ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
NA POZEMOK

Vytvorte si záložnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZÁLOŽNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 03 sekundy.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru zmluvy o zriadení záložného práva na pozemok nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to záložná zmluva na pozemok, na čo slúži a kedy ju použiť,

- aké sú jej náležitosti, 

- akú formu zákon vyžaduje pre jej uzatvorenie,

- v akom zákone hľadať právnu úpravu záložnej zmluvy.

NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POZEMKU NÁJDEŠ TU

ČO JE TO ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA POZEMOK?

Zmluvou o zriadení záložného práva sa zabezpečuje veriteľova pohľadávka. Zriadením záložného práva na nehnuteľnosť vzniká záložnému veriteľovi právo uspokojiť sa predajom zálohu v prípade, ak záložca nesplní svoj dlh riadne a včas

Záložné právo k nehnuteľnostiam, vzniká, ak zákon neustanovuje inak, zápisom do katastra nehnuteľností na základe návrhu na vklad.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA?

1. určenie zmluvných strán - v prípade nehnuteľností je okrem mena priezviska, bydliska potrebné vymedziť ich aj rodným priezviskom, dátumom narodenia a rodným číslom z dôvodu zavkladovania do katastra nehnuteľností (návrh na vklad nájdeš tu),

2.  určenie pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriaďuje,

3. vymedzenie zálohu - záloh je potrebné vymedziť tak, aby bol kedykoľvek počas trvania záložného práva dostatočne určiteľný,

4. určenie najvyššej hodnoty istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o zriadení záložného práva na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o zriadení záložného práva na pozemok alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o zriadení záložného práva na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o zriadení záložného práva na pozemok alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA POZEMOK?

Pre platné uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť Občiansky zákonník vyžaduje písomnú formu

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA POZEMOK

Právna úprava zmluvy o zriadení záložného práva je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 151b.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si záložnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o zriadení záložného práva na pozemok bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma