ZMLUVA O NÁJME
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok bol aktualizovaný 19.10.2021.

ČO JE TO ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

Zmluvou o nájme nebytových priestorov vlastník nebytového priestoru ako prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor na vopred dohodnutý účel za dohodnuté nájomné. Takúto zmluvu uzatvára väčšina podnikateľov, napríklad pri nájme kancelárskych, obchodných alebo skladových priestorov.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV SÚ:

1. označenie zmluvných strán (kto je prenajímateľ a nájomca) – fyzickú osobu je potrebné označiť minimálne menom, priezviskom, dátumom narodenia a adresou trvalého pobytu, právnickú osobu aspoň obchodným menom, adresou sídla a IČO,

2. označenie predmetu nájmu (definícia nebytového priestoru podľa príslušného listu vlastníctva) – nebytový priestor treba opísať ako súčasť stavby so súpisným číslom, uviesť číslo listu vlastníctva, na ktorom je stavba zapísaná, parcelné číslo parcely, na ktorej je stavba postavená. Tiež je dobré, ak je prílohou zmluvy situačný nákres, kde v rámci objektu sa prenajímaný nebytový priestor nachádza.
POZOR! Predmetom nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov môže byť len taký priestor, ktorý je v zmysle kolaudačného rozhodnutia určený na iné využitie ako na bývanie. Za nebytový priestor nemožno považovať napr. byt alebo miestnosť v rodinnom dome, pokiaľ z kolaudačného rozhodnutia vyplýva, že sú určené na bývanie. 

3. účel nájmu - účel nájmu závisí od vôle zmluvných strán. V praxi sa zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvára spravidla za účelom zriadenia obchodných priestorov (napr. prevádzka pohostinstva, kaderníctva, predajňa textilu a pod.). Účel nájmu musí byť v súlade so stavebným určením nebytového priestoru,

4. nájomné – výška, splatnosť a spôsob úhrady,

5. trvanie nájmu – určitá alebo neurčitá doba.

POZOR! Zmluva, ktorá neobsahuje vyššie uvedené podstatné náležitostí, je neplatná.

PRENAJÍMATEĽ A NÁJOMCA SA MÔŽU V RÁMCI NÁJOMNEJ ZMLUVY DOHODNÚŤ AJ NA ĎALŠÍCH PODMIENKACH NÁJOMNÉHO VZŤAHU, A TO PREDOVŠETKÝM:

6. úprava zodpovednosti za vykonanie opráv na predmete nájmu - t.j. určenie za akých podmienok prenajímateľ, resp. nájomca je povinný vykonať potrebné opravy na predmete nájmu. V prípade, ak sa zmluvné strany na tejto otázke nedohodnú v zmluve, zákon predpokladá, že udržiavať nebytový priestor v užívateľnom stave a zabezpečovať riadne plnenie služieb, má prenajímateľ.

7. oprávnenie vykonávať menšie stavebné práce - t.j. špecifikácia podmienok, za ktorých je nájomca oprávnený vykonávať menšie stavebné úpravy na predmete nájmu,

8. odplata za služby spojené s užívaním nebytového priestoru – v praxi nájomca platí okrem nájomného osobitnú sumu za energie, upratovaciu službu spoločných priestorov, a pod.

9. možnosť prenechania nebytového priestoru do podnájmu – zákon predpokladá, že nájomca môže dať predmet nájmu jeho časť do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa, a to na určitý čas. Prenajímateľ a nájomca sa však môžu dohodnúť aj inak.

10. dôvody zániku nájmu – zákon upravuje dva dôvody, pre ktoré nájom zaniká, a to zánik predmetu nájmu a smrť alebo zánik nájomcu. Zákon tiež upravuje výpovedné dôvody v prípade uzatvorenia zmluvy na dobu určitú. Pre prenajímateľa a nájomcu však môže byť vhodné upraviť si aj iné spôsoby ukončenia nájomného vzťahu. Tejto téme sa bližšie venuje časť tohto článku Spôsoby ukončenia nájomného vzťahu.

11. odstúpenie od zmluvy – zákon vôbec nepočíta s možnosťou odstúpenia od zmluvy, preto odporúčame do zmluvy túto možnosť zahrnúť.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o nájme nebytových priestorov advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením nájomného skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o nájme nebytových priestorov advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu o nájme nebytových priestorov alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením nájomného skontrolovať.

SPÔSOBY UKONČENIA NÁJOMNÉHO VZŤAHU

Zákon upravuje skončenie nájmu dohodnutého na určitý čas výpoveďou prenajímateľa, a to z dôvodov:
a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou;
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom;
c) nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas;
d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok;
e) užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnosť byt vypratať;
f) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor;
g) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.
h) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd.
i) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

V zmysle zákona môže nájomnú zmluvu uzavretú na určitú dobu vypovedať aj nájomca, z týchto dôvodov:
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal;
b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

V prípade nájmu dohodnutého na neurčitý čas môže prenajímateľ aj nájomca vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, ak sa nedohodnú v zmluve inak.

V každom prípade musí byť výpoveď písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?

Zmluva o nájme nebytových priestorov musí byť uzavretá v písomnej forme. Nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť zmluvy.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Právnu úpravu zmluvy o nájme nebytových priestorov nájdeme v zákone č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Nakoľko tento zákon komplexne nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, podporne sa na zmluvu o nájme nebytových priestorov použije Občiansky zákonník. Právna úprava obsiahnutá v zákone o nájme a podnájme nebytových priestor má zväčša dispozitívny charakter, a zmluvné strany si môžu upraviť svoje práva a povinnosti tak povediac „na mieru“.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma