povinný vykonať potrebné opravy na predmete nájmu,

7. oprávnenie vykonávať menšie stavebné práce - t.j. špecifikácia podmienok, za ktorých je nájomca oprávnený vykonávať menšie stavebné úpravy na predmete nájmu.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

Zmluva o nájme nebytových priestorov musí byť uzavretá v písomnej forme. Nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť zmluvy.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Právnu úpravu zmluvy o nájme nebytových priestorov nájdeme v zákone č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Nakoľko tento zákon komplexne nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, podporne sa na zmluvu o nájme nebytových priestorov použije Občiansky zákonník. Právna úprava obsiahnutá v zákone o nájme a podnájme nebytových priestor má zväčša dispozitívny charakter, a zmluvné strany si tak môžu upraviť svoje práva a povinnosti tak povediac „na mieru“.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma