AUTORSKÁ ZMLUVA
O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU

+ LICENČNÁ ZMLUVA

Vytvorte si zmluvu o dielo na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU O DIELO

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A ČO JE TO LICENČNÁ ZMLUVA ?

Zmluva o vytvorení diela na objednávku je autorská zmluva, ktorou sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa autorské dielo. Za autorské dielo sa pritom považuje iba literárne, umelecké alebo vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora (napr. hudobné dielo, maľba, socha, fotografické dielo a pod...). 

Zmluvu o vytvorení diela na objednávku tak nemožno zamieňať so zmluvou o dielo, ktorej predmetom môže byť vytvorenie akéhokoľvek (nie len autorského) diela. Napriek tomu, že tieto dva typy zmlúv nemožno stotožňovať, spojitosť so zmluvou o dielo je nespochybniteľná a podľa aktuálnej právnej úpravy sa zmluva o vytvorení diela na objednávku spravuje nie len podľa ustanovení Autorského zákona ale tiež ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zmluve o dielo.

Na základe zmluvy o vytvorení diela na objednávku autor vytvorí pre objednávateľa autorské dielo, ktoré mu odovzdá na určitom hmotnom nosiči (napr. hudobné dielo odovzdá autor objednávateľovi na CD nosiči, literárne dielo odovzdá autor objednávateľovi vo forme rukopisu napísaného na papieri a pod.). Odovzdaním diela sa objednávateľ stáva vlastníkom hmotného nosiča na ktorom je dielo zachytené, avšak nestáva sa vlastníkom samotného autorského diela a nie je ani oprávnený vytvorené autorské dielo použiť.

Na to, aby mohol objednávateľ vytvorené autorské dielo aj používať je preto spolu so zmluvou o vytvorení diela potrebné uzavrieť ešte jednu zmluvu, a to zmluvu licenčnú.

Licenčnou zmluvou tak udeľuje autor objednávateľovi diela (prípadne inej osobe – nadobúdateľovi) súhlas na použitie určitého svojho autorského diela.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A LICENČNEJ ZMLUVY?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je autor a kto objednávateľ,

2. Vymedzenie autorského diela ako predmetu zmluvy - t.j. vymedzenie aké dielo má autor pre objednávateľa vytvoriť,

3. Záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dohodnuté dielo,

4. Uvedenie, či je objednávateľ povinný autorovi zaplatiť za dielo odplatu, alebo bude dielo vytvorené bezodplatne

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o vytvorení diela s licenčnou zmluvou advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o dielo spolu s licenčnou zmluvou alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením odplaty skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o vytvorení diela s licenčnou zmluvou advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o dielo spolu s licenčnou zmluvou alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením odplaty skontrolovať.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNEJ ZMLUVY:

1. Identifikácia zmluvných strán (v prípade spojenia zmluvy o vytvorení diela na objednávku a licenčnej zmluvy do jednej zmluvy však nie je potrebné zmluvné strany identifikovať osobitne pre každú zmluvu – postačí iba jedna identifikácia zmluvných strán),

2. Určenie diela, na ktorého použitie sa licencia poskytuje,

3. Uvedenie spôsobov použitia diela, na ktoré sa licencia poskytuje (možné spôsoby použitia diela sú uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona),

4. Uvedenie rozsahu licencie (neobmedzený / obmedzený rozsah),

5. Uvedenie času, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia,

6. Určenie odmeny (alebo spôsobu jej určenia), ktorú je nadobúdateľ licencie povinný autorovi za poskytnutie licencie zaplatiť, alebo uvedenie, že licenciu autor poskytuje bezodplatne.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY KAŽDÁ DOBRÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A POSKYTNUTÍ LICENCIE NA JEHO POUŽÍVANIE MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

1. Lehotu dokedy je autor povinný dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi,

2. Určenie miesta kde má byť hotové dielo objednávateľovi odovzdané,

3. Určenie formy (resp. hmotný nosič) v akej má byť dielo objednávateľovi odovzdané,

4. Určenie či ide o výhradnú alebo nevýhradnú licenciu,

5. Určenie či je nadobúdateľ oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU?

Na platné uzatvorenie samotnej zmluvy o vytvorení diela (ak jej súčasťou nie je aj licenčná zmluva) sa nevyžaduje jej písomná forma. Zmluvu o vytvorení diela tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky.

V prípade licenčnej zmluvy ak autor udeľuje výhradnú licenciu však zákon vyžaduje, aby bola uzatvorená výlučne v písomnej forme, inak by takáto zmluva bola neplatná. Preto v prípade ak sa uzatvára zmluva o vytvorení diela súčasne spolu s licenčnou zmluvou (ktorou je udelená výhradná licencia) na jeho používanie, musí mať takáto zmluva písomnú formu.

Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie, a podmienky (podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69 a § 72 Autorského zákona), na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Ak sa právo na vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak druhá zmluvná strana potvrdenie nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A LICENČNEJ ZMLUVY

Právna úprava zmluvy o vytvorení diela na objednávku je obsiahnutá v § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 631 - 643 Občianskeho zákonníka. Autorský zákon upravuje isté špecifiká tohto typu zmluvy a zároveň sa odvoláva na úpravu zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. 

Licenčná zmluva je upravená v § 65 - 81 Autorského zákona. 
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si zmluvu o dielo na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o vytvorení autorského diela na objednávku bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma