ZMLUVA O OPRAVE
A ÚPRAVE VECI

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O OPRAVE A ÚPRAVE VECI?

Zmluvou o oprave a úprave veci sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa úpravu alebo opravu určitej veci a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú opravu alebo úpravu dohodnutú odplatu.

Zmluva o oprave a úprave veci je špeciálnym druhom zmluvy o dielo, ktorá sa oproti klasickej zmluve o dielo vyznačuje viacerými osobitosťami.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O OPRAVE A ÚPRAVE VECI?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O OPRAVE A ÚPRAVE VECI:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zhotoviteľ a kto objednávateľ,

2. Určenie veci, na ktorej má byť úprava alebo oprava vykonaná - vec je potrebné dostatočne špecifikovať tak aby nebola zameniteľná s inou vecou,

3. Určenie v čom má oprava alebo úprava veci spočívať - t.j. čo sa má opravou alebo úpravou veci dosiahnuť,

4. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dohodnutú opravu alebo úpravu,

5. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú opravu alebo úpravu odplatu,

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY KAŽDÁ DOBRÁ ZMLUVA O O OPRAVE A ÚPRAVE VECI MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

6. Dohodu o presnej výške ceny za vykonanú opravu / úpravu, alebo určenie spôsobu jej výpočtu - ak sa cena ani spôsob jej určenia nedohodnú, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu primeranú,

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o oprave a úprave veci advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o oprave a úprave veci alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o oprave a úprave veci advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o oprave a úprave veci alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

7. Určenie spôsobu vykonania opravy / úpravy veci - t.j. či je zhotoviteľ povinný opravu / úpravu vykonať osobne – vlastnou prácou, alebo ju môže vykonať aj prostredníctvom práce niekoho iného,

8. Lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný opravu / úpravu veci vykonať a vec odovzdať objednávateľovi,

9. Určenie miesta kde má byť opravená / upravená vec objednávateľovi odovzdaná,

10. Úpravu zodpovednosti za vady vykonaného diela - t.j. za aké nedostatky diela zhotoviteľ zodpovedá,

11. Postup v prípade, ak si objednávateľ opravenú / upravenú vec od zhotoviteľa včas neprevezme,

12. Úpravu zodpovednosti za vady vykonanej opravy / úpravy veci - určenie záručnej doby a práv objednávateľa v prípade, ak sa oprava / úprava ukáže byť vadná,

V zmluve o oprave a úprave veci možno, prirodzene, dohodnúť aj ďalšie podmienky, na ktorých úprave majú účastníci zmluvy záujem.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O OPRAVE A ÚPRAVE VECI?

Na platné uzatvorenie zmluvy o oprave a úprave veci sa nevyžaduje jej písomná forma. Zmluvu tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. Ak však v prípade ústnej (či konkludentnej) zmluvy nedôjde k vykonaniu dohodnutej opravy alebo úpravy na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O OPRAVE A ÚPRAVE VECI

Zmluva o oprave a úprave veci je osobitným druhom zmluvy o dielo upravenej v v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku.

Právnu úpravu zmluvy o oprave a úprave veci preto možno rozdeliť na dve časti:

- špeciálna právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach § 652 až 656 Občianskeho zákonníka, ktorá upravuje osobitosti zmluvy o oprave, a ktorá sa na zmluvu o oprave a úprave veci použije prednostne,

- všeobecné právna úprava zmluvy o dielo obsiahnutá v ustanoveniach § 631 až 643 Občianskeho zákonníka, ktorá sa na zmluvu o oprave a úprave veci vzťahuje iba podporne, t.j. vtedy, keď určitá právna otázka nie je upravená v špeciálnej právnej úprave.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZMLUVY O OPRAVE A ÚPRAVE VECI

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma