ZMLUVA O UBYTOVANÍ

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O UBYTOVANÍ?

S týmto typom zmluvy sa môžete stretnúť v prípade, ak poskytujete alebo využívate ubytovacie služby (ubytovanie v hoteli, na chate, nocľahárni, ubytovni a podobne).

Zmluva o ubytovaní je dohoda medzi objednávateľom (ubytovaným) a ubytovateľom (osobou poskytujúcou ubytovanie), na základe ktorej ubytovateľ poskytne objednávateľovi právo dočasného užívania predmetu ubytovania za dohodnutú odplatu.

PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY O UBYTOVANÍ

Ubytovateľ je na základe zmluvy o ubytovaní povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.

Objednávateľ (ubytovaný) je povinný zaplatiť ubytovateľovi stanovenú odplatu v lehotách určených ubytovacími poriadkami. Má zároveň právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, a tiež užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené, nemôže však bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny v týchto priestoroch.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O UBYTOVANÍ?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O UBYTOVANÍ:

1. označenie zmluvných strán – objednávateľ (ubytovaný) a ubytovateľ
2. označenie miesta ubytovania – ide o priestor, ktorý ubytovateľ poskytne objednávateľovi, napríklad apartmán, rekreačná chata, privát, izba v hoteli či penzióne, a pod.,
3. určenie ceny ubytovania
4. určenie trvania ubytovania
5. záväzok ubytovateľa poskytnúť objednávateľovi ubytovanie a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu ubytovania

ZMLUVNÉ STRANY SI V ZMLUVE O UBYTOVANÍ MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. určenie osôb, ktoré budú oprávnené užívať ubytovanie spolu s objednávateľom – uvedená dohoda má praktický význam najmä vtedy, ak ubytovateľ mieni priestory ubytovania užívať spolu s viacerými osobami, pričom takéto určenie tretích osôb môže byť všeobecné (napr. ubytovateľ spolu s 3 členmi rodiny) alebo konkrétne (uvedie sa aspoň meno a priezvisko konkrétnych osôb),
7. zálohu na cenu ubytovania – poskytnutie zálohy (preddavku) je pomerne bežné v tejto oblasti, pričom záloha plní častokrát funkciu rezervačného poplatku.

 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o ubytovaní advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o ubytovaní alebo si svoju používanú zmluvu dajte skontrolovať, či stále pokrýva všetky možné situácie.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o ubytovaní advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o ubytovaní alebo si svoju používanú zmluvu dajte skontrolovať, či stále pokrýva všetky možné situácie.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VECI VNESENÉ DO UBYTOVACÍCH PRIESTOROV

Na zodpovednosť za veci vnesené a odložené v ubytovacom zariadení sa uplatňujú ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka. Podľa Občianskeho zákonníka za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené zodpovedá prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby. Jedinou výnimkou je, že ku škode by došlo aj inak.

Za vnesené veci sa považujú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa.

Zodpovednosti za takto vnesené, alebo odložené veci sa nemožno zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou. V praxi to znamená, že ak niekde uvidíte tabuľku s nápisom „Nezodpovedáme za odložené veci“, alebo niečo v podobnom duchu, nebude mať takýto nápis žiadny právny účinok. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sa teda takýmto jednostranným vyhlásením nemôže zbaviť svojej zodpovednosti vyplývajúcej priamo zo zákona.

V krátkosti je dobré upozorniť aj na to, že výška škody do ktorej prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá za klenoty, peniaze či iné cennosti je obmedzená nariadením vlády a aktuálne predstavuje hodnotu 332 EUR. Toto však neplatí ak bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, alebo ak boli veci prevzaté do úschovy. V takom prípade sa škoda uhrádza bez obmedzenia.

V prípade ak by došlo ku takejto škode a chcete si uplatniť náhradu škody, netreba zbytočne veľa otáľať. Škodu si treba u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia uplatniť najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel inak právo na náhradu škody zanikne.

KEDY MOŽNO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O UBYTOVANÍ?

Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby. Ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť.

Ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O UBYTOVANÍ?

Zmluva o ubytovaní nemá žiadnu predpísanú formu, znamená to, že nie je potrebné uzatvoriť ju písomne, ale možno tak urobiť aj ústne, či dokonca konkludentne (tzv. mlčky – napr. podaním ruky). Písomnú formu zmluvy možno z dôvodu vyššej právnej istoty samozrejme len odporučiť, v praxi sa však nie vždy uplatňuje.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O UBYTOVANÍ

Zmluva o ubytovaní je upravená v ustanoveniach § 754 - 759 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Na zodpovednosť za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovaným, alebo pre neho, sa uplatňujú ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNITE SI VZOR ZMLUVY O UBYTOVANÍ

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma