ZMLUVA O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU?

Zmluvou o zhotovení veci na zákazku sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa určitú individuálne dojednanú vec a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie predmetnej veci dohodnutú odplatu.

Zmluva o zhotovení veci na zákazku je špeciálnym druhom zmluvy o dielo, ktorá sa oproti klasickej zmluve o dielo vyznačuje viacerými osobitosťami.

Zmluva o vytvorení veci na zákazku sa často využíva napr. v stavebníctve, kedy si objednávateľ u určitého zhotoviteľa objedná zhotovenie individuálne dojednanej stavby.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zhotoviteľ a kto objednávateľ,

2. Vymedzenie veci, ktorá má byť pre objednávateľa zhotovená,

3. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dohodnutú vec,

4. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenú vec odplatu,

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY KAŽDÁ DOBRÁ ZMLUVA O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ NASLEDOVNE DOJEDNANIA:

5. Dohodu o presnej výške odmeny za zhotovenie veci, alebo určenie spôsobu jej výpočtu (ak sa cena ani spôsob jej určenia nedohodnú, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu primeranú),

6. Určenie spôsobu zhotovenia veci - t.j. či je zhotoviteľ povinný vec zhotoviť osobne (vlastnou prácou), alebo ju môže zhotoviť aj prostredníctvom práce niekoho iného,

7. Lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný vec zhotoviť a odovzdať objednávateľovi,

8. Určenie miesta kde má byť zhotovená vec objednávateľovi odovzdaná,

9. Úpravu zodpovednosti za vady zhotovenej veci - t.j. určenie záručnej doby a práv objednávateľa v prípade, ak sa vec ukáže byť vadná,

10. Postup v prípade, ak si objednávateľ zhotovenú vec od zhotoviteľa včas neprevezme,

V zmluve o zhotovení veci na zákazku možno, prirodzene, dohodnúť aj ďalšie podmienky na ktorých úprave majú účastníci zmluvy záujem.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu zhotovení veci na zákazku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu zhotovení veci na zákazku alebo si pred podpisom a zaplatením zálohy dajte zmluvu skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o zhotovení veci na zákazku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o zhotovení veci na zákazku alebo si pred podpisom a zaplatením zálohy dajte zmluvu skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU?

Na platné uzatvorenie zmluvy o zhotovení veci na zákazku sa nevyžaduje jej písomná forma. Zmluvu tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. Ak však v prípade ústnej (či konkludentnej) zmluvy nedôjde k zhotoveniu veci na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU

Zmluva o zhotovení veci na zákazku je osobitným druhom zmluvy o dielo upravenej v v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku.

Právnu úpravu zmluvy o zhotovení veci na zákazku preto možno rozdeliť na dve časti:

- špeciálna právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach § 644 až 651 Občianskeho zákonníka, ktorá upravuje osobitosti zmluvy o zhotovení veci na zákazku, a ktorá sa na zmluvu o zhotovení veci na zákazku použije prednostne,

- všeobecná právna úprava zmluvy o dielo obsiahnutá v ustanoveniach § 631 až 643 Občianskeho zákonníka, ktorá sa na zmluvu o zhotovení veci na zákazku vzťahuje iba podporne, t.j. vtedy, keď určitá právna otázka nie je upravená v špeciálnej právnej úprave.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZMLUVY O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma