ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ
KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Stiahnite si vzor zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

ČO JE TO ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE?

Zmluva o budúcej zmluve je dohoda zmluvných strán, ktorá vytvára záväzok v budúcnosti uzatvoriť hlavnú zmluvu (tzv. kontraktačná povinnosť). Takýto záväzok môžu mať obidve zmluvné strany, alebo len jedna z nich. Toto záleží od konkrétneho prípadu a vôle zmluvných strán.

NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA POZEMOK

1. Identifikácia zmluvných strán - tzn. kto je predávajúci a kupujúci,

2. Doba, dokedy zmluvné strany uzatvoria budúcu zmluvu

3. Podstatné náležitosti hlavnej zmluvy, ktorá je predmetom zmluvy o budúcej zmluve.

MÔŽU SA ZMLUVNÉ STRANY V HLAVNEJ ZMLUVE ODCHÝLIŤ OD DOHODY OBSIAHNUTEJ V ZMLUVE O BUDÚCEJ ZMLUVE?

Od znenia budúcej zmluvy je možné odchýliť sa (tzn. znenie hlavnej zmluvy si zmluvné strany môžu dohodnúť aj odlišne od znenia zmluvy o budúcej zmluve). Takúto odchýlku však nie je možné vykonať jednostranne, ale vždy len so súhlasom všetkých účastníkov budúcej zmluvy.

Zákon tiež počíta s možnosťou že záväzok dohodnutý v zmluve o budúcej zmluve zaniká (tj zmluvné strany nie sú viazané tým čo si v zmluve o budúcej zmluve dohodli), pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Kúpna zmluva na pozemok

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA POZEMOK?

Pre zmluvu o budúcej kúpnej zmluve sa vyžaduje písomná forma.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE

Právna úprava zmluvy o budúcej zmluve v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 50a. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Kúpna zmluva na pozemok